เอกชัย กศน.ผักไห่

ครู
กศน.อำเภอผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Usernamenfeph999
สมาชิกเลขที่74818
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

วัน เดือน ปี เกิด :             
17 ตุลาคม พ.ศ. 2499

สถานที่เกิด/ที่อยู่ปัจจุบัน :
22  หมู่ที่ 5  ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน :
ครูชำนาญการพิเศษ

ประวัติการศึกษา :
พ.ศ.2515 มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3)
                จากโรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข"
                อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยธยา
พ.ศ.2519 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
                (ป.กศ.สูง) วิชาเอกวิทยาศาสตร์
                จากวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2523 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
                วิชาเอกเคมี จากมหาวิทยาลัย
                ศรีนครินทรวิโรฒ (มหาสารคาม)
พ.ศ.2550 ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.)
                สาขาการจัดการการเรียนรู้
                จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา