เอกชัย กศน.ผักไห่

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: nfeph999
  • ครู
  • กศน.อำเภอผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • สมาชิกเลขที่ 74818
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

วัน เดือน ปี เกิด :             
17 ตุลาคม พ.ศ. 2499

สถานที่เกิด/ที่อยู่ปัจจุบัน :
22  หมู่ที่ 5  ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน :
ครูชำนาญการพิเศษ

ประวัติการศึกษา :
พ.ศ.2515 มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3)
                จากโรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข"
                อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยธยา
พ.ศ.2519 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
                (ป.กศ.สูง) วิชาเอกวิทยาศาสตร์
                จากวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2523 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
                วิชาเอกเคมี จากมหาวิทยาลัย
                ศรีนครินทรวิโรฒ (มหาสารคาม)
พ.ศ.2550 ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.)
                สาขาการจัดการการเรียนรู้
                จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา