มหกรรมคุณภาพ รพ.สูงเนิน ครั้งที่ ๘ (ตอน ๒)


“Quality Spirituality Reliability Organization สูงเนิน มีคุณภาพ คุณธรรม เชื่อถือได้”

บันทึกนี้จะเล่าถึงผลงานที่ได้รับรางวัลในงาน "มหกรรมคุณภาพ รพ.สูงเนิน ครั้งที่ ๘" (ขอวิชาการนิดนึงนะคะ) ทุกเรื่องที่แสดงในงานต้องมานำเสนอให้ท่านผู้อำนวยรพ.และหัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพงานฟัง หลังจากได้รับฟัง Comment จากคณะกรรมการ.. แต่ละหน่วยงานกลับไปแก้ไขให้ตรงประเด็น แล้วส่งข้อมูลพร้อมรูปภาพ เพื่อจัดทำ Vinyl

เช้าวันที่ ๒๕ ในวันแรก.. แต่ละหน่วยงานต้องนำเสนอผลงานหน้าบอร์ดให้เวลา ๕ นาทีค่ะ เล่าให้คกก.ฟัง + ให้คะแนน และรวบรวมคะแนน - ประกาศผล - แจกรางวัล

เราได้ Pocket Money ค่านำเสนอผลงาน เรื่องละ ๕๐๐ บาทค่ะ

ส่วนเงินรางวัลที่ ๑ ได้ ๑,๕๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ ได้ ๑,๒๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ ได้ ๑,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชย ได้ ๕๐๐ บาท กรณีที่รางวัลไหนได้คะแนนไม่ถึง คกก.จะปรับเพิ่มรางวัลต่อๆมาให้

 

 

ผลงานด้านคลินิกทั้งหมด ๒๒ เรื่อง

ประกวดผลงานด้านคลินิกอันดับ ๑  : โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการชาเท้าร่วมกับการฝังเข็ม (งานโรคไม่ติดต่อ)

สรุปผลงานโดยย่อ : เป็นการนำกระบวนการกลุ่มและบูรณาการนำแพทย์ทางเลือกมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนชาเท้าโดยทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกับ รพ.สตเครือข่าย ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการชาเท้า มีความรู้และทักษะ ในการดูแลตนเองควบคุมเบาหวานและดูแลเท้าป้องกันการเกิดแผลและถูกตัดเท้า ทำให้มีระดับความรู้เพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๗๗.๖ มีระดับการรับความรู้สึกดีขึ้น (ชาลดลง) ร้อยละ ๖๘.๗๕ มีกำลังเท้าโดยวัดจากการฉีกหนังสือพิมพ์ได้จำนวนชิ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐ ผู้ป่วยสามารถนวดเท้าได้เองทั้ง ๑๒ท่านและสอนเพื่อนทำได้ร้อยละ ๙.๐๙ สามารถทำได้เองบางท่าร้อยละ ๘๑.๘๑ ผู้ป่วยควบคุมเบาหวานได้ดีมาก (FBS = 90-130 mg%) ร้อยละ ๕๒.๙๕ มีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมกลุ่มให้ความรู้มากที่สุดร้อยละ ๘๑.๒๕ และมีความพึงพอใจในการฝังเข็มระดับมากที่สุดร้อยละ ๑๐๐

ประกวดผลงานด้านคลินิกอันดับ ๒ (มี ๒ รางวัล) :

- การสนับสนุนรองเท้าที่เหมาะสมในผู้ป่วยเบาหวาน (งานกายภาพบำบัด)

- พัฒนาระบบบริการคลินิกฝากครรภ์กลุ่มเสี่ยงสูง (คลินิก Highrisk Pregnancy)

ประกวดผลงานด้านคลินิกอันดับ ๓ (มี ๓ รางวัล) :

- พัฒนาระบบการรับบริการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น Gastroscope (งานห้องผ่าตัด)

- ประสิทธิผลการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง CVA (ตึงแหลมทอง ๑)

- พัฒนาระบบการดูแลผป.ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ Bennet (คณะกรรมการเครื่องมือ)

 

 

ผลงานด้านระบบทั้งหมด ๑๘ เรื่อง

ประกวดผลงานด้านระบบอันดับ ๑  : ไม่มีค่ะ (คะแนนไม่ถึง)

ประกวดผลงานด้านระบบอันดับ ๒  : พัฒนาระบบ Audit เวชระเบียนผู้ป่วยใน

สรุปผลงานโดยย่อ : เป็นการพัฒนาระบบการตรวจสอบและทบทวนแก้ไขเวชระเบียนผู้ป่วยในหลังจำหน่าย (Audit) ในส่วนการสรุปการรักษา (summary) และการส่งข้อมูลการรักษาค่าใช้จ่ายเพื่อเรียกเก็บค่ารักษาจากกองทุนต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โดยมีการปรับปรุงแนวทางการ Audit มีระบบการประสานและติดตามงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดระยะเวลาการสรุปและส่งแฟ้มจำหน่ายหลังจำหน่าย ระยะเวลาการ Audit และระยะเวลาแพทย์ทบทวนแก้ไข จัดอัตรากำลังผู้ที่ Audit ให้เพียงพอและเหมาะสม ทำให้มีแนวการการ Audit เวชระเบียนผู้ป่วยในที่ชัดเจน มีคุณภาพ ทำให้ทุกแฟ้มหลังการจำหน่ายได้รับการตรวจสอบและทบทวนแก้ไข (Audit) คิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๘๒.๓ (๖๖๕/๘๐๘) มีการส่งแฟ้มที่จำหน่ายภายใน ๓ วันคิดเป็นร้อยละ ๗,๒๗๔ (๑,๘๔๙/๒,๕๔๒) แพทย์มีการสรุปการรักษา (Summary) ที่ถูกต้องครบถ้วน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๓.๐๒ (๑,๖๑๓/๑,๗๓๔) ส่งผลทำให้ส่งเรียกเก็บค่ารักษาจากกองทุนต่างได้ทันเวลาตามที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (๑๘๘/๑๘๘ ราย)  ค่า RW เฉลี่ย ๐.๖๒๙๖ /ราย

ประกวดผลงานด้านระบบอันดับ ๓ (มี ๓ รางวัล) :

- ก้าวสู่ Digital Radiology (งาน X-ray)

- การประเมินระบบล้างมือเจ้าหน้าที่ (คณะกรรมการ IC)

- เปลี่ยนขยะผักผลไม้ให้กลายเป็นน้ำหมักชีวภาพ (ฝ่ายสุขาภิบาลป้องกันโรค)

 

 

ผลงานด้านสร้างเสริมสุขภาพทั้งหมด ๗ เรื่อง

ประกวดผลงานด้านสร้างเสริมอันดับ ๑ : คนสูงเนินไร้พุง (ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ)     

สรุปผลงานโดยย่อ : เจ้าหน้าที่รพ.สูงเนินมี BMI >30 จำนวน ๑๑ คนได้เน้นและกระตุ้นให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการเคลื่อนไหวออกแรง ออกกาลังกาย (DPAC : Diet Physical Activity Clinic) โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนพบกันทุก 1 สัปดาห์กระตุ้นเสริมแรง  บูรณาการกับการแพทย์ทางเลือกคือฝังเข็ม-แปะหู เมื่อครบ ๖ เดือน พบว่ามีผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ ๗๗ คนสามารถลดน้ำหนักลงได้มีจำนวน ๓๘ คน น้ำหนักเท่าเดิม ๙ คน  รวมน้ำหนักที่ลดลงได้ทั้งหมด ๑๐๒.๙ กิโลกรัม  มีผู้ที่ลดน้ำหนักได้สูงสุดคือ ๗.๔ กก.และสามารถลดน้ำหนักได้ตามเป้าหมายสูงสุดคือร้อยละ ๑๐.๓ ของน้ำหนักเริ่มต้น และลดน้ำหนักภาพรวมของหน่วยงานได้ ๑๘๘.๓ กิโลกรัม   

ประกวดผลงานด้านสร้างเสริมอันดับ ๒  : การส่งเสริมการดูแลสุขภาพกาย-สุขภาพใจผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ต.นากลาง (รพ.สต.นาใหญ่)

ประกวดผลงานด้านสร้างเสริมอันดับ ๓ (มี ๒ รางวัล) :  

- พัฒนาแนวทางสื่อสารเรื่องเพศระหว่างครอบครัวกับลูกวัยรุ่นอย่างมีส่วนร่วม (ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ)

- การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ/พิการโดยเครือข่ายจิตอาสา (รพ.สต.โค้งยาง)


 

ผลงานด้านนวัตกรรมทั้งหมด ๖ เรื่อง

ประกวดผลงานด้านนวัตกรรมอันดับ ๑  : นวัตกรรม เกณฑ์ขนาดวัสดุอุดฟัน Size Guide (ฝ่ายทันตกรรมสาธารณสุข)

สรุปผลงานโดยย่อ : จากการพัฒนาและใช้งานแถบแสดงปริมาณวัสดุสำหรับบูรณะฟันในขนาดต่างๆ (size guide) ในระยะเวลา ๒ เดือน พบว่า size guide สามารถเป็นสัญลักษณ์สื่อสารถึงปริมาณวัสดุที่ผู้ให้การรักษาต้องการให้ผู้ผสมวัสดุ ผสมหรือตักวัสดุอย่างเหมาะสมต่อโพรงฟัน ร้อยละ ๘๐.๘๗  ผู้ให้การรักษามีความพึงพอใจต่อการใช้งาน size guide ร้อยละ ๗๗.๗๘ ผู้ช่วยผสมวัสดุมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน size guide ร้อยละ ๗๕.๐

ประกวดผลงานด้านนวัตกรรมอันดับ ๒  : ไม่มีค่ะ (คะแนนไม่ถึง)

ประกวดผลงานด้านนวัตกรรมอันดับ ๓  : ห่อผ้าก๊อซใส่ทราย ทำลายลูกน้ำยุงลาย (รพ.สต.เหมือดแอ่)

 

 

รพ.สต.ที่มาร่วมแสดงผลงานในวันนั้นคือ

รพ.สต.โค้งยาง, มะเกลือเก่า, หินตั้ง, เหมือดแอ่, หนองตะไก้, นาใหญ่, หนองหอย, โคกมะกอก

ส่วนใหญ่นำเสนอผลงานด้านสร้างเสริมสุขภาพ และนวัตกรรมค่ะ

 

 

ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามา

อ่าน + ทักทายกัน + แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) ซึ่งกันและกันนะคะ

 

หมายเลขบันทึก: 507006เขียนเมื่อ 28 ตุลาคม 2012 10:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 ธันวาคม 2012 18:09 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (15)

ส่งกำลังใจ มาช่วย "คนคุณภาพ" .... เพื่อคุณภาพ นะคะ ขอให้ "คนคุณภาพ" มีความสุข ทุกๆ คน นะคะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ P'Ple มาให้กำลังใจเร็วมากเลย..

ความสุขของ "คนคุณภาพ" อยู่ที่.. ผลงานออกมาดี ผู้รับได้ประโยชน์เต็มๆ และมีคนชื่นชอบค่ะ

โห! ....จัดเต็มคุณภาพล้วนเลยคุณพี่

ขอวิชาการนิดนึงจ้ะน้องชลัญ กว่าจะได้ผลงานออกมาก็แทบแย่ สงสารคกก.อ่านจนตาลาย

วันงาน.. เต็มที่กันทุกคน สนุกสนานมาก.. ขอบอก

 

 

ขอเป็นกำลังใจ งานอย่างนี้ หากอยู่ไกล้ๆ...ไม่เชิญก็จะมา" เพราะชอบ

น่าสนุกมากครับ...ทุกผลงานคือผลงานที่มีค่าและคุณภาพ...ขอบคุณที่นำมาให้ชื่นชมด้วยนะครับ

แหม...น่าไปเยี่ยมพี่หมอแดง น้องหมอซิมนะคะเนี่ย มีนวัตกรรมได้รางวัลด้วย

ถ้าอยู่ใกล้ๆ จะเชิญวอญ่าท่านผู้เฒ่า มาช่วยแน่นอนเลยค่ะ

Confirm ว่าสนุกมากๆค่ะคุณพ่อน้องทิมดาบ กว่าผลงานจะออกมา ก็เหนื่อยไปตามๆกัน หลังจากเหน็ดเหนื่อยก็มา Happy ตอนหลังนี่แหละค่ะ

คุณหมอแดงกับคุณหมอซิม.. คงดีใจที่ คุณหมออ้อส่งความคิดถึงมาให้.. kunrapee จะเป็นผู้ส่งข่าวให้นะคะ

สวัสดีค่ะคุณ kunrapee

  • ยินดีด้วยกับทุกๆผลงานนะคะ แบบนี้เรียกว่า "ทำดีไดีดีมีคนเห็นค่ะ"
  • น่าสนใจมากๆๆ
  • ดูแล้วมีความสุข

น่าชื่นชมมากค่ะ และต้องขอชมวิธีให้คะแนนที่นอกจากประกวดกันเองแล้วยังมีเกณฑ์ตั้งไว้ด้วย สังเกตจากมีการคะแนนไม่ถึงเกณฑ์เสียด้วย มีการคัดเลือกออกไปเผยแพร่สู่วงกว้างขึ้นด้วยไหมคะ 

vinyl ต้องเป็น ตัว V ด้วยนะคะ ไม่ใช่ W ค่ะ 

มาร่วมชื่นชมและให้กำลังใจทุกคนด้วยค่ะ..

เรียนคุณมนัสดา.. เห็นด้วยค่ะ ทำดีได้ดีมีคนเห็น แถมได้ตังค์อีกต่างหาก ฮิฮิ

เรียนอ.ขจิต.. มีความสุข และสนุกสนานมากค่ะ ทั้งสองวันเลย Happy Happy

เรียนพี่โอ๋.. ขอบคุณมากๆค่ะ แก้ไขแล้วค่ะ Vinyl.. ในกรณีที่เราได้คะแนนไม่ถึง คกก.จะเพิ่มรางวัลให้อันดับต่อๆมา เป็นหลายรางวัลขึ้นค่ะ (ไม่มีอันดับ ๑ แต่จะเพิ่มอันดับสามมากขึ้นกว่าเดิน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับคนทำงานค่ะ)

เรียนพี่ใหญ่.. คำชื่นชม และกำลังใจที่ได้รับ มีความสำคัญมากค่ะ ยามที่เรารู้สึกท้อแท้ เบื่อหน่าย และสิ้นหวัง ขอบคุณมากๆค่ะ

แวะมาทักทายพยาบาลผู้ใจบุญค่ะ

ขอบคุณค่ะคุณ tuknarak

แหม พยาบาลผู้ใจบุญ.. ดูยิ่งใหญ่จังเลยนะคะ

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี