ในฐานะผู้เรียน นักธุรกิจ คาดหวังว่าจะได้ทราบเรื่องที่เกี่ยวกับ
1. แนวคิดและพื้นฐานกฎหมายการเงินและการธนาคารในมุมมองของ
    นักการเงินและการธนาคาร,  มุมมองของนักธุรกิจ ลูกค้า, รัฐ
2. การประยุกต์ใช้ ในมุมมองของนักธุรกิจ SMEs
3. การปรับปรุงกฎหมาย และความทันสมัย
4. กรณีศึกษา ระหว่างธนาคาร กับภาคธุรกิจ