นิยามของกฎหมายธุรกิจ

  Contact

  กฎหมายธุรกิจคืออะไร  

           ข้อ1. สรุปบทเรียนวันอาทิตย์ที่ 09/09/2549เรื่องกฎหมายธุรกิจ นิยามของกฎหมายธุรกิจ

กฎหมายธุรกิจ ซึ่งจำแนกเป็นกฎหมาย กับธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจจะนำไปพูดในบทที่ 2 เรื่องรูปแบบขององค์กรธุรกิจ กฎหมาย คืออะไร

1.       เหตุผลที่ถูกต้อง กฎหมายไม่ได้มีเมื่อ พ.ศ. 2475 ที่เป็นลายลักษณ์อักษร คือ พระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญ แต่กฎหมายมีมาแล้วทุกยุค ทุกสมัย

2.       ความเชื่อของชุมชน (จิตใจประชาชาติ)

3.       เหตุผลขงผู้ปกครอง (คำสั่งของรัฐาธิปัตย์) เช่น กกต.ทำผิด องค์กรยุติธรรมควรอยู่ตรงกลาง ก็ทำความเชื่อของชุมชนไม่เกิด เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจปลอดภัยคือกฎหมาย                  

กฎหมายแบ่งได้เป็น                 กฎหมายจารีตประเพณี พัฒนาจากสิ่งที่เราเชื่อว่าถูก ไม่จำเป็นต้องมีคนบอกว่าทำผิดหรือไม่ผิด ต้องมีการปฏิบัติตามกันมา อย่างในสมัยพ่อขุนรามคำแหง ก็มีการบันทึกไว้ในหลักศิลาจารึก เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรสืบทอดต่อ ๆ มา                 กฎหมายทั่วไป พัฒนาจากจารีตประเพณี ซึ่งปฏิเสธความยุติธรรมไม่ได้ เช่น การนำเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิด                 กฎหมายรัฐสภา   ประเทศก็คือรัฐ                             

                                                                        รัฐ                                                             

                                                       อำนาจอธิปไตย

                                               ดินแดน

                                               ประชากร


 

                นี่คือข้อเท็จจริงที่ก่อให้เกิด รัฐอธิปไตย (Sovereign State)WTO การรวมตังของหลายรัฐทางด้านการค้า

                การบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่สามารถเลือกตั้งที่อายุ 18 ปีบริบูรณ์ แต่บางประเทศก็อายุ 25 ปีบริบูรณ์ อยู่ทีจารีกประเพณีของแต่ละประเทศ

         ข้อ2. ธุรกิจที่เราสนใจมาก ที่อยาก เชี่ยวชาญมากที่สุด คื อธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าติดต่อซื้อ - ขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีส่วนที่เกี่ยวกับการทำงานที่ทำอยู่ปัจจุบัน  เพราะจะต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายค่อนข้างมากพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือธนาคาร  ซึ่งจะทำอย่างไรไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบได้จากผู้ที่ไม่หวังดี                                  

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ของกฎหมายธุรกิจ

Post ID: 50322, Created: , Updated, 2012-06-21 09:25:31+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #สรุปบทเรียนวันอาทิตย์ที่#10092549

Recent Posts 

Comments (0)