นายไทอุทร  เหลาแหลม

ที่อยู่ 369 ม.1 ต.ห้วยยาง อ.เมือง สกลนคร

ที่ทำงาน ศตม. จังหวัดสกลนคร

โทร. 08-62211769