1.นายสมบูรณ์   เถาว์พันธ์ 

ที่อยู่ 1853 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง สกลนคร

ที่ทำงาน ศตม.จังหวัดสกลนคร

โทร. 09-9431752