ภาษาไทย

ภาษาชาติ

         

         

         ภาษาคือเครื่องมือเพื่อสื่อสาร              

ทุกทุกกาลใช้กันสื่อความหมาย

ภาษาถ้อยร้อยสื่อทั้งหญิงชาย                        

เพื่อขยายความคิดเข้าใจกัน

 

 

            ทั้งพูดคิดอ่านเขียนควรถูกต้อง                       

ความหมายฟ้องเพี้ยนผิดอย่างมหันต์

เพียงวรรณยุกต์ห้าเสียงที่รู้กัน                         

แต่ถ้าผันสู่งต่ำความหมายแปร

 

            ปา ป่า ป้า สามคำ สามสำเนียง                       

ความต่างเพียงเสียงสูงต่ำอย่างแน่แท้

จึงทำให้ความนั้นเปลี่ยนผันแปร                    

นี่เพียงแค่สามคำที่นำมา

 

 

            บรรพบุรุษท่านสรรค์สร้างไว้             

จำขึ้นใจสี่สิบสี่รูปที่ศึกษา

นำสระวรรณยุกต์ตัวสะกดทุกมาตรา             

คำภาษาของเราจะเท่าไร

 

 

            ทั้งการอ่านการเขียนอย่าเพี้ยนผิด        

ก่อนพูดคิดก่อนเขียนค้นพ้นสงสัย

พยายามสื่อสารให้เข้าใจ                                 

วรรคผิดไปความหมายทำให้งง

 

 

            “ยานี้ดีกินแล้วแข็งแรงไม่มี”...                       

ตัวอย่างนี้เห็นชัดดังประสงค์

ถ้าวรรคผิด ตัวสาร สื่อไม่ตรง                        

ความหมายงงความคิดผิดเพี้ยไป

 

 

            ทั้ง ตัว “ร” ตัว “ล” ต้องระวัง             

ให้น่าฟังสื่อสารยามขานไข

“รัก”กับ”ลัก” “โรค”กับ”โลก”นี่อย่างไร        

ออกเสียงให้ต่างกันตามอักษรา

 

 

            เป็นคนไทยต้องรักในศักดิ์ศรี             

คำไทยมีนำมาใช้ในภาษา

พูดไทยคำฝรั่งคำน่าระอา                                

ตกเป็นข้าฯต่างชาติอนาจใจ

 

 

            ภาษาไทยไพเราะเสนาะนัก                

อย่างคนรัก ใช้”คนเลิบ”ได้ไฉน

ณ บัดนี้ ใช้”บัดนาว”น่าเศร้าใจ                       

ภาษาไทยมีใช้ไม่เห็นงาม

 

 

            เรามีชาติมีภาษาน่าภูมิใจ                    

ใช่ทาสใครในอดีตชื่อสยาม

เราจึงมีภาษาชาติไว้สื่อความ                          

ทุกเขตคามผาสุกเข้าใจกัน

 

 

            หากรักชาติรักแผ่นดินที่เราเกิด          

ช่วยชูเชิดภาษาอย่างสร้างสรรค์

ให้ภาษาไทยคู่ชาติไทยไปนิรันดร์                  

โปรดช่วยกันอนุรักษ์ให้ยืนนาน