ประเสริฐ ศรีแสนปาง


ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนโคราชพิทยาคม
Username
srisanpang1
สมาชิกเลขที่
10900
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

การศึกษา

ประถมศึกษา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสุวรณภูมิพิทยไพศาล อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปริญญาตรี - ว.ทบ.(เกษตรศาสตร์) วิทยาลัยครูกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 
(รุ่นสักทอง 30)
- ศษ.บ.(มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทยานิพนธ์(การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหา
การติดต่อสื่อสารผ่านระบบสำนักงานอัตโนมัติ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7) พ.ศ. 2551
:อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
1. ผศ.ดร.เพชรสุดา ภูมิพันธุ์ 
2. รศ.ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์
3. ผศ.ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์
อาจารย์ที่ปรึกษาชั้น ผศ.ประมวล ตันยะ

ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานชำนาญการพิเศษ เลื่อนระดับ คศ.3
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
โรงเรียนมหิศราธิบดี จังหวัดนครราชสีมา
(คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 
ที่ 405 / 2552 สั่ง ณ วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552) 
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2551

การรับราชการ
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
อาจารย์ 1 โรงเรียนสระพระพิทยาคม(สาขา) ตำบลสระพระ อำเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา
อาจารย์ 1 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ 
จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ 
จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ 
จังหวัดนครราชสีมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา(16 มีนาคม 2555,เดินทางรับตำแหน่ง 27 มีนาคม 2555) เลขที่ตำแหน่ง 77424
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (1 เมษายน 2557,เดินทางรับตำแหน่ง 31 มีนาคม 2557) คำสั่งสพม.31 ที่ 123/2557 สั่ง ณ วันที่ 24 มีนาคม 2557เลขที่ตำแหน่ง 11348 

ผู้อำนวบการโรงเรียนมัธยมพรสำราญ ตำบลพรสำราญ อำดภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อ 9 มีนาคม 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อ 1 ตุลาคม 2564


 

รางวัล/เกียรติบัตรดีเด่น

1. รางวัล เพชรสามัญ ประเภทรองผู้อำนวยการโรงเรียน ประจำปี 2556 ให้ไว้ วันที่ 16 มกราคม 2557

2. รางวัลเหรียญเงิน รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2555 16 กุมภาพันธ์ 2556
3. รางวัลเหรียญทอง รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ประจำ ปีการศึกษา 2555 จังหวัดชัยภูมิ 3-9 ธันวาคม 2555
4. รางวัลหนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา 16 มกราคม 2555 จากคุรุสภา
5. รองผู้บริหารสถานศึกษาดี่เด่นตามโครงการครูดีศรีโคราช จากจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2552 16 มกราคม 2552
6. ผู้นำทางวิชาการที่มีความสามารถในการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2552 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
7. ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 19 กันยายน 2552

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท