แว่นธรรมทอง

Usernamechokchai2494
สมาชิกเลขที่159317
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษา

  • ระดับประถมศึกษา โรเงรียนบ้านพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
  • ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียรนพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
  • ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยครูมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
  • ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยครูอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
  • ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร

ประวัติการทำงาน

  • ปี ๒๕๑๖-๒๕๓๑ ตำแหน่ง ครูตรี อ.๒ระดับ๗ โรงเรียนพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
  • ปี ๒๕๓๑-๒๕๔๑ ตำแหน่ง อ.๒ ระดับ๗ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร
  • ปี ๒๕๔๑-๒๕๕๔ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
  • ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เกษียณ
  • ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ