๑. ทำหรือบันทึกเพื่อโอ้อวด หรือเพื่อเอาคะแนนเป็นเป้าหมายหลัก     เพราะจะมีความปลอมอยู่ในนั้นเยอะเกิน
       ๒. เอาความรู้ในตำรา  ในระเบียบราชการหรือหน่วยงานมาเขียน บล็อก
       ๓. ไม่ได้อยู่บนฐานของชีวิตจริงหรืองานประจำ
       ๔. คิดว่าการเอาความสำเร็จมา ลปรร. กันนั้น  เป็นความสำเร็จระดับ "สุดยอด"
       ๕. ไม่มีการบันทึก ผลการ ลปรร.    หรือบันทึกไม่เป็น    บันทึก tacit knowledge ไม่เป็น
       ๖. ใจไม่เปิด   หูไม่เปิด   ปากไม่เปิด   ตาไม่เปิด     หรือเปิด แต่เปิดผิดทาง   เปิดแบบมิจฉาทิฐิ     เปิดแบบสัมมาทิฐิหมายถึงเปิดโดยมีความเคารพผู้อื่น เห็นความสามารถและคุณค่าของผู้อื่น  พร้อมไปกับมั่นใจตนเอง และเห็นข้อจำกัดของตนเอง
      ๗. ทำในระดับวัตถุ กายภาพ หรือระดับกิจกรรม     ไม่ได้ลึกลงไปถึงระดับคุณค่า  และจิตวิญญาณ
      ๘. ไม่ ลปรร. ออกไปนอกกลุ่ม นอกหน่วยงาน     ไม่เขม้นหาความรู้จาก Best Practice ของหน่วยงานอื่นมาต่อยอด
       ๙. ไม่มีการ re-use ความรู้ที่ตนร่วมกันสร้างขึ้น
     ๑๐. หน่วยงานมีวัฒนธรรมอำนาจยึดครอง
     ๑๑. ..........................................................................  (เชิญช่วยกันเติมครับ)


วิจารณ์ พานิช
๒๗ สค. ๔๙