• วันที่ 8 กันยายน ของทุกปี ถือเป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนึงสือ และเป็นวันการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับประเทศไทย
  • วันนี้จึงเป็นวันที่มีความหมายต่อคนไทยทั้งมวล มีความหมายต่อคนส่วนใหญ่ซึ่งไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน มีความหมายและมีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศชาติ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความสำคัญและมีความหมายต่อคนทำงานการศึกษานอกโรงเรียน สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียนจึงมีการประกวดและจัดกิจกรรมต่างๆกันอย่างคึกคัก
  • วันสองวันนี้ผมอ่านหนังสือพิมพ์พบว่าคนไทย 18 ล้านคน ไม่อ่านหนังสือเลย ผมรู้อีกว่าระดับปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ 8.2 ในปี 2548 และตั้งเป้าหมายจะยกระดับหรือเพิ่มปีการศึกษาเฉลี่ยให้สูงขึ้น 9.5 ปี ในปี 2551 เทียบได้กับในระบบโรงเรียนประมาณ ม.3 ครึ่ง ประเด็นเหล่านี้คือภาระกิจท้าทายสำหรับชาว กศน. สำหรับผมแล้ว ผมว่าใครจะตั้งเป้าหมายเรียนรู้อะไรก็ให้เรียนได้ ด้วยเครื่องมือต่างๆที่จะได้คิดอำนวยความสะดวกให้ แล้วค่อยสกัด หรือถอดความรู้ต่างๆที่สั่งสมไว้ได้มาเพื่อการเทียบโอนตามหลักเกณฑ์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผมจึงเห็นว่าโครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร จึงเป็นหนทางที่ช่วยยกระดับปีการศึกษาเฉลี่ยได้ เพราะคุณกิจที่เข้าร่วมโครงการจะมีความรู้เกิดขึ้นมากมาย แล้วแต่จะสกัดหรือถอดความรู้ภายใต้กรอบสาระของหมวดวิชาใด ไม่ต้องลงทุนด้วยงบประมาณมากมายเหมือนอย่างการศึกษานอกระบบ แต่องค์ความรู้เกิดขึ้นได้
  • สำหรับในส่วนกลาง สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนก็จัดงานเฉลิมฉลองขึ้น ชื่องานมหกรรมยกระดับการศึกษาประชากรวัยแรงงาน ระหว่าง 7 - 9 กันยายน 2549 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี กิจกรรมมีนิทรรศการ การแสดง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงาน กศน. บรรยายเรื่องการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร.ปรียานุช พิบูลธราวุธ หัวหน้าโครงการวิจัยเศษฐกิจพอเพียง บรรยายเรื่องจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน กศน. ปี 2550 โดย ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมีการมอบโล่และรางวัลให้กับบุคลากร หน่วยงานและสถานศึกษาที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2549 ซึ่งตัวกระผมเองก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่นแห่งชาติในครั้งนี้ด้วย
  • จึงบอกกล่าวเล่าแจ้งมาเพื่อชาวบล็อกทั้งหลายที่ติดตามครูนงเมืองคอนมาโดยตลอดได้รับทราบ ผมไม่มีอะไรจะปิดบังครับ