รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา

อนุชา
รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา

นายอนุชา เทวราชสมบูรณ์

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา สตร.ข.2

---------------------------------------------------------------------------------------

  หลักการและเหตุผล
                พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546ในมาตรา 11 ระบุไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด เพื่อให้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ......”                 สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 2 เป็นในฐานะองค์กรในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 2 และเขตตรวจราชการที่ 3 ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษาขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการความรู้ การวิจัยและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และให้บริการทางการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  

วัตถุประสงค์  
               เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา โดยการจัดการความรู้ วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ทางการศึกษา การประชาสัมพันธ์ และให้บริการองค์ความรู้ทางการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน สถานศึกษาและชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
 

เป้าหมาย
               เป้าหมายการดำเนินงาน มีดังต่อไป
               1. ดำเนินการจัดการความรู้บุคลากรในสำนักงาน ฯ เดือนละ 1 ครั้ง ปีละ 12 ครั้ง
   
            2. วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ทางการศึกษา จำนวน 1 เรื่อง 
 
             3. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ สารองค์ความรู้ทาง
การศึกษา เดือนละ 1 ครั้ง
              4. จัดป้ายนิเทศและนิทรรศการองค์ความรู้ทางการศึกษา ตลอดปีงบประมาณ
              5. นำเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากร ตลอดปีงบประมาณ
              6. พัฒนาจัดทำ Website และ Weblog ของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา
              7. ส่งเสริมและสนับสนุน การปฏิบัติงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานสถาน ศึกษา กลุ่มและฝ่ายงานของ สตร.ข.2 ตลอดปีงบประมาณ

 วิธีการดำเนินงาน
              1. ดำเนินการจัดการความรู้ โดยค้นหาความรู้ฝังลึกในตัวคน และแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
  
            2. วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ทางการศึกษา เขตตรวจราชการที่ 2 และ 3
              3. ประชาสัมพันธ์และให้บริการองค์ความรู้ทางการศึกษาแก่บุคลากรและสถานศึกษา
              4.จัดป้ายนิเทศและนิทรรศการองค์ความรู้ทางการศึกษาในการเสริมสร้างการเรียนรู้
              5 นำเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรในฝ่าย/กลุ่มงาน หรือหน่วยงานอื่น ๆ 
              
6. พัฒนาจัดทำ Website และ Weblog ของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา
              7. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงานสถานศึกษา กลุ่มและฝ่ายงานของ สตร.ข.2 ตลอดปีงบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน
              1. จัดการความรู้บุคลากรในสำนักงาน ฯ เดือนละ 1 ครั้ง ปีละ 12 ครั้ง  
              2. วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ทางการศึกษา จำนวน 1 เรื่อง  
              3. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ สารองค์ความรู้ทางการศึกษา เดือนละ 1 ครั้ง 
 
  
            4. จัดป้ายนิเทศและนิทรรศการองค์ความรู้ทางการศึกษา ตลอดปีงบประมาณ  
              5. นำเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากร ตลอดปีงบประมาณ
              6. พัฒนาจัดทำ Website และ Weblog ของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา
              7. ส่งเสริมและสนับสนุน การปฏิบัติงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงาน สถานศึกษา กลุ่มและฝ่ายงานของ สตร.ข.2 ตลอดปีงบประมาณ  

ระยะเวลาดำเนินงาน  
              ตุลาคม 2548 – กันยายน 2549
 

งบประมาณ   
              สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน  25,000 บาท  

ปัญหาและอุปสรรค 
               1. กิจกรรมมากและระยะเวลาจำกัดไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด  
    
         2. บุคลากรที่ร่วมปฏิบัติงานส่วนมากมีภารกิจไม่สามารถมาร่วมปฏิบัติงานได้เต็มที่
 
              3. การพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษาเป็นเรื่องใหม่ที่บุคลากรส่วนมากยังไม่เข้าใจ
 
              4. วัสดุครุภัณฑ์ค่อนข้างจำกัด ทำให้ศักยภาพในการดำเนินงานล่าช้า
               5. งบประมาณของโครงการ ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ   
             
1. ปรับแผนการดำเนินกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระยะเวลา
 
               2.  แต่งตั้งคณะทำงานแต่ละกิจกรรมไป โดยขอความร่วมมือจาดกลุ่มฝ่ายต่าง ๆ
 
              
3. สร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษาแก่บุคลากร
  
              
4. สำนักงานจัดวัสดุครุภัณฑ์สนับสนุน ทำให้ศักยภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 

ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  
               ข้อมูลและสารสนเทศองค์ความรู้ทางการศึกษาที่จัดทำขึ้น เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา ของหน่วยงาน สถานศึกษาและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
 

สิ่งที่ดำเนินการต่อไปในอนาคต   
    
         1. ดำเนินการจัดการความรู้ โดยค้นหาความรู้ฝังลึกในตัวคน และแหล่งความรู้ต่าง ๆ  
              2. วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ทางการศึกษา เขตตรวจราชการที่ 2 และ 3  
              3. ประชาสัมพันธ์และให้บริการองค์ความรู้ทางการศึกษาแก่บุคลากร และสถานศึกษา
  
             4. จัดป้ายนิเทศและนิทรรศการองค์ความรู้ทางการศึกษาในการเสริมสร้างการเรียนรู้
   
             5. นำเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากร ในฝ่าย/กลุ่มงาน หรือหน่วยงานอื่น ๆ
 
            
6. พัฒนาจัดทำ Website และ Weblog ของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา
  
             
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ (Knowledge Managament)

คำสำคัญ (Tags)#รายงานผลการปฏิบัติงาน#ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 48470, เขียน: 05 Sep 2006 @ 18:07 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)