มีเรื่องบอกกล่าวแจ้งให้สมาชิกแพลนเน็ตในวงการห้องสมุดทราบร่วมกันว่า ในเร็ว ๆ นี้ ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ย.49 สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) มข. จะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักวิทยบริการเพื่อก้าวสู่แหล่งเรียนรู้และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาความจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการ 2) ปรับทัศนคติของบุคลากรให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะดำเนินงานตามโครงสร้างบริหารงานใหม่เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและสำนักวิทยบริการ 3) ผลักดันให้สำนักวิทยบริการบรรลุวิสัยทัศน์ก้าวสู่แหล่งเรียนรู้และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของประเทศภายในปี พ.ศ.2553 และ 4) นำเสนอข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการพัฒนา และความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการ ประจำปี 2550-2554 ต่อไป

      การจัดสัมมนาครั้งนี้ได้เรียนเชิญ ผศ. อาภา จันทร์เทวี ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีความเชี่ยวชาญด้าน Competency Based Learning (CBL) มาเป็นวิทยากรซึ่งกำหนดการจะมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ก็คาดหวังว่าผลจากการสัมมนาครั้งนี้ สำนักวิทยบริการจะได้แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของประเทศ ติด 1 ใน 5 เช่นเดียวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ สกอ.