หมู่ที่ ๓ บ้านคลองสน


หมู่ที่ ๓ บ้านคลองสน
๑.ข้อมูลพื้นฐานจำแนกแต่ละหมู่บ้าน
       ข้อมูลพื้นฐานของหมู่ ๓ บ้านคลองสน ตำบลเกาะช้าง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเหนือของเกาะช้าง มีอาณาเขตติดต่อกับหมู่ ๒ บ้านด่านใหม่ และหมู่ ๔ บ้านคลองพร้าว บ้านคลองสน มีประชากรชาย-หญิง รวมทั้งหมด ๘๖๗ คน จากจำนวน  ๓๓๖ ครัวเรือน บ้านคลองสนเป็นชุนชนเก่าแก่ชุมชนหนึ่งของเกาะช้างที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและเจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีต มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลและที่ราบลุ่มน้ำ
ที่ไหลมาจากภูเขาตอนกลางของเกาะช้างไหลลงสู่ทะเลบริเวณปากคลองอ่าวคลองสน ทำให้สภาพที่ดินบริเวณนี้
มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุตามธรรมชาติที่เหมาะแก่การเพาะปลูกทำสวน และตั้งชุมชน ถิ่นฐานบ้านเรือน ประกอบกับทะเลบริเวณนี้ เป็นทะเลน้ำตื้น ทำเลที่ตั้งของของอ่าวก็มีภูเขาบังลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้เป็นอย่างดี และทำเลจอดเรือตามท่าเทียบเรือในอ่าว ปลอดภัยจากกระแสลม และคลื่นทะเลรุนแรงในหน้ามรสุม ชุมชนบริเวณนี้จึงเหมาะแก่การทำประมงพื้นบ้าน ควบคู่กับการทำสวนมะพร้าว สวนยาง และสวนผลไม้

๒.ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์  ชาติพันธุ์  ประวัติหมู่บ้าน และที่มาของชื่อหมู่บ้าน
       บ้านคลองสนมีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และมีประวัติหมู่บ้าน ควบคู่กับเกาะช้างมาตั้งแต่อดีต เพราะเป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมของเกาะมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก บริเวณที่ราบชายฝั่ง มีวัดคลองสนตั้งอยู่บริเวณปากคลองอ่าวคลองสน เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง ได้รับอนุญาตให้สร้างตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๔๓๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ เกาะช้างสมัยก่อน ชุมชนไหนมีวัดในหมู่บ้าน จะเป็นเครื่องหมายแสดงว่าเป็นชุมชนที่มีความเจริญรุ่งเรือง และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นรอบๆบริเวณวัดนั้นๆ กลุ่มชาติพันธุ์ของชาวบ้านคลองสน เป็นชาวไทยแท้ๆ ชาวไทยเกาะกง และชาวไทยเชื้อสายจีนไหหลำ มีชาวจีนแซ่ตัน และบรรพบุรุษของตระกูลอิงชมพู  ศิริพันธ์  ชีวสุขะ และสนนิวาส   ที่มาของชื่อหมู่บ้านเนื่องจากชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณปากคลองอ่าวคลองสน มีต้นสนทะเล ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก บริเวณปากคลองสน ชาวบ้านจึงตั้งชื่อชุมชนแห่งนี้ว่า  “บ้านคลองสน”
๓.หน่วยงานสถานที่ ที่สำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน
       สถานที่ราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่และมีความสำคัญต่อศักยภาพการพัฒนาของชุนชน
ได้แก่ โรงเรียนวัดคลองสน โรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปัจจุบันกำลังขยายเปิดระดับมัธยมปลาย  โดยเริ่มมีการนำร่องเปิดเรียนชั้นมัธยมปีที่ ๔  วัดคลองสน วัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับชุมชนแห่งนี้ สถานีอนามัยบ้านคลองสน  ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง หน่วยพิทักษ์อุทยานบ้านคลองสน
ท่าเรือประมงอ่าวเปรมวดี ท่าเทียบเรือเติมเสบียงของกองทัพเรือ ฐานอ่าวธรรมชาติ  ท่าเทียบเรือประมง
บ้านอ่าวสับปะรด ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่บ้านอ่าวสับปะรด  ที่ทำการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. หน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่องโยงอย่างยั่งยืน หน่วยงานนี้บริหารจัดการขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาบ้านคลองสนเป็นอย่างมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลกับคลินิกบริการ

คำสำคัญ (Tags)#ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์#ตำนานของเกาะช้าง

หมายเลขบันทึก: 48467, เขียน: 05 Sep 2006 @ 18:02 (), แก้ไข: 30 Jul 2013 @ 11:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)