สวัสดี .. มหาสวัสดี : ความรัก ความผูกพันธุ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน


นับได้ว่าเป็นต้นกล้า และเมล็ดพันธุ์พืช ที่เป็นความรัก ความผูกพันธ์ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน ที่ทุกข์ยากไม่ต่างไปจากชาวพุทธมณฑล เป็นเรื่องความงดงามของจิตใจที่ไม่อาจสามารถหาได้จากที่ไหน

เมื่ออาทิตย์ ๒ อาทิตย์ที่ผ่านมา ชาวพุทธมณฑล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกลุ่มภารกิจวิจัยชุมชน และองค์กรภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันจัดงาน "สวัสดี .. มหาสวัสดี"* ขึ้นซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูพลังใจ พลังกายให้กับชาวพุทธมณฑล หลังผ่านพ้นวิกฤตมหาอุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมา

กิจกรรมเยอะแยะมากมาย ภายในงาน สวัสดี .. มหาสวัสดี จากการจัดมุมนิทรรศการและกิจกรรมเสริมความรู้ ของคณะ/สถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาให้ข้อมูล ให้ความรู้ ทำความเข้าใจกับชาวพุทธมณฑล เช่น คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สถาบันโภชนาการ** สถาบันวิจัยประชากร คณะศิลปศาสตร์ คณะพยาบาล รามาธิบดี คณะกายภาพบำบัด ฯลฯ และซุ้มจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในตำบลมหาสวัสดิ์ เช่น รพ.สต.มหาสวัสดี รพ.สต.วัดสุวรรณาราม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โรงพยาบาลพุทธมณฑล สภาวัฒนธรรมพุทธมณฑล ทีม อสม.ของมหาสวัสดิ์ ทีม จาก สมาชิก อบต.มหาสวัสดิ์ ภาคีเครือข่ายภายนอกพื้นที่พุทธมณฑล  หอภาพยนตร์ องค์การมหาชน จากมูลนิธิชีววิถี โครงการสวนผักคนเมือง เครือข่ายอิสรภาพทางพันธุกรรม ซึ่งนำเมล็ดพันธุ์มาร่วมแจกในงานนี้ด้วย และมีรายการ กินเปลี่ยนโลก จากสถานีไทยพีบีเอส สถานี Voice TV มาร่วมบันทึกรายการ และรายงานแบบสดๆ จากเวที โดยมี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน*** และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย*** เป็นผู้ดูแลภาพรวม

กิจกรรมนี้มี ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์นายแพทย์ รัชตะ  รัชตะนาวิน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ พีระ สิทธิอำนวย รองคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ท่านนายอำเภอพุทธมณฑล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวพุทธมณฑลมาร่วมเปิดงานและร่วมทำกิจกรรมกันอย่างมากมาย..

การแบ่งเป็นโซนของงาน โซนที่ ๑ “มหาสวัสดิ์..มหาสวัสดี”

 • มุมภาพอุทกภัยของคนคลองมหาสวัสดิ์ (คณะศิลปศาสตร์และสภาวัฒนธรรมพุทธมณฑล)
 • เรียนรู้ อยู่กับน้ำ อยู่กับคลอง จากหนังไทย (หอภาพยนตร์ องค์การมหาชน)
 • มุม “เรียนรู้ สู้น้ำ” : (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)
 • มุม “เรียนรู้ เพื่อดูแลกัน” (การศึกษาผลกระทบจากอุทกภัยต่อคนในชุมชน/องค์กรท้องถิ่นบทบาทต่อคนคลองมหาสวัสดิ์:องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสุวรรณาราม (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม)

โซนที่ ๒ “ลานพัก ลานใจ”

 • มุมชวนกันทำ ชวนกันเล่น : ของเล่น สานสัมพันธ์ (ชุมชนพุทธมณฑลและเครือข่าย)
 • มุมนักอ่าน ขบวนการเด็กดี (คณะพยาบาลศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 • มุมธรรมโอสถ (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และชุมชนมหาสวัสดิ์)
 • มุมความรู้เรื่องสุขภาพ: การปฐมพยาบาล (โรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสุวรรณาราม) (กายภาพบำบัดมหิดลเพื่อสุขภาพชุมชน คณะกายภาพบำบัด)
 • ดูแลสุขภาพกาย (โรงพยาบาลพุทธมณฑล)

โซนที่ ๓ “เพราะรัก เพาะผัก พักกินอาหารบ้านเรา”

 • สาธิต “กิน อยู่ อย่างไร เมื่อน้ำมา” : แนวคิดจากชุมชนคนคลองมหาสวัสดิ์ และข้อเสนอทางวิชาการ (คนคลองมหาสวัสดิ์ และสถาบันโภชนาการ)
 • ประกวดการทำอาหาร “ถึงน้ำมา แต่ชีวาเป็นสุข” : คนคลองมหาสวัสดิ์ (อาสาสมัครสาธารณสุข)
 • อาหารดีบ้านเรา “หมูหงส์**** แกงส้มสายบัว ปลาทอด ขนมไทย” : (คนคลองมหาสวัสดิ์)
 • ของดีๆ ที่เหลือจากอยู่จากน้ำท่วม (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์)
 • ผัก ผัก ผัก (นวัตกรรมปลูกผักเมื่อน้ำมา) เช่น การปลูกพืชลอยน้ำ
 • เพาะถั่วงอก เป็นต้น (โครงการสวนผักคนเมือง และชุมชนพุทธมณฑล)

                          

                          

                          

                                 

                 

 

                                                       

พิธี รับขวัญน้ำ โดย อาจารย์อภิลักษณ์ เกษมผลกุล (รองคณบดี คณะศิลปศาสตร์)

                                   

กิจกรรม รับต้นกล้าและ เมล็ดพันธุ์พระราชทาน
จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมูลนิธิชีววิถี               

ผลจากการที่ชาวบ้านได้รับความเดือนร้อนเป็นจำนวนมาก ทราบถึงพระกรรณ์ของพระองค์ท่าน ทางมูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ โดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยกันระดมทรัพย์สิน ทรัพยากร เมล็ดพันธุ์ ต่างๆ และมาจาก ม.ขอนแก่น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เพื่อนำไปปลูกกิน ไปขยายผล เป็นการเรียกขวัญและกำลังใจที่เสียไปให้กลับมา .. ต้นกล้า (หน่อกล้วย ขนุน มังคุด) จาก ชาวนราธิวาส ชาวยะลา ซึึ่งเมื่อชาวบ้านทราบก็ร่วมระดมต้นกล้า และเมล็ดพันธุ์ และขับรถปิ๊คอัพขนต้นกล้ากันมาเต็มคันรถ จาก นราธิวาส และยะลา มาที่พุทธมณฑล ..

นับได้ว่าเป็นต้นกล้า และเมล็ดพันธุ์พืช ที่เป็นความรัก ความผูกพันธ์ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชนที่ทุกข์ยากไม่ต่างไปจากชาวพุทธมณฑล เป็นเรื่องความงดงามของจิตใจที่ไม่อาจสามารถหาได้จากที่ไหน

เมล็ดพันธุ์พืชผัก เช่น มะเขือเปราะ พริกหัวเรือ แมงลัก ผักบุ้ง กะเพรา มะเขือเทศ (เป็นเมล็ดพันธุ์ผักอายุระยะสั้น ที่แก้ปัญหาการกินของชาวบ้านได้ก่อนเป็นเบื้องต้น)

ซึ่งนำความปลาบปลื้มใจสู่ชาวพุทธมณฑลยิ่ง ...

-----------------------------------------------------------
ภาพ/เรื่องราว : ณัฐพัชร์ ทองคำ
-----------------------------------------------------------
* ชื่องาน สวัสดี .. มหาสวัสดี ตั้งโดย อาจารย์อภิลักษณ์ เกษมผลกุล รองคณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหิดล จากการปิ้งแว๊บ หลังฟังการนำเสนอของนักวิจัยจากสถาบันโภชนาการ
** เจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม สวัสดี .. มหาสวัสดี
*** หน่วยงานผู้ดูแลภาพรวมของการจัดงาน สวัสดี .. มหาสวัสดี
**** หมูหงส์ อาหารพื้นบ้านชาวพุทธมณฑล

บทความ พิธีบายศรีสู่ขวัญคลองมหาสวัสด์กับการฟื้นฟูสุขภาวะชุมชน
http://www.gotoknow.org/media/files/826981 
www.mahidol.ac.th/muthai/gazette/file/MU_04April55_4.pdf

 

หมายเลขบันทึก: 482681เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2012 07:47 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 สิงหาคม 2012 08:39 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)

มาเชียร์พี่เหมียว มีโครงการดีแบบนี้บอกบ้างนะครับ

 • ขอบคุณครับอาจารย์ ดร.ขจิต ^^

ขอบคุณค่ะ
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Blank คนสร้างสุข

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท