เชิญชวนปรึกษาหารือ ศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน

 เรียนทีมงานคุณอำนวย(แห่งชาติ) และ ทีมงาน KFC(oP) ทุกท่าน เพื่อเป็นการเตรียมการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ในการประชุมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ขอเรียนปรึกษาหารือ ร่วมกันในวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ ที่ สกว ชั้น ๑๔ ในช่วงบ่าย ร่วมกับทีมงาน UKM(คลิก) เพื่อจัดงานประชุมประจำปีการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๓

 ท่านใดสามารถเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการดังกล่าว โปรดแจ้งให้ทราบ ทางทีมงาน KKU_KM จะได้ทำหนังสือไปเรียนเชิญ

 รายละเอียดกรุณาศึกษาใน มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ และ  เวทีคุณอำนวยแห่งชาติ(คลิก)