ผมมีโจทย์ที่น่าสนใจ...และคิดว่า โจทย์ที่ผมนั่งเขียนขึ้นในบันทึกนี้

ผมคาดหวังให้ผู้เข้ามาอ่านบันทึกช่วยเติม...ด้วยครับ

โจทย์  : ประเด็นปัญหาการพัฒนาสุขภาพของสังคมไทย

 

เช้านี้ผมนั่งมึน...อยู่เกือบตลอดช่วงเช้า เมื่อลองนำ โจทย์นี้ขึ้นมาถามตัวเอง ว่าประเด็นปัญหาการพัฒนาสุขภาพของสังคมไทย น่าจะมีอะไรบ้าง

 ผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นการมองอนาคตของระบบบริการสาธารณสุข และภาพรวมของสังคมไทยในอนาคต

ลักษณะเป็น การคาดการณ์(Projection)  โดยใช้วิธีวิเคราะห์แนวโน้ม อนาคตศาสตร์ศึกษา(futures study) มาลองนั่งคิดๆดู

ส่วนใหญ่น่าจะเป็นฉากทัศน์(scenario)ระบบบริการสาธารณสุขไทยในอนาคต เพราะประเด็นนี้มีผลอย่างมากเรื่องการ พัฒนาระบบสุขภาพไทย

ขีดๆเขียนๆในกระดาษ  ใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Componential analysis)  

ปัจจัยที่น่าจะส่งผลต่อ กระบวนการการพัฒนาสุขภาพของไทย มีอะไรบ้าง....?

  • สถานการณ์และแนวโน้มทางประชากร สังคม และสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากความสำเร็จของการวางแผนครอบครับ คาดว่ามีอัตราการเกิดที่น้อยลง ฐานประชากรในวันเด็กน้อยลง และวัยผู้สูงอายุมากขึ้น ถือว่าเป็นวัยพึ่งพิงมากขึ้น  การขยายตัวของเมืองอุตสาหกรรม(Industrialization)  การอพยพเคลื่อนย้ายจากชนบทสู่เมือง ครอบครัวมีขนาดเล็กลง
  • นโยบายของผู้ปฏิบัติงานระดับนโยบายไม่เอื้อ หรือ ไม่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  • โรคติดต่อที่เป็นปัญหาใหม่ ยากต่อการควบคุม เช่น ไข้หวัดนก  เป็นต้น
  • การก้าวสู่โลกโลกาภิวัฒน์และสังคมบริโภคนิยม
  • การพัฒนาของสิ่งกระทบเชิงลบต่อสุขภาพที่รวดเร็ว เช่น เชื้อก่อโรค เทคโนโลยีชีวภาพอันตราย
  • การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์(แนวโน้นจะรุนแรง) ในขณะเดียวกันการพัฒนาแกนนำสุขภาพระดับรากหญ้า กลับไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร
  • .........................(ช่วยผมเติมหน่อยครับ)

ส่วนโรคที่เกิดขึ้นได้แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม (ผมอ่านจากหนังสือThailand Journal  of Health Promotion And environmental Vol 28 No 3 July - September 2005)  ซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจมาก จากการที่เขาแบ่งออกมาเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ โรคที่เกิดจากความขาดแคลนหรือยากจน(Disease of the Poverty) เกิดในกลุ่มคนจนในเมืองใหญ่ที่อพยพมาจากชนบท อันเป็นผลจากความยากจน ด้อยการศึกษา อาหารไม่เพียงพอ และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม เกิดโรคติดต่อต่างๆ เช่น โรคท้องร่วง โรคระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น

กลุ่มที่ ๒ โรคที่เกิดจากความมั่งคั่ง (Disease of the  Affluent) ที่มาพร้อมกับการเป็นสังคมอุตสาหกรรมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป อาจเกิดจากสภาวะสิ่งแวดล้อม เช่น มะเร็ง อุบัติเหตุ อุบัติภัยจากการบริโภคที่ไม่สมดุล

กลุ่มที่ ๓  โรคที่เกิดจากพยาธิสภาพทางสังคม(Disease of the Social Pathology) เกิดจากการเคร่งเครียดในการทำงาน ทำมาหาเลี้ยงชีพ การขาดความอบอุ่นในครอบครับ ไร้ญาติขาดมิตร เช่น การติดยาเสพติด ติดสุรา ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคจิต โรคประสาท เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า ปัญหาสุขภาพของคนไทย นับวันจะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ เป็นการคาดการณ์ (Projected)ที่ไม่หนีจากความจริงมากนัก 

ที่ผมเขียนบันทึกนี้ ผมปรารถนา อยากเชื่อมโยงจากสภาพปัญหาการพัฒนาสุขภาพไทย กับความน่าจะเป็นของแนวโน้มสุขภาพคนไทย

ผมหวังไว้อย่างหนึ่ง...ว่า

อยากให้ท่านผู้รู้ ใน Gotoknow วิเคราะห์ และเติมรายละอียดในประเด็นนี้เพิ่มเติมครับ.........