เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ

 ช่วงวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ถึง ๑ กันยายน ทีมงานจะได้เข้ามาเรียนรู้จากทีมงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

ภาพที่ ๑ สำนักงานอธิการบดี

ภาพที่ ๒ รศ.ดร.อานนท์ เที่ยงตรง อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหัวหน้าทีมประเมิน (เสื้อนอกสีน้ำเงิน) ผศ.ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม อธิการบดี (เสื้อสีฟ้า)

  จุดเน้นที่ท่านอธิการบดี เล่าก่อนการเข้าเยี่ยมประเมิน คือ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เน้นที่ความแตกต่าง จัดการศึกษาที่ไม่เหมือนที่อื่น เน้นเรื่องค่าการศึกษาที่ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ เน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ คือ กลุ่มเกษตกรผู้ยากไร้ กลุ่มชาติพันธุ์ และ กลุ่มอินโดจีน

 สถาบันแห่งนี้มีเข็มมุ่งที่ชัดเจน คือ เอกลักษณ์ที่ผูกพันกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเมืองเชียงรายมีหลากหลาย เช่น การการแพทย์ล้านนา และ การแพทย์ชนเผ่า

 พวกเราคงได้เรียนรู้จุดเด่นๆของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับ

JJ