เทคนิคการสอนสังคมศึกษาฯป.5

         การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระสังคมส่วนหนึ่งจะเป็นเนื้อหาในบทเรียน อีกส่วนหนึ่งจะเป็นการปฏิบัติกิจกรรม ในที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระสังคมได้รวบรวมวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แต่มีกิจกรรมหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจ เนื่องจากว่ากิจกรรมนี้ใช้นักเรียนเป็นวิทยากรและครูผู้ฝึก " กิจกรรมมารยาทสัญจร" วิธีการคือ ครูในกลุ่มสาระร่วมกันฝึกมารยาทให้กับนักเรียนกลุ่มหนึ่ง และให้นำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนอื่นๆ ในชั้นเรียนโดยตรง โดยใช้เวลาในชั่วโมงโฮมรูมประมาณ  10 นาที  ซึ่งปรากฏว่าเสียงตอบรับกลับมาในทางที่ดี จากนักเรียนที่ได้รับการฝึกและครูประจำชั้น ทั้งนี้นักเรียนที่ฝึกปฏิบัติมีวิธีการถ่ายทอดและการนำเสนอที่ถูกใจผู้เรียน

`