งานจุลกรรม "เกษตรยั่งยืน" ที่จะจัดขึ้นที่แม่ฮ่องสอน ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๙ ที่จะถึงนี้ มีกิจกรรมหลากหลายให้ทุกคนได้ เรียนรู้ วิถีเกษตรแบบพึ่งตนเองแม่ฮ่องสอน

ก่อนที่จะถึงงาน มหกรรมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ ที่จะจัดขึ้นช่วงปลายปี เพื่อนำเสนอ รูปธรรมจากงานวิจัยสู่สาธารณะ ผลักดันสู่นโยบาย มีการแลกเปลี่ยน ระหว่างนักวิจัย ผู้สนใจ หน่วยงานต่างๆ ค้นหาคนร่วมอุดมการณ์ รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

ก็มีงาน "จุลกรรม" ขึ้นก่อน เพื่อการเตรียมความพร้อม  ปีนี้จัดขึ้นที่แม่ฮ่องสอน  ซึ่งประเด็น "เกษตรกรรมยั่งยืน" เป็นประเด็นที่แม่ฮ่องสอนชัดเจน และมีผลงานที่น่าสนใจ เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆในภาคเหนือ

สิ่งหนึ่งที่เป็นผลผลิตของ การจัดการความรู้เรื่องเกษตรกรรมยั่งยืน เห็นจะเป็นหนังสือที่ ทาง ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน ได้จัดทำขึ้นมา ตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จคาดว่าอีกไม่กี่วันน่าจะได้ อ่านหนังสือที่มีคุณค่า

ผมถือโอกาสนำ ปกหนังสือ มาเผยแพร่ก่อน เพื่อให้คนที่สนใจติดตามต่อไป

 

เล่มที่ ๑ คนทำเกษตรกรรมยั่งยืนเมืองสามหมอก

 

 เล่มที่ ๒ ชุมชนเรียนรู้เกษตรยั่งยืน ...ฟาร์มตัวอย่าง

เล่มที่ ๓  เทคนิค วิธี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เมืองสามหมอก

หนังสือดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ คุณอรุณี เวียงแสง ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน ห้องราชธรรมพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชั้น ๔ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐ โทร/แฟกซ์ ๐๕๓ - ๖๑๔ ๑๖๕