บันทึกการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ส.ค.2549

บันทึกการเรียนรู้
บันทึกบทเรียนที่ได้จากการประชุม  KM แผลกดทับเขต 2  วันที่ 1 สิงหาคม 2549 

กิจกรรม

1.         ทบทวนตารางอิสรภาพ จากเดิมแบ่งระดับขั้น 3 ระดับใหม่อีกครั้ง  เนื่องจากบางโรงพยาบาลจัดระดับก่ำกึ่งอยู่ระหว่าง ระดับ 2 – 3   โดยแบ่งระดับใหม่เป็น 5 ระดับจาก 1 ถึง 5  และแยกหัวข้อในการประเมินความก้าวหน้า   ในหัวข้อ การปฏิบัติ   ความครอบคลุม  การสื่อสารในทีมดูแล  การติดตามผล โดยอิงจาก ลำดับขั้นการพัฒนาตามบันไดขั้นที่1สู่ HA   12 กิจกรรมทบทวนของ พรพ.

 2.         ประเมินตนเองในการพัฒนาเรื่องแผลกดทับของโรงพยาบาลต่างๆ

 -           ด้านการปฏิบัติ  โรงพยาบาลที่ประเมินตนเองถึงระดับ 4  คือร..อุตรดิตย์  ..แม่สอด    ..สุโขทัย    ..กงไกรราช   ..เพชรบรูณ์   ..สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   เป็นกลุ่มพร้อมให้ คู่มือหรือนวตกรรมที่ดี ให้กับเพื่อน   ที่เป็นกลุ่มใฝ่รู้       

-           ด้านความครอบคลุม  โรงพยาบาลที่พร้อมให้คือโรงพยาบาลกงไกรราช ที่ประเมินตนเอง ระดับ 5 ที่สามารถแนะนำกลเม็ดเคล็ดลับในการรวมกลุ่มปฐมภูมิให้ร่วมดูแลได้ครอบคลุมพื้นที่    ให้กับกลุ่มใฝ่รู้อีก 8 โรงพยาบาลที่เหลือ

-           ด้านการสื่อสารในทีมดูแลผู้ป่วย  โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯประเมินระดับ 4พร้อมให้      กลยุทธในการสื่อสารระหว่างทีมดูแล  กับโรงพยาบาลในเขต2ที่พร้อมรับเทคนิคไปปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของตน

-           ด้านการติดตามผล  โรงพยาบาลที่ประเมินระดับ 3 คือร..แม่สอด     ..อุตรดิตย์   ..สมเด็จพระเจ้าตากฯเป็นโรงพยาบาลพร้อมให้

 3.    แต่ละโรงพยาบาลได้แลกเปลี่ยนวิธีการ/กลยุทธในการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่จากการแลกเปลี่ยนเรียนเข้าสู่องค์กรของตนเอง   รายละเอียดจะส่งมาในรูปแบบตารางคลังความรู้อีกครั้งในโอกาสหน้า

4.     ด้วยคำถามที่ให้กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขบคิดกันว่า        แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ากลุ่มของเราจัดการความรู้เรื่องแผลกดทับได้ ดีแค่ไหน  จะวัดได้อย่างไร              โดยสรุป เห็นสมควรให้มีการเก็บตัวชี้วัดดังนี้ 

ระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5
การปฏิบัติ
.พุทธฯ  
.ศรีสังวรฯ
.บ้านด่านฯ
.เพชรบรูณ์  
. ตสม.
.แม่สอด  
.อุตรดิตย์
พ.กงไกรราช  
รพ.สุโทัย
 
ความครอบคลุม  
..พุทธฯ  
..ศรีสังวรฯ
..เพชรบรูณ์
.. ตสม
..แม่สอด
..อุตรดิตย
..บ้านด่านฯ
..สุโทัย
.กงไกรราช
การสื่อสารในทีมดูแล 
..บ้านด่านฯ
..แม่สอด
..อุตรดิตย์
..สุโขทัย
..พุทธฯ  
.ศรีสังวรฯ
ร ร..เพชรบรูณ์
..กงไกรราช
.. ตสม
 
การติดตามผล
.บ้านด่านฯ
..สุโขทัย
..พุทธฯ   ..ศรีสังวรฯร.เพชรบรูณ์
.กงไกรราช
.. ตสม
..แม่สอด
..อุตรดิตถ์
  

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
1. อัตราการเกิดแผลกดทับต่อ1000วันนอนรวมของผู้ป่วยในทั้งหมด-ในภาพรวมของเขตลดลงจากเดิม……%- ในโรงพยาบาลลดลง…………%
2. อุบัติการณ์ความรุนแรงเพิ่มขึ้นของการเกิดแผลกดทับในกลุ่มเสี่ยง- 0 ราย
3.ขนาดความกว้างของธารปัญญา- เป็นเส้นตรงที่ระดับ 5  
  บทเรียนที่ได้จากการประชุมกลุ่มครั้งที่ 2

-            การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้องเกิดโดยอิสระปราศจากการปิดกั้นความคิด

-            ควรมี note  taker ประจำการแลกเปลี่ยนเพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น

-            ควรมีพี่เลี้ยงประจำทีมเพื่อป้องไม่ให้กลุ่มหลงประเด็นว่ากำลังจัดการความรู้เรื่องแผลกดทับหรือกำลังจัดการแผลกดทับ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pressure soreความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

47182

เขียน

30 Aug 2006 @ 08:54
()

แก้ไข

23 Mar 2012 @ 14:02
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก