วันนี้ผมมีโอกาสขึ้นเวทีเสวนา เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน  กรณีจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)สำนักงานภาค ที่ โบตานิค รีสอร์ท แม่ริม เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้ กว่า ๘๐ คน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นนักวิจัยและผู้สนใจเรียนรู้ประเด็น การท่องเที่ยวโดยชุมชน( Community based tourism)

 

เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฮ่องสอนโดยผมเป็นผู้เสนอรายละเอียด เป็นกรณีศึกษา ร่วมกับ เครือข่ายเชียงราย(คุณไกรสิทธิ์ สิทธิโชดก) และเชียงใหม่(คุณพรมมินทร์ พวงมาลา) ที่กำลังขับเคลื่อนในระดับจังหวัดในขณะนี้ที่ภาคเหนือ

เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย มีการเคลื่อนตัวโดยการรวมชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวในการพัฒนาเครือข่าย....

แต่ แม่ฮ่องสอน เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ใช้ KM ในการขับเคลื่อน เรียกว่าเครือข่ายเคลื่อนด้วยความรู้ เรามองว่า แม่ฮ่องสอนมีทุนเดิมด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งทางด้านงานศึกษาวิจัย ที่ดำเนินการหลากหลายพื้นที่ในจังหวัด ด้านงานพัฒนาผ่านทางรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรท้องถิ่น มีกลไกการทำงานเดิมที่ทำงานด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้ว

 การจัดการความรู้ จึงเป็น ยุทธวิธีสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายในครั้งนี้

          วันหนึ่งที่แม่ฮ่องสอน...เรามานั่งคุยกันว่า

“ถ้าจะเคลื่อนงาน การท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฮ่องสอน ต่อไปในอนาคต กลุ่มกลไกเดิมที่มีอยู่ ต้องมาปรับกระบวนทัศน์ใหม่กันหรือไม่? เพื่อให้เกิดเครือข่ายการทำงานที่เหมาะสม...

“กลไกที่มีอยู่เดิมที่แม่ฮ่องสอนจะต้องมีการปรับตัวอย่างไร? เพื่อให้เกิดการเคลื่อนตัว...”

เกิดโจทย์วิจัย...

  • รูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นอย่างไร?
  • ปัจจัยเงื่อนไขอะไร ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฮ่องสอน?
  • จะนำ KM ไปใช้หนุนเสริม และพัฒนางานท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้อย่างไร?

เป็นจุดเริ่มโครงการวิจัย

การสังเคราะห์การท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฮ่องสอน ที่ศึกษาเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ รวบรวมและจัดระบบฐานข้อมูลและฐานทุนเดิมด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยเราทำการศึกษา วิจัยในประเด็นต่อไปนี้

  • ด้านงานพัฒนา
  • ด้านการจัดการการตลาด
  • ด้านกลไกการจัดการ

สุดท้ายเราต้องการ   “แนวทางการพัฒนาและการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฮ่องสอน”

จะเห็นได้ว่าทางเครือข่าย แม่ฮ่องสอน เราอาจไม่เหมือนเครือข่ายจังหวัดเชียงราย และเชียงใหม่ที่มีความพร้อมกว่า

ที่แม่ฮ่องสอนเราค่อยๆก้าวเดิน โดยใช้ความรู้เป็นฐานในการขับเคลื่อนอาจจะช้าไปบ้างแต่อยากให้เป็นก้าวที่มั่นคง และเราสามารถใช้ประโยชน์จากการจัดการความรู้อย่างเต็มที่

...........

เป็นการก้าวเดินของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฮ่องสอน ที่ผมได้พูดคุยในเวทีวันนี้ ที่เชียงใหม่