เพื่อนๆ หลายคนคงเคยไปเที่ยวชมตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆ มาบ้างแล้วนะคะ  ทราบไหมค่ะว่า  พิพิธภัณฑสถาน  คือ  อะไร  วันนี้เราจะนำความรู้เรื่องพิพิธภัณฑ์มาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังค่ะ  

พิพิธภัณฑ์  มีรากศัพท์มาจากคำว่า  พิพิธ  แปลว่า  ต่างๆ  กัน  ผนวกกับคำว่า  ภัณฑ์  ซึ่งแปลว่า  สิ่งของ เมื่อนำมารวมกันมีความหมายว่า สิ่งของต่างๆ ที่รวบรวมไว้เพื่อประโบชน์ในการศึกษา  และเมื่อเติมคำว่า สถาน  เข้าไปเป็น  พิพิธภัณฑสถาน  จึงมีความหมายว่า สภาบันถาวรที่เก็บรวบรวม  และแสดงสิ่งต่างๆ ที่มีความสำคัญด้านวัฒนธรรม  หรือด้านวิทยาศาสตร์  โดยมีความมุ่งหมาย  เพื่อให้ประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียน  และก่อให้เกิดความเพลิดเพิลน  คำว่าพิพิธภัณฑสถาน  ในภาษาไทย  ตรงกับคำว่า  Museum  ในภาษาอังกฤษค่ะ

ภารกิจของพิพิธภัณฑ์

ภารกิจของพิพิธภัณฑ์ มี  6  ประการ  ค่ะ

1. การเสาะแสวงหา  เก็บรวบรวม (Collection) การรวบรวมวัตถุถือเป็นงานสำคัญอีกประการหนึ่งในกิจการของพิพิธภัณฑสถานค่ะ  เพราะถ้าไม่มีวัตถุในการจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานก็เกิดขึ้นไม่ได้  วัตถุต่างๆที่เก็บรวบรวมอยู่ในพิพิธภัณฑสถานเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์  ชีวิตความเป็นอยู่ และศิลปวัฒนธรรม  เป็นต้น

2. การอนุรักษ์  (Conservation) วัตถุที่แสวงหาและรวบรวมมาได้นั้นนะค่ะ  ต้องนำมาอนุรักษ์ตามกรรมวิธีและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และทางด้านวิชาการ  เพื่อให้วัตถุต่างๆ  เหล่านั้นยังคงอยู่ให้พวกเราได้ศึกษาหาความรู้ต่อไปค่ะ 

3. การศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  (Research) เมื่อมีการอนุรักษ์วัตถุต่างๆ  แล้ว  ต้องมีการศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยเกี่ยวกับวัตถุนั้นๆ  เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ค่ะ

4. การบันทึกข้อมูล  (Record) และการจัดทำทะเบียนวัตถุ  ( Registration)  วัตถุต่างๆ ที่เก็บรวบรวมหรือจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ต้องมีการจดบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด  เช่น  ประเภทวัสดุ  อายุสมัย การได้มา  วันเวลา เป็นต้น  และต้องนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทำเป็นทะเบียนวัตถุซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่เดียวค่ะ  

5. การจัดแสดง (Exhibition)  เป็นการนำเสนอเนื้อหาทางวิชาการ ซึ่งได้มีการศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัย  แล้วนำมาประกอบวัตถุต่างๆ  และเทคนิควิธีการที่ทันสมัย  เพื่อจัดแสดงเป็นนิทรรศการเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับความรู้และความเพลิดเพลินมากที่สุดค่ะ

6. การบริการทางการศึกษา และการประชาสัมพันธ์ (Education  Service)  คือการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ที่พิพิธภัณฑ์รวบรวมมาเป็นองค์ความรู้ให้กับสาธารณชนค่ะ  เช่น  การจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ  เอกสารทางวิชาการ  และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีคงวามสนใจในกิจการของพิพิธภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง  เป็นต้น

พรุ่งนี้มาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์กันต่อนะคะ