อิทธิบาท 4

ทางให้ถึงความสำเร๊จ

 

 

   

     อิทธิบาท 4 คือเครื่องให้ถึงความสำเร็จตามความประสงค์ 4 อย่าง หรือหลักความสำเร็จ ทางให้ถึงความสำเร๊จอย่างดีเยี่ยม อิทธิบาทมี 4 ประการคือ

     1. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น คือมีใจรัก จะทำงานอะไรต้องมีใจรักในสิ่งนั้น เช่นการงานที่ทำ ถ้าต้องการทำให้สำเร็จ ต้องตั้งใจทำ และพอใจในงานที่ทำนั้น ไม่ใช่ทำพอให้เสร็จ เพียงเพื่อหวังกำไร หรือรางวัล เป็นเครื่องตอบแทน

     2. วิริยะ ความพยายามทำสิ่งนั้น คือพากเพียรทำ หรือทำความเพียรประกอบสิ่งนั้น เพียรพยายามกระทำสิ่งนั้น ด้วยความมานะ อดทน เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอย มีความขยันหมั่นเพียรประกอบ หมั่นกระทำความเพียรพยายาม มีความเข้มแข็งอดทน

     3. จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น คือเอาวิชาฝักใฝ่ เอาใจฝักใฝ่ในงานที่ทำนั้น ด้วยความคิด ด้วยสติปัญญา จนกว่าการงานนั้จะสำเร็จสมความประสงค์

     4. วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น ความพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลในสิ่งที่ทำนั้นว่า พอดี เกินเลย หรือขาดตกบกพร่องอย่างไร จะได้คิดค้นหาวิธีแก้ไข และปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มณฑล เมฆพยับความเห็น (0)