ผศ.ทพ.ดร. ณัฐวุธ แก้วสุทธา

คณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
Usernamenathawut
สมาชิกเลขที่1254
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

 

1.ประวัติ

ชื่อ ทันตแพทย์ ณัฐวุธ          นามสกุล        แก้วสุทธา         

สถานที่ทำงาน ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ        ถนน สุขุมวิท 23              ตำบล/แขวง คลองเตย

อำเภอ/เขต วัฒนา                   จังหวัด กรุงเทพมหานคร         รหัสไปรษณีย์   10110 

 

2.  ประวัติการศึกษา     

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนา

ปริญญาตรี  สาขา ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2), คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2547

 ปริญญาโท  สาขา สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยมหิดล                ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2549

ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการวิจัยและพฤติกรรมศาสตร์ประยุกร์  

  สถาบันวิจัยและพฤติกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2558

   อนุมัติบัตร (อ.ท.) แสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตสาธารณสุข ทันตแพทยสภา พ.ศ. 2560

  3 ประวัติการทำงาน

            3.1 งานประจำ

  -ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาทันตสาธารณสุขชุมชน            (พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน)

    เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

   (ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3705/2559 ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559)

   • คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (7 ก.ย. 2560 ถึงปัจจุบัน)

       -  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์                   (มี.ค 2555 – ปัจจุบัน)

   -          รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์    (พ.ย 2552 – ก.พ 2555)        

   -          ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ (พ.ค.2552)

   -          หัวหน้าสาขาทันตสาธารณสุขชุมชน                     (พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน)

   -          อาจารย์ประจำสาขาวิชาทันตสาธารณสุขชุมชน                  (พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน)

             3.2 อาจารย์พิเศษ

   -          อาจารย์พิเศษนิเทศงานภาคสนาม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (พ.ศ 2549- ปัจจุบัน)

   3.3 งานอื่นๆ (คณะกรรมการสมาคม ชมรม หรืออื่นๆ)

   -          ประธานแผนงานที่ 5 นิสิต/นักศึกษาทันตแพทย์ต่อต้านยาสูบ ทันตแพทยสมาคม

   (ปี พ.ศ. 2550- ปัจจุบัน)

   -          คณะกรรมการอำนวยการแผนงานกลยุทธวิชาชีพต่อต้านยาสูบ ทันตแพทยสมาคม

   (ปี พ.ศ. 2550- ปัจจุบัน)

   -          ประธานแผนงานโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว (ทพ สสส)

   (ปี พ.ศ. 2550- 2555)

   -          ประธานเครือข่ายการเรียนรู้อย่างสร้างสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ 8 สถาบัน (พ.ศ. 2554-2556)

   -          เลขานุการชมรมศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   (ปี พ.ศ. 2552- ปัจจุบัน)

   -          สมาชิกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์

   -          คณะกรรมการประสานงานการสอบและคุมการสอบเพื่อประเมินความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  (ปี พ.ศ 2553-2554)

   -          คณะทำงานคัดเลือกข้อสอบวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกรายวิชากฎหมาย (ปี พ.ศ. 2554)

   1. ผลงาน     

   4.1  บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์

   บทความวิชาการ

   ณัฐวุธ แก้วสุทธา. (2554). การสร้างเสริมสุขภาพ : บทบาทร่วมสหวิชาชีพ.วิทยาสารสหวิทยา

   เพื่อการวิจัยและพัฒนา ปี 2553. ราชบัณฑิตสถาน กรุงเทพ. หน้า 59-64.

   ณัฐวุธ แก้วสุทธา,อังศินันท์ อินทรกำแหง,พัชรี ดวงจันทร์. (2556). ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น.วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2556. หน้า 153-163.

   ณัฐวุธ แก้วสุทธา. (2556). บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง“PracticalResearch:PlanningandDesign”.วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 หน้า 87-94.

   บทความวิจัย

   ปิยะธิดา ขจรชัยกุล, โอบเอื้อ เจริญทรัพย์, ณัฐวุธ แก้วสุทธา.(2552).ประสิทธิผลของโครงการฝึก

   ภาคสนามนิสิตทันตแพทย์ต่อการตระหนักรู้ความคิดและความรู้สึกของผู้อื่น.วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 : หน้า 75-83.

             ณัฐวุธ แก้วสุทธา,สถาพร นิ่มกุลรัตน์.(2554).ผลต่อการดูดซับฟลูโอไรด์ในผิวเคลือบฟันปกติและผิวฟันที่จำลองสภาวะฟันผุภายหลังการใช้โซเดียมฟลูโอไรด์เจลของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 หน้า 28-39.

             ณัฐวุธ แก้วสุทธา, เสรีนา สิรรัตน์ สกุลณะมรรคา.(2555) การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมส่วนที่ 1 (กลุ่มวิชาพรีคลินิก) ของนิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2555 หน้า 28-38.

             ณัฐวุธ แก้วสุทธา, ธนานัฐ บุญอินทร์, คงวุฒิ เหลืองเรืองรอง, ชวรชต์ มาไพศาลสิน ,จริญญา  ฉายวิริยะ. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดฟันผุในผู้ป่วยเด็กอายุ 5-7 ปี ที่มาเข้ารับการรักษาที่คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในช่วงปี พ.ศ.2548-2554. วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฏาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556.

             ณัฐวุธ แก้วสุทธา, ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน, วิกุล  วิสาลเสสถ์. (2557). ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่สัมพันธ์ในนิสิตทันตแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 เดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2557.

   บทความวิจัยตีพิมพ์ Proceeding full Paper ระดับชาติ

             ขวัญชนก อยู่เจริญ, วัลลภิษฐ์ วิสุทธิศักดิ์,ณัฐวุธ แก้วสุทธา,สถาพร นิ่มกุลรัตน์,  (2555). ปริมาณฟลูออไรด์ที่ถูกดูดซับในผิวเคลือบฟันภายหลังการใช้ศรีนครินทรวิโรฒเอพีเอฟเจลและชนิดที่จำหน่ายในท้องตลาด : การศึกษาในห้องปฏิบัติการ (SRD32) . Proceeding ในการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการพัฒนาด้านวิจัยอย่างยั่งยืน  วันที่25 – 26 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย.

             เสรีนา สิรรัตน์ สกุลณะมรรคา,ณัฐวุธ แก้วสุทธา,กิตติธัช มงคลศิวะ,  (2555). การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนเพื่อพัฒนาทันตสุขภาพ ในสถานรับเลี้ยงเด็ก ระยะที่ 1 สร้างแผนแม่บท: กรณีศึกษา สถานรับเลี้ยงเด็กพีระยา-นาวินศูนย์ธาตุทอง เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร  (SRD65) . Proceeding ในการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการพัฒนาด้านวิจัยอย่างยั่งยืน  วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย.

   4.2 การนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ

   -          Poster Presentation เรื่อง EFFICACY OF PARTICIPATION SELF-ASSESSMENT TOOL IN DENTAL FIELD WORK. ในการประชุมนานาชาติ  SEAADE 21st Annual Scientific Meeting in Taipei, September 19 –21, 2010

   -          Poster Presentation เรื่อง Process Evaluation of a Dental Student Anti-Tobacco“NoNo”Campaign in Thailand. ในการประชุมนานาชาติ  the 15th World Conference on Tobacco or Health (WCTOH) in Singapore from 20 – 24 March 2012

   -          Poster Presentation เรื่อง MENTAL HEALTH AND ASSOCIATED FACTORS IN SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY DENTAL STUDENTS. ในการประชุมนานาชาติ  SEAADE 23rd Annual Scientific Meeting in HONG KONG, November 2–4, 2012

   การนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ

   -          Poster Presentation เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนเพื่อพัฒนาทันตสุขภาพในสถานรับเลี้ยงเด็ก ระยะที่1 สร้างแผนแม่บท :กรณีศึกษา  สถานรับเลี้ยงเด็กพีรินา-นาวิน ศูนย์ธาตุทอง กรุงเทพมหานคร SRD-65  ในการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการพัฒนาด้านวิจัยอย่างยั่งยืน  วันที่25 – 26 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย

   -          Poster Presentation เรื่อง Physical factors associated to the occurrence of dental caries in child-patients. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ The 11th Dental Faculty consortium of Thailand Academic Meeting and Research Presentation (DFCT2013) วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา ประเทศไทย

   4.3  ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

             ชื่อวารสาร สงขลานครินทร์เวชสาร

    บทความเรื่อง “ Mental Health and Associated Factors in Dental Student in Prince of Sonkla University”

   ชื่อวารสาร วารสารทันตาภิบาล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

      บทความเรื่อง “พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากและทัศนคติเกี่ยวกับการจัดฟันของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาทันตสาธารณสุขวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น”

   4.4  กองบรรณาธิการ

   เป็นกองบรรณาธิการวารสารทันตาภิบาล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

   4.5 คณะกรรมการวิชาชีพระดับชาติ ให้หน่วยงานภายนอก

             ๓.๓.๕.๑ ประธานแผนงานที่๕แกนนำนิสิต/นักศึกษาทันตแพทย์ทันตาภิบาล

    ต่อต้านยาสูบ ของ ทันตแพทยสมาคม (ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน)

   ๓.๓.๕.๒ คณะกรรมการอำนวยการแผนงานกลยุทธวิชาชีพทันตแพทย์ต่อต้านยาสูบ

     ของ ทันตแพทยสมาคม (ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน)

   ๓.๓.๕.๓ ประธานเครือข่ายการเรียนรู้อย่างสร้างสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ ๘ สถาบัน

   ของ แผนงานโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข (ทพ.สสส.) (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖)

   4.6 ออกหน่วยบริการทันตสุขภาพเคลื่อนที่

   -          ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ณ โรงเรียนบ้านนานายกพิทยากร อ.บ้านนา จ.นครนายก (๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖)

   -          ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ณ โรงเรียนวัดดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก (๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๖)

   -          ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ณ โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม  อ.บ้านนา จ.นครนายก (๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖)

   -          ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ณ แขวงสาระวัน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (๒๐ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

   -          ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ณ โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลพิทยา อ.บ้านนา  จ.นครนายก (๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

   -          ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ณ ณ โพธิวิชชาลัย จ.สระแก้ว (๓ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕)

   -          ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ณ แขวงอัตตะปือ  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (๗ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)

   -          ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ณ แขวงคำม่วน  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (พฤษภาคม ๒๕๕๕)

   -          ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ณ แขวงเซกอง  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (พฤษภาคม ๒๕๕๖)

   -          ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ณ แขวงเซโปง  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (๑๒ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

    

   1. ผลงานดีเด่น อื่นๆ

   -          ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ 2555 โดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย        ศรีนครินทรวิโรฒ

   -          เป็นผู้ประสานงานหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ 8 สถาบัน ในการทำกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาสูบอันประกอบด้วย กิจกรรมอบรมแกนนำนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ต่อต้านยาสูบ, กิจกรรมก่อกระแสต่อต้านยาสูบเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค ของทุกปี, สนับสนุนทุนในการทำกิจกรรมในหน่วยงานย่อยของแต่ละคณะฯในการทำกิจกรรมต่อต้านยาสูบ

   -          เป็นตัวแทนวิชาชีพทันตแพทย์ ในการเข้าร่วมประชุม the 15th World Conference on Tobacco or Health (WCTOH) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการรณรงค์และขับเคลื่อนการทำงานด้านรณรงค์ต่อต้านยาสูบ

   -          เป็นผู้ประสานงานหลักในการขับเคลื่อนเครือข่ายการเรียนรู้อย่างสร้างสุข (สสส.) และโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข ในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิตทันตแพทย์ในด้านต่างๆ เช่น การปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต,การพัฒนารูปแบบการสอนของอาจารย์, การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการศึกษา ของนิสิตทันตแพทย์

   -           เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง “ชมรมศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” และทำหน้าที่ เลขานุการชมรม ในการประสานงานกับทางคณะฯ และมหาวิทยาลัย เพื่อทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์สู่สังคม และกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะฯและมหาวิทยาลัย

   -          บำเพ็ญประโยชน์ โดยการร่วมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอย่างต่อเนื่อง ( พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน มากกว่า 10 ครั้ง ) ในการให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ในเขตทุรกันดาลทั้งในประเทศ เช่น จังหวัดกาญจนบุรี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ สระแก้ว นครนายก เป็นต้น  และประเทศเพื่อนบ้าน  เช่น  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น ซึ่งในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกเนื่องในการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานต่อเนื่องมากกว่า 5 ครั้ง ในโอกาสดังกล่าวด้วย