ทพ. ณัฐวุธ แก้วสุทธา

รองคณบดีฝ่่ายบริหาร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
Usernamenathawut
สมาชิกเลขที่1254
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

 

1.ประวัติ

ชื่อ      ทันตแพทย์ ณัฐวุธ          นามสกุล        แก้วสุทธา         อายุ    31      ปี

สถานที่ทำงาน ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ        ถนน สุขุมวิท 23              ตำบล/แขวง คลองเตย

อำเภอ/เขต วัฒนา                   จังหวัด กรุงเทพมหานคร         รหัสไปรษณีย์   10110 

 

2.  ประวัติการศึกษา     

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี  สาขา ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2), คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2547

 ปริญญาโท  สาขา สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยมหิดล                ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2549

 ปริญญาเอก  สาขาการวิจัยและพฤติกรรมศาสตร์  สถาบันวิจัยและพฤติกรรมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   (กำลังศึกษา)

3 ประวัติการทำงาน

          3.1 งานประจำ

-          รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์                   (มี.ค 2555 – ปัจจุบัน)

-          รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์    (พ.ย 2552 – ก.พ 2555)        

-          ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ (พ.ค.2552)

-          หัวหน้าสาขาทันตสาธารณสุขชุมชน                     (พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน)

-          อาจารย์ประจำสาขาวิชาทันตสาธารณสุขชุมชน                  (พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน)

          3.2 อาจารย์พิเศษ

-          อาจารย์พิเศษนิเทศงานภาคสนาม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (พ.ศ 2549- ปัจจุบัน)

3.3 งานอื่นๆ (คณะกรรมการสมาคม ชมรม หรืออื่นๆ)

-          ประธานแผนงานที่ 5 นิสิต/นักศึกษาทันตแพทย์ต่อต้านยาสูบ ทันตแพทยสมาคม

(ปี พ.ศ. 2550- ปัจจุบัน)

-          คณะกรรมการอำนวยการแผนงานกลยุทธวิชาชีพต่อต้านยาสูบ ทันตแพทยสมาคม

(ปี พ.ศ. 2550- ปัจจุบัน)

-          ประธานแผนงานโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว (ทพ สสส)

(ปี พ.ศ. 2550- 2555)

-          ประธานเครือข่ายการเรียนรู้อย่างสร้างสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ 8 สถาบัน (พ.ศ. 2554-2556)

-          เลขานุการชมรมศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(ปี พ.ศ. 2552- ปัจจุบัน)

-          สมาชิกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์

-          คณะกรรมการประสานงานการสอบและคุมการสอบเพื่อประเมินความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  (ปี พ.ศ 2553-2554)

-          คณะทำงานคัดเลือกข้อสอบวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกรายวิชากฎหมาย (ปี พ.ศ. 2554)

  1. ผลงาน     

4.1  บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์

บทความวิชาการ

ณัฐวุธ แก้วสุทธา. (2554). การสร้างเสริมสุขภาพ : บทบาทร่วมสหวิชาชีพ.วิทยาสารสหวิทยา

เพื่อการวิจัยและพัฒนา ปี 2553. ราชบัณฑิตสถาน กรุงเทพ. หน้า 59-64.

ณัฐวุธ แก้วสุทธา,อังศินันท์ อินทรกำแหง,พัชรี ดวงจันทร์. (2556). ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น.วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2556. หน้า 153-163.

ณัฐวุธ แก้วสุทธา. (2556). บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง“PracticalResearch:PlanningandDesign”.วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 หน้า 87-94.

บทความวิจัย

ปิยะธิดา ขจรชัยกุล, โอบเอื้อ เจริญทรัพย์, ณัฐวุธ แก้วสุทธา.(2552).ประสิทธิผลของโครงการฝึก

ภาคสนามนิสิตทันตแพทย์ต่อการตระหนักรู้ความคิดและความรู้สึกของผู้อื่น.วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 : หน้า 75-83.

          ณัฐวุธ แก้วสุทธา,สถาพร นิ่มกุลรัตน์.(2554).ผลต่อการดูดซับฟลูโอไรด์ในผิวเคลือบฟันปกติและผิวฟันที่จำลองสภาวะฟันผุภายหลังการใช้โซเดียมฟลูโอไรด์เจลของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 หน้า 28-39.

          ณัฐวุธ แก้วสุทธา, เสรีนา สิรรัตน์ สกุลณะมรรคา.(2555) การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมส่วนที่ 1 (กลุ่มวิชาพรีคลินิก) ของนิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2555 หน้า 28-38.

          ณัฐวุธ แก้วสุทธา, ธนานัฐ บุญอินทร์, คงวุฒิ เหลืองเรืองรอง, ชวรชต์ มาไพศาลสิน ,จริญญา  ฉายวิริยะ. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดฟันผุในผู้ป่วยเด็กอายุ 5-7 ปี ที่มาเข้ารับการรักษาที่คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในช่วงปี พ.ศ.2548-2554. วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฏาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556.

          ณัฐวุธ แก้วสุทธา, ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน, วิกุล  วิสาลเสสถ์. (2557). ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่สัมพันธ์ในนิสิตทันตแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 เดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2557.

บทความวิจัยตีพิมพ์ Proceeding full Paper ระดับชาติ

          ขวัญชนก อยู่เจริญ, วัลลภิษฐ์ วิสุทธิศักดิ์,ณัฐวุธ แก้วสุทธา,สถาพร นิ่มกุลรัตน์,  (2555). ปริมาณฟลูออไรด์ที่ถูกดูดซับในผิวเคลือบฟันภายหลังการใช้ศรีนครินทรวิโรฒเอพีเอฟเจลและชนิดที่จำหน่ายในท้องตลาด : การศึกษาในห้องปฏิบัติการ (SRD32) . Proceeding ในการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการพัฒนาด้านวิจัยอย่างยั่งยืน  วันที่25 – 26 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย.

          เสรีนา สิรรัตน์ สกุลณะมรรคา,ณัฐวุธ แก้วสุทธา,กิตติธัช มงคลศิวะ,  (2555). การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนเพื่อพัฒนาทันตสุขภาพ ในสถานรับเลี้ยงเด็ก ระยะที่ 1 สร้างแผนแม่บท: กรณีศึกษา สถานรับเลี้ยงเด็กพีระยา-นาวินศูนย์ธาตุทอง เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร  (SRD65) . Proceeding ในการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการพัฒนาด้านวิจัยอย่างยั่งยืน  วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย.

4.2 การนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ

-          Poster Presentation เรื่อง EFFICACY OF PARTICIPATION SELF-ASSESSMENT TOOL IN DENTAL FIELD WORK. ในการประชุมนานาชาติ  SEAADE 21st Annual Scientific Meeting in Taipei, September 19 –21, 2010

-          Poster Presentation เรื่อง Process Evaluation of a Dental Student Anti-Tobacco“NoNo”Campaign in Thailand. ในการประชุมนานาชาติ  the 15th World Conference on Tobacco or Health (WCTOH) in Singapore from 20 – 24 March 2012

-          Poster Presentation เรื่อง MENTAL HEALTH AND ASSOCIATED FACTORS IN SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY DENTAL STUDENTS. ในการประชุมนานาชาติ  SEAADE 23rd Annual Scientific Meeting in HONG KONG, November 2–4, 2012

การนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ

-          Poster Presentation เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนเพื่อพัฒนาทันตสุขภาพในสถานรับเลี้ยงเด็ก ระยะที่1 สร้างแผนแม่บท :กรณีศึกษา  สถานรับเลี้ยงเด็กพีรินา-นาวิน ศูนย์ธาตุทอง กรุงเทพมหานคร SRD-65  ในการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการพัฒนาด้านวิจัยอย่างยั่งยืน  วันที่25 – 26 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย

-          Poster Presentation เรื่อง Physical factors associated to the occurrence of dental caries in child-patients. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ The 11th Dental Faculty consortium of Thailand Academic Meeting and Research Presentation (DFCT2013) วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา ประเทศไทย

4.3  ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

          ชื่อวารสาร สงขลานครินทร์เวชสาร

 บทความเรื่อง “ Mental Health and Associated Factors in Dental Student in Prince of Sonkla University”

ชื่อวารสาร วารสารทันตาภิบาล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

   บทความเรื่อง “พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากและทัศนคติเกี่ยวกับการจัดฟันของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาทันตสาธารณสุขวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น”

4.4  กองบรรณาธิการ

เป็นกองบรรณาธิการวารสารทันตาภิบาล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

4.5 คณะกรรมการวิชาชีพระดับชาติ ให้หน่วยงานภายนอก

          ๓.๓.๕.๑ ประธานแผนงานที่๕แกนนำนิสิต/นักศึกษาทันตแพทย์ทันตาภิบาล

 ต่อต้านยาสูบ ของ ทันตแพทยสมาคม (ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน)

๓.๓.๕.๒ คณะกรรมการอำนวยการแผนงานกลยุทธวิชาชีพทันตแพทย์ต่อต้านยาสูบ

  ของ ทันตแพทยสมาคม (ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน)

๓.๓.๕.๓ ประธานเครือข่ายการเรียนรู้อย่างสร้างสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ ๘ สถาบัน

ของ แผนงานโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข (ทพ.สสส.) (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖)

4.6 ออกหน่วยบริการทันตสุขภาพเคลื่อนที่

-          ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ณ โรงเรียนบ้านนานายกพิทยากร อ.บ้านนา จ.นครนายก (๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖)

-          ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ณ โรงเรียนวัดดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก (๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๖)

-          ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ณ โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม  อ.บ้านนา จ.นครนายก (๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖)

-          ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ณ แขวงสาระวัน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (๒๐ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

-          ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ณ โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลพิทยา อ.บ้านนา  จ.นครนายก (๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

-          ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ณ ณ โพธิวิชชาลัย จ.สระแก้ว (๓ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕)

-          ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ณ แขวงอัตตะปือ  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (๗ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)

-          ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ณ แขวงคำม่วน  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (พฤษภาคม ๒๕๕๕)

-          ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ณ แขวงเซกอง  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (พฤษภาคม ๒๕๕๖)

-          ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ณ แขวงเซโปง  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (๑๒ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

 

  1. ผลงานดีเด่น อื่นๆ

-          ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ 2555 โดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย        ศรีนครินทรวิโรฒ

-          เป็นผู้ประสานงานหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ 8 สถาบัน ในการทำกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาสูบอันประกอบด้วย กิจกรรมอบรมแกนนำนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ต่อต้านยาสูบ, กิจกรรมก่อกระแสต่อต้านยาสูบเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค ของทุกปี, สนับสนุนทุนในการทำกิจกรรมในหน่วยงานย่อยของแต่ละคณะฯในการทำกิจกรรมต่อต้านยาสูบ

-          เป็นตัวแทนวิชาชีพทันตแพทย์ ในการเข้าร่วมประชุม the 15th World Conference on Tobacco or Health (WCTOH) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการรณรงค์และขับเคลื่อนการทำงานด้านรณรงค์ต่อต้านยาสูบ

-          เป็นผู้ประสานงานหลักในการขับเคลื่อนเครือข่ายการเรียนรู้อย่างสร้างสุข (สสส.) และโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข ในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิตทันตแพทย์ในด้านต่างๆ เช่น การปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต,การพัฒนารูปแบบการสอนของอาจารย์, การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการศึกษา ของนิสิตทันตแพทย์

-           เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง “ชมรมศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” และทำหน้าที่ เลขานุการชมรม ในการประสานงานกับทางคณะฯ และมหาวิทยาลัย เพื่อทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์สู่สังคม และกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะฯและมหาวิทยาลัย

-          บำเพ็ญประโยชน์ โดยการร่วมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอย่างต่อเนื่อง ( พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน มากกว่า 10 ครั้ง ) ในการให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ในเขตทุรกันดาลทั้งในประเทศ เช่น จังหวัดกาญจนบุรี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ สระแก้ว นครนายก เป็นต้น  และประเทศเพื่อนบ้าน  เช่น  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น ซึ่งในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึกเนื่องในการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานต่อเนื่องมากกว่า 5 ครั้ง ในโอกาสดังกล่าวด้วย