การตรวจประเมินเพื่อการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา(2)

ผลสรุปการประเมินคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย

                หลังจากคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการประเมินฯซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน เป็นผู้เก็บเกี่ยวข้อมูลทั้งใน SAR จากการบรรยายสรุป จากเอกสารข้อมูล จากweb จากการสังเกตุทำให้ผู้รับการประเมินยอมรับ  ในบางเรื่องในการเสนอแนะทำให้ชาวมข. บอกว่าจริง ๆ ด้วย  เราลืมมองในแง่นั้นไป  การประเมินเพื่อพัฒนาจริง ๆ  สำหรับคณะศึกษาศาสตร์คณะกรรมการประเมินได้สรุปอย่างไม่เป็นทางการไว้ดังนี้

              คณะศึกษาศาสตร์ได้พัฒนาโครงสร้างบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ และดำเนินการที่มีการบริหารจัดการโดยผู้นำที่แข็งแกร่งมาก สามารถนำพาคณะ กล้าคิด บริหารได้เต็มศักยภาพทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์นำคนทำงานให้เต็มศักยภาพ  ตามหลักการที่ว่า เสี่ยงเพื่อสู้ และเสี่ยงเพื่อชนะ

             คณะศึกษาศาสตร์เป็นคณะที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมุ่งพัฒนาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเป็นประวัติศาสตร์ของขอนแก่น มีหลักสูตรที่สนองความต้องการในการพัฒนาครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน คณิตศาสตร์ที่ขาดแคลน จึงมีอำนาจในการต่อรองมีผลงานที่เป็นที่รู้จักในภูมิภาคถือเป็นบริบทสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยที่คณะจะต้องพัฒนาต่อไป 

            มีศักยภาพในการทำงานทางด้านศึกษาศาสตร์ทำให้สามารถเชื่อมโยงกับโลกภายนอกระดับนานาชาติได้

           ความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาและบุคลากรและเพื่อนร่วมงานในองค์กรได้ดี

            มีความสามารถในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้หลากหลายกิจกรรม 

             ศึกษาศาสตร์ความสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานภายนอกทั้งสถานศึกษาอุดมศึกษาในและสถาบันอุดมศึกษานานาชาติได้

            ศึกษาศาสาตร์มีผู้บริหารที่สร้างความเชื่อมั่นกับองค์กรได้รับความร่วมมือให้ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

จุดอ่อน บุคลากรมีรายได้ต่ำอยู่ได้ด้วยความภาคภูมิใจ ความภาคภูมิใจในความเป็นครูผู้เสียสละแต่นานไปความเป็นครูจะอยู่ได้นานเท่าไร โลกเปลี่ยนวิธีชีวิตเปลี่ยน เมื่อรายได้ไม่พอครูผู้เสียสละอยู่ในภาวะขับขัน ทำให้คนเก่งคนดีถูกแย้งตัว คนรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบน้อยลง  ไม่อยากเป็นครู ครูเป็นคนจนของสังคมแต่รวยปัญญา

            คณะศึกษาศาสตร์รับผิดชอบผลิตครู 5 ปีเป็นแนวคิดและปรัชญาที่ยังไม่นิ่งวิธีปฏิบัติและงบประมาณไม่ลงตัวศึกษาศาสตร์ได้นำมาดำเนินการโดยงปม.ด้วย ทุนการศึกษาที่ไม่เป็นไปตามปรัชญาการดำเนินการที่ลำบากและยากยิ่งขึ้น คณะศึกษาศาสตร์ต้องเผชิญกับชะตากรรมด้วยตนเองทั้งที่เป็นนโยบายการศึกษาของชาติ แล้วไม่รู้ว่าบัณฑิตจบออกไปแล้วจะได้งานทำหรือไม่  (  เวลา 5 ปี + เงินทุน + ความเชื่อมั่น = ค่าตอบแทน+การได้งานทำ? )

             มหาวิทยาลัยขอนแก่นผันตัวเองเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยคณะศึกษาศาสตร์จะต้องปรับตัวจากการดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก ๆ ขณะที่ต้องต้องผลิตบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ มีความรู้มีความชำนาญเฉพาะด้าน  บุคลากรมีงานสอนมาก ทำให้วิจัยน้อยลงบวกกับค่าเล่าเรียนถูก ทำให้คณะมีรายได้น้อย งานมากเงินน้อย

           โครงการผลิตครูพันธ์ใหม่มิใช่ทางออกทางออกการผลิตครูสมัยใหม่  คณะศึกษาศาสตร์จะต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างใดในสถานการณ์ซึ่งต้องเปลี่ยน

โอกาสในการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์

  1. เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตศึกษาให้กับประเทศเพื่อนบ้าน ลาว เขมร พม่า เวียดนาม
  2. ควรมีแผนในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภาระกิจที่กำหนดในโครงสร้าง  ให้โครงสร้างบริหารรูปแบบใหม่ที่เน้นการทำงานเป็นทีมเพิ่มมากขึ้นและเชื่อมั่นในศักยภาพผู้นำซึ่งแกร่ง
  3. เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคลากรในคณะฯทุกระดับให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการทำงาน จัด learnig   facibality    ให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ  ปรับองค์กรเป็น learning  organization ซึ่งเป็นต้นแบบ เพื่อผู้อื่นมาดูรูปแบบ
  4. ควรกำหนดนโยบาย  Research and development        โดยเฉพาะการวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จัดงบประมาณการวิจัยให้อย่างเพียงพอต่อการพัฒนาให้มีผลงานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย     เงินกองทุนวิจัยมข. ควรสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์พอสมควร
  5. คณะศึกษาศาสตร์ควรใช้โอกาสการพัฒนาปรับเปลี่ยนองค์กร  ให้เป็นลักษณะการพัฒนาองค์กรเชิงรุก   organization development เป็นผู้นำทางการศึกษาในสาขาวิชาการนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ (Tags)#ประเมินคุณภาพภายนอก

หมายเลขบันทึก: 45237, เขียน: 18 Aug 2006 @ 18:58 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)