บทเรียนการปฎิรูปการศึกษาเข้าสู่แนวทางการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยนำร่อง ๖ แห่ง (ตอนที่ ๒).. รำลึกถึงคุณหนานเกียรติ


บันทึกต่อเนื่องในเรื่องเหล่านี้ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนดีที่พึงมี จากการนำมาแบ่งปันกัน ให้กับคุณหนานเกียรติ (เกียรติศักดิ์ ม่วงมิตร) กัลยาณมิตรจิตอาสาเพื่อสังคม ผู้เป็นที่รักของชาว GotoKnow ที่ได้มาเยี่ยมบันทึกก่อนหน้านี้ เป็นครั้งสุดท้าย เพื่อมอบดอกไม้ เป็นกำลังใจ ความระลึกถึงกัน และแสดงความสนใจสาระการเรียนรู้จากสองบันทึกที่ผ่านมา ครั้นเธอด่วนจากไปก่อนที่จะถึงเรื่องเล่าตอนสุดท้ายนี้..หวังว่าเธอคงมาอ่านต่อด้วยความสุข จากอีกมิติใดมิติหนึ่ง..

Large_432

ต่อเนื่องจาก บทเรียนการปฎิรูปการศึกษาเข้าสู่แนวทางการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยนำร่อง ๖ แห่ง (ตอนที่ ๑) ซึ่งได้เล่าไว้แล้วที่บันทึกนี้ :

http://www.gotoknow.org/blog/nongnarts/449065

ข้าพเจ้าขอถ่ายทอด บทสรุปการเรียนรู้จากประสบการณ์ของแต่ละห้องสัมมนาย่อย ๔ ห้อง คือ ห้องผู้บริหาร ห้องอาจารย์ผู้สอน ห้องนักศึกษา ห้องชาวบ้านและชุมชน :

ห้องผู้บริหาร : การบริหารจัดการระบบการศึกษา เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดการเรียน การสอน เพื่อรับใช้ชุมชน/สังคม

.. บทบาทของผู้บริหาร ต้องสร้างความเข้าใจร่วมในองค์กร ปรับโครงสร้างการจัดการ ปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ สร้างระบบพี่เลี้ยง รุ่นเก่า-รุ่นใหม่ จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน และบริหารงบประมาณให้มีความยืดหยุ่น

.. สร้างเครือข่ายภาคีในพื้นที่ นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของชุมชน/คณะ/ภาควิชา ให้เข้มแข็ง เพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

.. จัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในแต่ละมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

ห้องอาจารย์ผู้สอน: กับบทบาทของผู้สนับสนุนการเรียนรู้จากโจทก์ชุมชน

..บทบาทของอาจารย์ ต้องเปลี่ยนการสอนแบบ Lecture-Based เป็น Learning Tools เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง

..เน้นกระบวนการเรียน การสอนที่แท้จริง ที่หนุนเสริมและสร้างพลังให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงตนเอง

..อาจารย์ผู้สอนต้องเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตนเองก่อน สามารถทำงานเป็นทีม เพื่อจุดประกายให้นักศึกษารู้จักดำเนินชีวิตที่ดีงาม มีความสุข และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ห้องนักศึกษากับการเรียนรู้จากโจทก์ของชุมชน:

.. การเรียนนอกห้องเรียน ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ทำให้นักศึกษามองเห็นทุกข์ของผู้อื่นเป็นเรื่องสำคัญ

..นักศึกษาเกิดจิตอาสา เกิดสำนึกความรับผิดชอบ เกิดภาวะผู้นำ และเกิดความสุขจากการแบ่งปันช่วยเหลือ

.. นักศึกษาเอาชนะข้อจำกัดของตนเอง ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ กล้าแสดงออกมากขึ้น และเกิดสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

..มองเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติ กล้าเผชิญอุปสรรคต่างๆอย่างไม่ท้อถอย

ห้องชาวบ้านและชุมชน คิดอย่างไร เมื่อมหาวิทยาลัย เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน :

..ชุมชนรู้สึกว่ามีศักดิ์ศรี และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับลูกหลานในมหาวิทยาลัยได้

.. เกิดการต่อยอดความรู้ทางวิชาการ การวิจัยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ช่วยแก้ปัญหาจริงให้กับชาวบ้าน และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดีขึ้น

..เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

..เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีการ ความเชื่อ และ พฤติกรรม สามารถจัดลำดับความสำคัญและวางแผนร่วมกัน

.......................................

บันทึกต่อเนื่องในเรื่องเหล่านี้ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนดีที่พึงมี จากการนำมาแบ่งปันกัน ให้กับ คุณหนานเกียรติ (เกียรติศักดิ์ ม่วงมิตร) กัลยาณมิตรจิตอาสาเพื่อสังคม ผู้เป็นที่รักของชาว GotoKnow ที่ได้มาเยี่ยมบันทึกก่อนหน้านี้เป็นครั้งสุดท้าย เพื่อมอบดอกไม้ เป็นกำลังใจ ความระลึกถึงกัน และแสดงความสนใจสาระการเรียนรู้จากสองบันทึกที่ผ่านมา ..ครั้นเธอด่วนจากไปก่อนที่จะถึงเรื่องเล่าตอนสุดท้ายนี้..หวังว่าเธอคงได้มาอ่านต่อด้วยความสุข..จากอีกมิติใดมิติหนึ่ง ..

Ico48

หนานเกียรติ (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
14 กรกฎาคม 2554 19:40
#2487712

สวัสดีครับ

แวะมาเยี่ยมด้วยความระลึกถึงครับ

เป็นความพยายามที่มีคุณค่ามากครับ เสียดายที่ไม่มีโอกาสได้ไปนั่งฟัง แต่ดีตรงที่มีบันทึกจากเวทีมาถ่ายทอดให้ฟัง ขอบคุณมากครับ

http://www.gotoknow.org/blog/nongnarts/448028?page=1

คุณหนานเกียรติ คนดีมีแต่ให้

ทั่วทิศไทยท่องไปไม่ท้อถอย

จากเหนือ ออก ตก ใต้ ป่าดงดอย

เรื่องใหญ่น้อยเป็นร่องรอยน่าจดจำ

หมายเลขบันทึก: 449923เขียนเมื่อ 19 กรกฎาคม 2011 17:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 มิถุนายน 2016 15:00 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (19)

ค่ะพี่ใหญ่หวังเช่นกันว่า น้องหนานจะมาอ่านและบันทึกในมิติของน้องนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณพี่ใหญ่

ครูดาหลาขออนุญาตเข้ามาสังเกตการณ์ในการสัมนาในบันทึกนี้ด้วยคนนะคะ แต่ละห้องก็ทำตามบทบาทหน้าที่ของตนโดยมีศูนย์รวมหรือจุดหมาย เพื่อให้เกิดผลดีต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

เหมือนที่คุณหนานเกียรติ ผู้เป็นกัลยาณมิตร จิตอาสาเพื่อสังคม ผู้เป็นที่รักของชาวGotoknow ได้ปฏิบัติอยู่เป็นประจำ

ขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปอย่างกะทันหันของ ของหนานเกียรติ คนดีของสังคมไว้ ณ.โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ขอความดีที่ท่านสร้างประทับโลกนี้ไว้ จงดลบันดาลให้ท่าน "หนานเกียรติ" ไปสู่ชาติภพที่ดีนะครับ ขอร่วมไว้อาลัยร่วมกับพี่นงนาท ณ บันทึกนี้ด้วยครับ

"เกียรติ" เสริมส่งคงอยู่ผู้รัก"เกียรติ" 

"ศักดิ์" ศรีเบียดเบียฬร้ายให้เสื่อม"ศักดิ์"

"ม่วง" คือสีดีงามในความรัก

"มิตร" ประจักษ์แจ้งใจให้กับ "มิตร" 

ดีจังเลยค่ะ ทั้งสองบันทึก

ขอบพระคุณมากๆ เลยค่ะ ที่แบ่งปันความรู้

ขอให้คุณหนานเกียรติไปสู่สุคตินะคะ

                         

ค่ะน้องหนานเกียรติสู่สุคติบนสรวงสวรรค์แล้วก็จะมาอ่านเยี่ยมชม อ่านของทุกๆคนค่ะ

 

สวัสดีค่ะพี่นงนาท

ร่วมระลึกถึงท่านหนานเกียรติ คนดีของสังคมค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ใหญ่

น้องหนานเกียรติคงเข้ามาอ่านในมิติที่ดีของน้องแน่ๆค่ะ

ร่วมไว้อาลัยคนดีที่สังคมยังคิดถึงนะคะ

พี่ใหญ่ครับเห็นภาพคุณหนานเกียรติที่ลูกแนบกับอก ผู้ชายน้ำตาก็ร่วงเป็นนะครับ คุณเอกทำได้ดีมาก

ขออนุญาติพี่ใหญ่และคุณเอกนำภาพปกหนังสือไปประกอบด้วยนะ

คำว่า"มิตร"ยิ่งใหญ่ผู้ให้ดี                     มอบไมตรีน้ำใจไร้แสร้งเส

สังคมใหญ่...น้อง-พี่...G2K                   ช่วยกล่อมเห่...ส่งวิญญาณ..."หนานเกียรติ"ไป

สู่สุคติคาลัยให้หมดห่วง                        มิตรทั้งปวงคอยดูแลแม้อยู่ไหน

"น้องเฌวา"...เหมือนแก้วตาและดวงใจ  จะเติบใหญ่คล้ายมือพ่อยังคลอเคลีย

เป็นเทวาองค์ใหม่ใกล้ลูกรัก                   คอยปกปักษ์ดวงใจไม่สูญเสีย

อ้อมอกพ่อกว้างใหญ่ให้คลอเคลีย          ไม่อ่อนเพลีย..."รักลูก"...จิตผูกพัน

พ่อจะอยู่ดูแลแม้ไร้ร่าง                           ถึงตัวห่างแต่หัวใจอยู่ในฝัน

ญาติผู้ใหญ่จีทูโนว์โผผูกพัน                   จะร่วมปั้นให้เติบใหญ่คล้ายพ่อเธอ

อาลัยพี่น้อย พี่หนานเกียรติศรี อาลัยคนดี ศรีแห่งไทยหล้า
ละกวางพธู หื้ออยู่เอกอ้า ละน้องเฌวา เหว่ว้าง
ลูกรักเมียขวัญ อกพลันแตกม้าง ไร้คนแนบข้าง พึ่งพา
ขอหื้อหนานไท้ ไปดีเต๊อะหนา สวรรค์นภา นิปานาเจ้า.

  • ร่วมอาลัยคุณหนานเกียรติค่ะ
  • ดิฉันหวังอย่างยิ่งที่จะได้เห็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เป็นจริง
  • ขอบคุณนะคะที่เล่าให้ฟัง

Ico48    Dr. Phramaha Boonchuay Doojai

Ico48 น้องครู Rinda Ico48 น้องครู KRUDALA Ico48 น้องคิม

Ico48 น้องWasawat Deemam Ico48 อ.โสภณ เปียสนิท

Ico48 น้อง dr-ammy Ico48  น้องกานดา Ico48 น้องถาวร

Ico48 น้องkrugui Ico48 น้องเบดูอิน Ico48 คุณวิโรจน์ พูลสุข

Ico48 คุณทนัน ภิวงศ์งาม Ico48    ผอ.บวร Ico48    คุณสิงห์ ป่าสัก

 Ico48    คุณTum Laksana Rodtrakul Ico48   น้อง อาร์ม

Ico48 น้องnui  Ico48    คุณ สามารถ เศรษฐวิทยา

ขอบคุณมากค่ะสำหรับดอกไม้ที่นำมาร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีของ คุณหนานเกียรติ และการถอดบทเรียนการพัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคมของ ๖ มหาวิทยาลัยนำร่อง ที่อยู่ในความสนใจของทุกฝ่ายในขณะนี้..หวังว่าเรื่องเล่าที่นำมาถ่ายทอดนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจขยายวงออกไปในสถานศึกษาทั่วประเทศนะคะ..

Ico48  น้องดร.ขจิต

*สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากที่แวะมามอบดอกไม้เป็นกำลังใจแก่การถอด บทเรียนการพัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคมของ ๖ มหาวิทยาลัยนำร่อง

* หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นทุกมหาวิทยาลัยทั่วไทย ดำเนินการในลักษณะเช่นนี้ เพื่อชุมชนเป็นสุขนะคะ

ท่านพระมหาวินัยฯ

น้อง Kitty_b../น้องอ.นุ

ราบนมัสการ และสวัสดีค่ะ ขอบพระคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่บันทึกนี้ค่ะ..

     ตามมาร่วมเรียนรู้ค่ะและก็พยายามนำใช้เพื่อขอร่วมเป็นเฟืองตัวเล็กของระบบหนุนเสริม  "การศึกษาสู่แนวทางการรับใช้สังคม"

    ด้วยความขอบคุณค่ะ

       ยาดมเอง  (ยาดม...ตั้งสติ)

น้องพานทอง

* สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่บันทึกนี้ค่ะ

* ยินดีมากที่เห็นตรงกันในเรื่องแนวทางการปฎิรูปการศึกษาเพื่อรับใช้สังคมเช่นนี้ค่ะ ..นับเป็นรากฐานของการสร้างพลเมืองดีเพื่อประเทศชาติของเรานะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี