ต้องขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพที่ให้เงินสนับสนุนแก่คณะพยาบาลทั้ง 15 แห่ง ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ของสถาบันการศึกษาพยาบาล ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 3 จึงได้มีการทบทวนตนเองในแต่ละสถาบัน โดยการถอดบทเรียนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ ฝ่ายสนับสนุน และนักศึกษา เวทีแรกที่ได้จัดสนธนาคือกลุ่มคณาจารย์ เพื่อศึกษาการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์ แทบไม่น่าเชื่อว่า กว่า 80% ของอาจารย์มีการออกกำลังกายที่บ้าน เช่น การเดิน การเต้นแอร์โรบิค การทำโยคะ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามสมาชิกทุกคนก็ลงความเห็นว่า ปัญหาสำคัญของหน่วยงานคือ ภาวะเครียด เนื่องจากการทำงานที่หนัก และบรรยากาศ หรือสิ่งแวดล้อม ที่มีห้องทำงานส่วนตัวของแต่ละคน จึงทำให้ไม่มีเวลาได้มาพบกัน จึงมีมติให้จัดวัน Happy time happy day ขึ้น ที่ห้องคณบดี ในทุกบ่ายวันพฤหัส เพื่อมาฝึกโยคะ ดื่มน้ำสมุนไพร และตั้งวงเสวนาคลายเครียด โดยจะเริ่มในสัปดาห์หน้านี้