ไม่มีใครสามารถ อ่านเนื้อหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาใน Focus ของสายตาได้ทุกตัวอักษรและเข้าใจได้ทุกอย่าง แต่ทำอย่างไรให้เราสามารถเข้าใจเนื้อหาที่เราสนใจได้มากที่สุดและใช้เวลาอ่านให้น้อยที่สุดต่างหากที่จะ ทำให้เราเข้าถึงสื่อต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราได้ คือ อ่านแล้วต้องมีจินตนาการ และอารมณ์ร่วมกับสื่อนั้นๆ