วันนี้(15 สิงหาคม 2549) เวลา 09.00-12.00 น. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่วนการเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมเพื่อเรียนรู้จากการทดลองใช้โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปด้วยระบบออนไลน์ ได้แก่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ส่วนพัสดุ ส่วนการเจ้าหน้าที่ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ทำให้เราเรียนรู้และเข้าใจ....
1. สภาพที่เกิดขึ้นจริงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปัญหาที่มีอยู่ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ท้าทายสุดๆ ในงานประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. เข้าใจวัตถุประสงค์ของการนำโปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้เพื่อการประหยัดเวลา ลดขั้นตอน ลดกระดาษ ความยุ่งยากในการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. เปลี่ยนมุมมองในการทำงาน
    * ระบบที่ดีอาจจะเกิดปัญหาบางอย่างได้ ดังนั้นเราต้องแก้ไขและพัฒนาระบบให้เกิดความสมดุล
    * มุมมองในการมองปัญหาที่เกิดขึ้น ระบบหรือเครื่องมือที่นำมาใช้อาจถูกสร้างมาเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในบางส่วน แต่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น ทำให้เรารู้ว่า...ถ้าเราจะทำงานให้สำเร็จ ลดข้อบกพร่องหรือปัญหาในการปฏิบัติงาน ระบบบางระบบอาจจะไม่ใช้เครื่องมือสำเร็จรูปในการแก้ไขปัญหา แต่องค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้งานสำเร็จ มีข้อบกพร่องน้อยที่สุดคือ ความตั้งใจ ใส่ใจในเทคนิก กลเม็ด Tacit Knowledge ของผู้ปฏิบัติ สังเกตเห็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งนี้ที่แต่ละท่านมีเทคนิกในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่หลากหลายและน่าสนใจ ซึ่งตนเองคิดว่าเป็นแนวการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดีในมุมมองทั้งผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน เพื่อก่อให้เกิดการประเมินเพื่อพัฒนาและยุติธรรม

Surprise  Surpriseในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้คือ การริเริ่มให้มีบันทึกความสำเร็จในการปฏิบัติงานประจำวันของพนักงาน ที่พนักงานต้องเข้าไปบันทึกและหัวหน้าสามารถเข้าไปติดตามได้อย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายต้องขอบคุณท่านผู้บริหาร งานประเมิน หน่วยงานนำร่องและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้บทวนประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมในครั้งนี้ ที่จะทำให้การใช้โปรแกรมเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดและเกิดประโยชน์ในการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของหาวิทยาลัยต่อไป


ร่วมชื่นชมภาพบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน

Img_0145

Img_0144


ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล
(ขออภัยนะคะรูปเล็กนิดนึง)

หน้าแรกของระบบ

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%871

 ตัวอย่างการบันทึกข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน (Job Agreement)
   * ประกอบด้วย งานหลัก งานประจำ งานหรือโครงการใหม่ รายละเอียดงานพอสังเขป เป้าหมาย เป็นต้น

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%873