วันพุธที่ 16 สิงหาคม ผมและมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ได้จัด Learning Forum เรื่อง "Lesson study in Mathematics 2" ต่อเนื่องจากครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ซึ่งเป็นการเผยแพร่วิธีการสอนในโครงการที่ศ.ดร.จีระ ได้สนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการของบประมาณจาก APEC ผ่าน APEC HRD Working Group ที่ศ.ดร.จีระ เป็นประธานคณะทำงาน เป็นการทำงานต่อเนื่องในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมูลนิธิฯ เพราะคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของกระบวนการคิดที่สำคัญ

           โดย Lesson study นี้เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเด็กและครูที่ใช้กันและพัฒนาในญี่ปุ่นมากว่า 100 ปี เป็นวิธีการที่ครูได้เรียนรู้ สอน และทำวิจัยไปพร้อม ๆ กัน เพราะต้องมีการเก็บข้อมูลการสอนของครู โดยจะมีครูอีกคน สังเกตุการสอนอยู่หลังห้อง และเก็บข้อมูลของเด็กนักเรียน เนื่องจากโจทย์คณิตศาสตร์มีวิธีการแก้ปัญหาได้หลายวิธี ดังนั้นครูจะต้องเก็บข้อมูลของเด็กเพื่อมาวิเคราะห์ว่าเด็กสามารถเข้าใจบทเรียนได้มากน้อยเพียงใด Lesson study จึงเป็นวิธีการที่ช่วยให้การเรียนรู้และการสอนคณิตศาสตร์ของครูและนักเรียนสมบูรณ์

            ขอเชิญทุกท่านที่สนใจการสอนแบบใหม่ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น