ในความรู้สึก

บางครั้งสิ่งที่คิดว่า "ใช่"

อาจจะไม่ "ใช่" เสมอไป

สิ่งที่คิดว่า "แน่"

ก็อาจจะไม่ "แน่" ทุกครั้งไป

สิ่งที่คิดว่า "ดี"

ก็ยังพบว่า มีบางอย่างที่ "ไม่ดี"

สิ่งที่คิดว่า "ไม่ดี"

ก็ยังมีสิ่งที่ "ดี" เจือปนอยู่

เพราะฉะนั้น

อย่าตัดสิน อะไร

ไปตามสิ่งที่เห็น

ไปตามความรู้สึก

เพราะทุกอย่าง

ย่อมเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

ไม่มีอะไรเที่ยงแท้