การให้ทุน "เสริมสร้างศักยภาพผู้นำวิจัย"


          นำมาเล่า เพื่อเป็นตัวอย่างของ best practice ในการสนับสนุนความเข้มแข็งของการวิจัย  ที่คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัมหิดล   ริเริ่มขึ้นในปีนี้


          ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีผลงานวิจัยแล้ว คณะสนับสนุนเพื่อให้เป็นนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ

          การสนับสนุน 3 ปีแรก 5 ล้านบาท  และถ้าสามารถขอทุนภายนอกได้ปีละ 3 ล้านบาทขึ้นไป จะให้ทุนระยะที่ 2 (อีก 3 ปี)

          มหาวิทยาลัยที่ต้องการพัฒนาขึ้นไปเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ต้องลงทุนสนับสนุนอาจารย์ให้เติบโตเป็นนักวิจัยที่หาทุนเลี้ยงตัวเอง  & โครงการได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)