การ Map DNS

Map DNS

ก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกัน  แต่พอ New Site ใน IIS มันต้องทำ ถึงจะได้อ่ะ

เช่น ต้องการจะทำให้ ip เป็น www.xxx.com ก็ต้องใส่

------------------------------------------------------------------------------------------- 

# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host

127.0.0.1       localhost
10.15.70.11  xxx.com

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ใส่ที่ C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน JoeZine Base on knowledge blogความเห็น (0)