จากรายงานการประชุมเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน ครั้งที่ 6 /2549 เรื่อง "คันคูใหญ่"

หลังจากที่กลุ่ม 1 เสนอ ข้อดี ข้อเสียของคันคูใหญ่เปรียบเทียบกับคันคูเล็กไปแล้ววันนี้จะนำเสนอ ในหัวข้อที่ 2 ดังนี้

กลุ่มที่ 2 ได้เสนอ"สาเหตุ" ที่ควรสร้างคันคูใหญ่

     ด้านสิ่งแวดล้อม

          มีทางเดินสะดวก รถวิ่งได้ คนก็เดินสบาย  หนูเจาะไม่ทะลุ กักเก็บน้ำได้  ช่วยให้มีน้ำเลี้ยงปลา  คันคูใหญ่ยังสามารถปลูกบ้านและเรื่อนเพาะชำได้อีกด้วย

     ด้านเศรษฐกิจ

         ด้วยเหตุที่คันคูใหญ่สามารถปลูก พืช ผัก ไม้ผล สมุนไพร  ได้แล้ว และเลี้ยงสัตว์ ทั้งหมู เห็ด เป็ด ไก่ รวมทั้ง กุ้ง หอย ปู ปลา  ทำให้รายจ่ายลดน้อยลง รายได้ค่อยๆ เพิ่มขึ้น มีทั้งเงิน ประจำ เงินปี  สร้างหลักประกันชีวิตไว้อย่างดีจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นในวันข้างหน้า 

    ด้านสังคม

         ถ้ามีการวางแผนที่ดีจะเป็นที่อยู่อาศัย ทำให้ครอบครัวมีกิน และได้อยู่ใกล้ชิดกัน  ผู้คนที่สนใจจะมาเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหา ทำให้เกิดความสามัคคีมากอย่างขึ้น

    ด้านวิถีชีวิต

         ทำให้เกษตรกรอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ได้เรียนรู้จากธรรมชาติ เกิดความรักธรรมชาติ