"ทำไมต้องมีคันคูใหญ่ 2"

ทำให้รายจ่ายลดน้อยลง รายได้ค่อยๆ เพิ่มขึ้น มีทั้งเงินประจำ เงินปี สร้างหลักประกันชีวิตไว้อย่างดีจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นในวันข้างหน้าทำให้เกษตรกรอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ได้เรียนรู้จากธรรมชาติ เกิดความรักธรรมชาติ

     จากรายงานการประชุมเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน ครั้งที่ 6 /2549 เรื่อง "คันคูใหญ่"

หลังจากที่กลุ่ม 1 เสนอ ข้อดี ข้อเสียของคันคูใหญ่เปรียบเทียบกับคันคูเล็กไปแล้ววันนี้จะนำเสนอ ในหัวข้อที่ 2 ดังนี้

กลุ่มที่ 2 ได้เสนอ"สาเหตุ" ที่ควรสร้างคันคูใหญ่

     ด้านสิ่งแวดล้อม

          มีทางเดินสะดวก รถวิ่งได้ คนก็เดินสบาย  หนูเจาะไม่ทะลุ กักเก็บน้ำได้  ช่วยให้มีน้ำเลี้ยงปลา  คันคูใหญ่ยังสามารถปลูกบ้านและเรื่อนเพาะชำได้อีกด้วย

     ด้านเศรษฐกิจ

         ด้วยเหตุที่คันคูใหญ่สามารถปลูก พืช ผัก ไม้ผล สมุนไพร  ได้แล้ว และเลี้ยงสัตว์ ทั้งหมู เห็ด เป็ด ไก่ รวมทั้ง กุ้ง หอย ปู ปลา  ทำให้รายจ่ายลดน้อยลง รายได้ค่อยๆ เพิ่มขึ้น มีทั้งเงิน ประจำ เงินปี  สร้างหลักประกันชีวิตไว้อย่างดีจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นในวันข้างหน้า 

    ด้านสังคม

         ถ้ามีการวางแผนที่ดีจะเป็นที่อยู่อาศัย ทำให้ครอบครัวมีกิน และได้อยู่ใกล้ชิดกัน  ผู้คนที่สนใจจะมาเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหา ทำให้เกิดความสามัคคีมากอย่างขึ้น

    ด้านวิถีชีวิต

         ทำให้เกษตรกรอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ได้เรียนรู้จากธรรมชาติ เกิดความรักธรรมชาติ

  

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบการปลูกพืชบนคันนาความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

อื่ม ก็ดีไปอีกอย่างครับ

มุ่งศึกษาลงไปให้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน "คันนา"

นักวิชาการคันนาศาสตร์ ก็ดีเหมือนกันครับ

รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา รู้ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล

เขียนเมื่อ 
เห็นคันคูแถวๆบ้าน กับประเด็นที่ได้จากบันทึกนี้ เห็นความแตกต่างเลยครับว่า ทำไม เกษตรกรที่นายบอนพบเจอ ถึงรักธรรมชาติน้อยลง