......บริเวณใต้ถุนศาลาวัดบ้านบุขี้เหล็ก ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการ " แผนที่แห่งความคิด " ในการสื่อสารกับชุมชน โดยทางคณาจารย์จากกรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เมื่อปี 2544/45  ดังนี้ ได้เสนอมุมมอง ดังนี้ ***

**มุมมองผู้ที่เข้าไปร่วมเรียนรู้

1. ชุมชนมีแนวคิดที่เป็นอิสระ ปราศจากการซักจูงจากภายนอกชุมชน

2. ชุมชนมีวิวัฒนาการที่แตกต่างจากสังคมเมืองอย่างเห็นได้ชัดเจน มีการเอื้อเฟื้อแบ่งปัน มีการพัฒนาระบบสหกรณ์ที่เป็นระบบ

3. ชุมชนมีระบบการจัดการ " เรียกว่า " องค์ความรู้ " เพื่อถ่ายทอดถึงภูมิหลัง" ได้อย่างชัดเจน

4.ชุมชนมีประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดเพื่อถ่ายทอดถึงเรื่องราวในอดีตจนถึงปัจจุบัน

5.ชุมชนมีวิถีชีวิตการเป็นอยู่อย่าง " พอเพียง " การเกษตรแบบ " ปลอดสารพิษ " อาทิ ฝักกลางมุ้ง ฯลฯ

.**มุมมองของชาวบ้านที่เห็นโครงการดังกล่าวที่เกิดขึ้น

1.เห็นโอกาสในการ " การจัดการความรู้ " เพื่อถ่ายทอดในชุมชนออกสู่นอกชุมชน มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

2.ชาวบ้านเกิดการ " รู้รักสามัคคี " มีวิถีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

3.มีจิตใจที่อบอุ่นว่า " คนในเมืองจะไม่ทิ้งคนชนบท"

ที่ขาดโอกาสในการ " ใฝ่ที่จะเรียนรู้ " ถึงหลักการ+ การจัดการ+เทคโนโลยีใหม่ ๆ ขณะที่ชุมชนเขามีภูมิรู้อยู่แล้ว "