สัมมนาเชิงปฏิบัติการนักส่งเสริมฯ เดือนกรกฎาคม สายที่1 (วันที่ 20 กค 49)

     

           เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม  2549  ได้มีการสัมมนานักส่งสริมการเกษตรประจำเดือนกรกฎาคม 2549 ของสายที่ 1 ซึ่งประกอบไปด้วยนักส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอ 1) เมืองกำแพงเพชร  2) ไทรงาม 3) ลานกระบือ 4) กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร และ 5) สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย เจ้าภาพในการสัมมนาครั้งนี้  

                                      

          ในวันนี้สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย ได้เลือกหมู่บ้านนาป่าแดงหมู่ที่ 1 ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย เป็นจุดการสัมมนา ศึกษาดูงานและ ลปรร. ในสถานที่เดียวกัน โดยอาคารที่สัมมนาใช้อาคารของโรงเรียนบ้านนาป่าแดง  ประเด็นที่ ลปรร.นั้นเฉพาะในจุดของบ้านนาป่าแดงนี้มีหลายกิจกรรม เช่น ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีกิจกรรมย่อยลงไปอีกก็มีการเกษตรปลอดสาร-สู่เกษตรอินทรีย์  วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น  

ภาคเช้า          

          เริ่มกระบวนการด้วยการต้อนรับจากเกษตรอำเภอพรานกระต่าย และคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล แนะนำตำบลคุยบ้านโองและกิจกรรมต่างๆ ของตำบล ซึ่งทำงานกันเป็นเครือข่าย   หลังจากนั้นได้มีวิทยากรเกษตรกรหรือผมขอเรียกว่านักจัดการความรู้ท้องถิ่น  มาเล่าประสบการณ์การเรียนรู้   และการทางานร่วมกับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร   เพื่อพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของชาวบ้านในตำบลคุยบ้านโอง จำนวน 3 ท่าน โดการนำของรองประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคุยบ้านโอง คุณสำเนียง หอมรื่น คือ

                                         

 1. คุณจรัล  ชูคุ้ม ประธานศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด  ได้มาเล่าประสบการณ์ในการทำงานในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์  การลดการใช้สารเคมีในการทำนา และมุมมองถึงเป้าหมายในการทำงานของกลุ่มฯ ในอนาคต (ลิงค์อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
 2. คุณสมหมาย  พลอาจ ได้มาเล่าประสบการณ์ในการทำการเกษตรปลอดสาร โดยการเริ่มที่ตนเอง เรียนรู้และพัฒนากระบวนการผลิตในแปลงนาของตนเองก่อน แล้วจึงขยายผลไปยังเพื่อนบ้านข้างเคียง (ลิงค์อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) และ
 3. คุณมนตรี  จันทร์เนตรได้เล่าถึงประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนตนเองจากการทำการเกษตรเพื่อขาย มาเป็นการผลิตในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง และเป็นแหล่งศึกษาดูงานของเพื่อนบ้านและเกษตรกรนอกพื้นที่มาศึกษาดูงานอย่างไม่ขาดสาย (ลิงค์อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

              
               บุญส่ง จอมดวง

                 นิพิจ  พินิจผล

                 สายัณห์ ปิกวงค์                                         

          ในระหว่างการเล่านั้น ทีมงานก็ได้มีการฝึกให้เพื่อนๆ นักส่งเสริมการเกษตรได้ฝึกการสังเกตและจับประเด็นเรื่องเล่าไปพร้อมๆกัน  โดยวันนี้ฝึกการบันทึกและจับประเด็น 2 คน คือ 1) คุณบุญส่ง  จอมดวง พนักงานเคหะกิจเกษตร 4 และ 2) คุณนิพิจ  พินิจผล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 3 (มือใหม่)   ส่วนคุณสายัณห์ ปิกวงค์ ก็ช่วยบันทึกอีกท่านหนึ่ง ป้องกันไม่ให้หลุดประเด็นที่สำคัญๆ    

          หลังจากการเล่าจบลง ก็ได้ให้คุณบุญส่ง จอมดวงทำการสรุปเรื่องเล่าของทั้ง 3 ท่านที่ได้เล่ามาทั้งหมด พบว่าคุณบุญส่ง สามารถสรุปประเด็น  และนำเสนอเรื่องเล่าได้ครอบคลุมและมีอรรถรสมาก มีลูกเล่นในการนำเสนอ   และสามารถเรียกเสียงหัวเราะจากกลุ่มนักส่งเสริมการเกษตรที่มาร่วมสัมมนาในวันนี้เป็นระยะๆ                                                            

          หลังจากการสรุปเรื่องเล่าโดยคุณบุญส่ง จอมดวงแล้ว แล้วเกษตรอำเภอพรานกระต่ายก็ได้มอบใบเกียรติบัตรรางวัลจตุรพลัง คุณกิจยอดเยี่ยมเดือนพฤษภาคม 49 ของ สคส. ให้แก่คุณสมหมาย พลอาจ   ต่อจากนั้นก็เป็นการไปศึกษากิจกรรมของชุมชน เนื่องจากเวลามีจำกัดจึงได้ไปศึกษาแนวทางเศษรฐกิจพอเพียงของคุณ......ในกิจกรรมการเลี้ยงหมูหลุม ไร่นาสวนผสมและกิจกรรมร้านค้าของกลุ่ม

    

                                                                                          

ภาคบ่าย            

          หลังจากการรับประทานอาหารร่วมกันแล้ว  ก็เป็นการสรุปเรื่องเล่าในช่วงเช้าโดยคุณนิพิจ  พินิจผล  และคุณสายัณห์  ปิกวงค์    ต่อด้วยกิจกรรมการประชุมเพื่อชี้แจงและซักถามประเด็นปัญหาในการทำงานร่วมกันของทุกๆ ฝ่าย หลังจากนั้นก็เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนกลางคุณภาณี  บุณยเกื้อกูล ที่มาร่วมเรียนรู้กับทีมงานของจังหวัดกำแพงเพชร ในประเด็นของการสร้างเครือข่าย ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งของการทำงานเพื่อผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

                                     

       บทเรียนของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวันนี้ 

 • การนำกระบวนการ ลปรร.มาปรับใช้ในกระบวนการ DW นับว่าได้ผลในระดับหนึ่ง
 • การศึกษาดูงานและการฟังเรื่องเล่า เป็นสิ่งที่กลมกลืนเข้ากับ DW เป็นอย่างดี(เริ่มเป็นวัฒนธรรมของDWแล้ว)
 • ได้ฝึกนักส่งเสริมการเกษตร ให้ได้เรียนรู้การฟังเรื่องเล่า การจับประเด็น และการบันทึกเรื่องเล่า
 • นอกจากการบันทึก และจับประเด็นแล้ว ยังได้ฝึกการนำเสนอเพื่อสรุปเรื่องเล่านั้นๆ ด้วย

          การปฏิบัติในแต่ละครั้ง ถือว่าเป็นทั้งการทำงาน และการเรียนรู้ ย่อมมีผลทั้งสำเร็จและยังจะต้องแก้ไขหรือปรับปรุง  ในวันนี้ก็เช่นกันจากการสังเกตพบว่าสิ่งที่ยังจะต้องปรับปรุงกันต่อไปก็คือ ยังมีนักส่งเสริมการเกษตรมือใหม่หลายคน ที่ไม่ค่อยสนใจกับกระบวนการของ DW และถือโอกาสนี้ฝึกฝนฝีมือตนเอง   แต่ทีมงานก็ได้ทำดีที่สุดแล้วเพราะถ้าไม่ก้าวไปข้างหน้าเราก็จะอยู่ข้างหลังอย่างตลอดกาล

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร ครับ

วีรยุทธ   สมป่าสัก 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
 • เยี่ยมมากเลยครับ
 • อยากไปเป็นเกษตรกรแล้วครับ
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ขจิต

 • ขอบพระคุณมากครับที่ให้กำลังใจ
 • อาชีพเกษตรกรรมถ้า"ใจและกายพอเพียง" ก็จะมีความสุขได้ครับ

เรียนคุณวีรยุทธิ์ เชิญลิงค์ "จัดเวทีให้มีชีวิต"

สิงห์ป่าสัก
IP: xxx.113.45.100
เขียนเมื่อ 
    เชิญอ่าน "จัดเวทีให้มีชีวิต" บันทึกโดยคุณศิริวรรณครับ  (ลิงค์อ่าน)