ได้พูดคุยกับคุณครูจากโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อดไม่ได้ที่จะนำเนื้อหาที่คุยกันมาเขียนบันทึก เพื่อการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน  

ครูเล่าว่า นักเรียนจากโรงเรียนเอกชน(บางแห่ง)  ที่เข้ามาเรียนต่อระดับปฐมวัยที่โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นโรงเรียนของรัฐ มีสภาพปัญหาที่อยากนำมาแลกเปลี่ยนดังนี้ (ตามข้อสังเกตของคุณครู)  

เด็กนักเรียน ที่มาจากโรงเรียนเอกชนเรียนเก่งมาก เมื่อเทียบกับโรงเรียนของรัฐ เรียนรู้และทำแบบฝึกหัดได้อย่างรวดเร็ว อ่านเรื่อง เติมคำ โยงภาพ ทำได้แบบเกินคาดหมาย !!! จนเด็กโรงเรียนของรัฐเทียบไม่ติด.....(ดูเหมือนจะเริ่มเป็นปัญหา นะครับ)  

แต่...พอให้ นักเรียนลองทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ( Creative thinking ) เช่น การวาดภาพ การสร้างเรื่องราว การเขียนหนังสือง่ายๆ เด็กนักเรียนจากโรงเรียนรัฐบาล ทำได้ดี และมีความสุข (ขอย้ำว่า ...มีความสุข)ผลงานที่ได้หลากหลาย สวยงามตามการสร้างสรรค์ของเด็กแต่ละคน เด็กโรงเรียนเอกชนเทียบไม่ติด ...(ดูเหมือนเป็นปัญหาใหม่)  

คุณครู เล่าถึง เรื่องสังคม การเข้าเพื่อน การมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ การมีสมาธิ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ อารมณ์ของเด็ก เห็นได้ชัดว่าเด็กโรงเรียนของรัฐไม่มีปัญหา......(นี่มัน...เพราะอะไรกัน ?)  

หากหลักการการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ก็พอที่จะเห็นคำตอบว่า ความสำเร็จ ของการจัดการศึกษาที่พัฒนาโครงสร้างกระบวนการคิด ( Metacognitive Thinking) นำไปสู่โครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Structure) ของเด็กๆน่าจะเป็นอย่างไร ?

สุดท้ายเด็กปฐมวัยควรที่จะได้รับผลจากการพัฒนา  ๕ ด้านดังนี้

·         กาย

·         อารมณ์

·         สังคม

·         สติปัญญา  >>> แถมอีกเรื่องที่แม่ฮ่องสอน คือ ภาษา ครับ

ปรากฏการณ์ที่เล่ามา ฝากให้คิดว่า เราพัฒนาเด็กปฐมวัย มาถูกทางหรือยัง ?