วันนี้เป็นวันแรกที่ได้ไปสอนวิชา Cell and Molecular Biology รหัสวิชา 258211 ต่อจาก อาจารย์ศิริพงษ์ เปรมจิต (รศ.ดร.) โดยเนื้อหาที่จะต้องสอนมีดังนี้

 1. Cells in perspective (2 h)
 • the cell theory
 • structural organization of the cell
 • prokaryotic cell organization
 • eukaryotic cell organization
 • major investigative methods of cells and molecular biology
 • Membrane structure and function (2 h)
  • molecular organization of the membrane
  • transport of melecules across the membrane
 • Organization of the cytoplasm (6 h)
  • endeplasmic reticulum and Golgi Apparatus
 • The cell surface (3 h)
  • cell juntions & extracellular matrix

     วิชานี้มีผู้ลงทะเบียนเรียน 4 section เป็นจำนวนทั้งสิ้น 684 คน (สายวิทยาศาสตร์การแพทย์) สอนวันอังคาร เวลา 15.00-17.00 น. และวันศุกร์เวลา 16.00-17.00 น. รวมเวลาทั้งหมดที่จะต้องสอน คือ 13 คาบ แต่เวลาที่เหลืออยู่ก่อนสอบ Mid term (31 ก.ค.-4 ส.ค.49) เหลือเพียง 2+3+3 = 8 คาบเท่านั้น (หายไป 5 คาบ) ซึ่งจะต้องมีการจัดการการเรียน-การสอนเสียใหม่ ให้เหมาะกับเวลา ดังนั้นจึงต้องพึ่งพา GotoKnow version ใหม่ ดังนี้

  • วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2549 เวลา 16.00 น. ไปที่ห้อง 311 อาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์ ขณะเดินไปฝนก็ตกลงพอดี นิสิตห้อง 311 ไม่เต็มห้อง (จุได้สัก 300 คน)  มีนิสิตเดินมาหา 2 คน เพื่อขอวาง Handy drive แบบอัดเสียงได้ และขออนุญาตอัดเสียง ผมก็บอกว่าไม่ต้องอัดก็ได้ เพราะว่าจะสอนแบบไม่ต้องอัดเสียง แต่เมื่อจะอัดก็ไม่ขัดข้อง พอนิสิต 2 คนนี้วางเครื่องอัดเสียง อีก 20 คนก็ออกมาอัดเสียงบ้าง ซึ่งเป็นภาพที่ไม่ได้พบในปีก่อน ที่ได้สอนวิชานี้ (มีการพัฒนาในการใช้สื่อเพื่อการเรียนแบบ teaching mode กันอย่างเต็มที่)
  • ผมเริ่มเปิด GotoKnow ให้ดูในศูนย์รวมข้อมูลของ beeman และเข้าไปค้นหาคำ ใน Google search โดยค้นหาใน Gotoknow เพื่อหาเรื่องเกี่ยวกับเซลล์ ซึ่งผมใช้เป็นเลขรหัส (258211) แต่หาไม่พบ ต้องหาคำว่า "ชีววิทยา โมเลกุล" (เขียนคำแยก) จึงจะพบเรื่องที่ผมเตรียมไว้ 2 เรื่อง แต่ถ้าค้นหาด้วยป้าย (ค้นหาด้านล่าง) ไม่ว่าใส่คำไหน ก็จะพบเรื่องที่เขียนไว้ เพราะเป็นการค้นหาด้วย Keyword ใน GotoKnow ครับ
  • ต่อจากนั้น ผมก็สอนวิธีเรียนชีววิทยา แบบที่เคยเขียนบันทึกไว้ในบล็อก "เติมเต็มความรู้" ในชื่อบันทึก วิชาชีววิทยาไม่ใช่วิชา"ท่องจำ" แต่เป็นวิชาที่"ต้องจำ" โดย ยกตัวอย่างวิธีเรียน 2 วิธีดังนี้
  1. Etymology : นิรุกติศาสตร์ ว่าด้วยรากศัพท์ เช่น คำว่า "Prokaryote" มาจากคำว่า Pro (before) + Karyon (เกี่ยวกับ nucleus) รวมกัน ก็มีความหมายว่า "นิวเคลียสที่มีมาก่อน"  หมายถึงเซลล์พวกหนึ่งซึ่งนิวเคลียสไม่มีเยื่อหุ้ม เช่น เซลล์ของแบคทีเรีย เป็นต้น (ดู Prokaryote ใน Wikipidia) คำที่ใช้คู่กันกับ Prokaryote คือ "Eukaryote" มาจากคำว่า Eu (True แท้จริง) + karyon พอรวมกันก็มีความหมายว่า "มีนิวเคลียสที่แท้จริง" ได้แก่เซลล์ส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเซลล์พืช เซลล์สัตว์ หรือเซลล์ของเห็ดรา เป็นต้น (ดู Eukaryote ใน Wikipidia)
  2. Depict : เป็นการเรียนโดยการดูภาพและคำบรรยายภาพ คำว่า "Depict" มาจากคำ 2 คำ คือ คำว่า "Describe" (บรรยายหรือพรรณนา) และ "Picture" (รูปภาพ) รวมความหมายว่า "พรรณนาด้วยภาพ" นั่นเอง หมายความว่า ภาพ 1 ภาพ แทนอักษรได้เป็นล้านตัวอักษร แล้วแต่ว่าเราจะตีความว่าอย่างไร อย่างเช่นภาพตัวอย่างเซลล์ (สัตว์) ดังต่อไปนี้ (แทนคำบรรยายได้สัก 3-4 หน้ากระดาษ A4) ครับ
       
     
   

   คลิกขยายภาพ

   
       
  • ต่อไปนี้จะเป็น หน้าหลักที่จะเชื่อมโยงไปสู่เรื่องเซลล์ แต่ละตอนครับ ที่เกี่ยวเนื่องกับวิชา Cell and Molecular Biology เป็นตอน ๆ นะครับ (คลิกเข้าไปอ่านได้ ครับ)

  ตอนที่ ๑

  ตอนที่ ๒ 

  ตอนที่ ๓ 

  ตอนที่ ๔

  ตอนที่ ๕

  ตอนที่ ๖

  ตอนที่ ๗

  ตอนที่ ๘

  ตอนที่ ๙

         หมายเหตุ ตอนใกล้จะเลิกสอน ผมเหลือบไปมองนาฬิกา เกือบ 5 โมงเย็นแล้ว ผมก็บอกว่า "วันนี้ยังไม่สอนอะไร" นะครับ สอนวิธีเรียน กับการเข้าไปอ่าน GotoKnow และวิธีค้นหา และบอกเลิกสอน นิสิตก็เดินมาเอาเครื่องอัดเสียงออกไป และบางคนก็พูดว่า "อาจารย์ไม่บอกว่า ไม่สอน หนูจะได้ไม่ต้องอัดเสียง" วันนี้ ก็เลยเป็นบทเรียนของ "การสอน" ที่ "ไม่สอน" ครับ

   

  หนังสืออ่านประกอบ