๒๔๗.1 กรกฎาคม : วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ.

          ลูกเสือได้กำเนิดครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐โดยท่านลอร์ดบาเดน เพาเวลล์ กิจการลูกเสือในยุคแรกมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมคนไว้เป็นทหาร หลายประเทศที่ไม่มีพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร จึงได้จัดให้มีลูกเสืออย่างประเทศอังกฤษบ้าง  หลังจากนั้นไม่นานกิจการลูกเสือก็ได้แพร่หลายเข้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

         ในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ ลอร์ด บาเดน เพาเวลล์ ได้แต่งหนังสือคู่มือการฝึกอบรมลูกเสือขึ้นมาเล่มหนึ่ง มีชื่อว่า Scouting For Boys และคำว่า "Scout" จึงใช้เป็นคำเรียกผู้ที่เป็นลูกเสือซึ่งมีความหมายมาจาก   

                S  ย่อมาจาก  Sincerity          แปลว่า  ความจริงใจ    
                C  ย่อมาจาก  Courtesy         แปลว่า  ความสุภาพอ่อนโยน
                O  ย่อมาจาก  Obedience    แปลว่า  การเชื่อฟัง
                U  ย่อมาจาก  Unity                แปลว่า  ความเป็นใจเดียวกัน
                T  ย่อมาจาก  Thrifty               แปลว่า  ความประหยัด 

          และในปีนี้เอง ได้มีการจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นกองแรกในประเทศอังกฤษ ซึ่งกิจการลูกเสือได้แพร่หลายอย่างรวดเร็ว จนต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ พระเจ้าเอ็ดเวิร์ด ที่ ๑ ทรงรับอุปภัมภก เมื่อประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นความสำคัญและประโยชน์ของลูกเสือ จึงได้ก่อตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นประเทศที่ ๒

 

 

          ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๕๔ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกองเสือป่าขึ้น เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนได้เข้ารับการอบรม โดยมีจุดประสงค์ที่จะมุ่งอบรมจิตใจให้คนไทยรู้จักรักชาติมีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคี และมีความกตัญญู

         เมื่อกิจการของเสือป่าเจริญก้าวหน้ามั่นคงดีแล้วพระองค์จึงทรงพระราชดำริว่า ควรจะได้มีการอบรมของเสือป่าด้วย ดังนั้นในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ จึงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งลูกเสือขึ้นในประเทศไทยนับเป็นประเทศที่ ๓ ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา จากนั้นนานาชาติในยุโรปจึงจัดตั้งกองลูกเสือของตนขึ้น ลูกเสือกลายเป็นองค์การสากลและมีความสัมพันธ์กันทั่วโลก เป็นสื่อผูกมิตรไมตรีกันโดยใช้กฎของลูกเสือ ๑๐ ประการ ผูกสัมพันธ์กันไม่เว้นเชื้อชาติใด ศาสนาใดทั้งสิ้น ถือว่าลูกเสือทั่วโลกเป็นพี่น้องกันหมด 
         

          ลูกเสือกองแรกของไทยตั้งขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงเรียก "ลูกเสือกรุงเทพฯ ที่ ๑" ต่อมาขยายตัวออกไปจัดตั้งที่โรงเรียนหรือสถานที่ใดสุดแต่สภากรรมการคณะลูกเสือแห่งงชาติจะเห็นสมควร เด็กที่จะเป็นลูกเสือจะต้องทำพิธีเข้าประจำกอง กล่าวคำปฏิญาณตนตามคำมั่นสัญญานั้น พระองค์ผู้ทรงให้กำเนิดลูกเสือได้พระราชทานคำขวัญไว้ว่า "เสียชีพอย่าเสียสัตย์"ในสมัยนั้นกิจการลูกเสือไทยเลื่องลือไปยังนานาชาติว่า "พระเจ้าแผ่นดินสยามทรงใฝ่พระทัยในกิจการลูกเสือเป็นอย่างยิ่ง" ถึงกับกองลูกเสือที่ ๘ ของประเทศอังกฤษ ได้มีหนังสือขอพระราชทานนามนามลูกเสือกองนี้ว่า "กองลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยาม" พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ตามความประสงค์ ลูกเสือกองนี้ติดเครื่องหมายช้างเผือกที่แขนเสื้อทั้งสองข้างและยังปรากฏอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้

 

  

Img_0883

 

              เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตแล้ว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงฟื้นฟูอีก โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติขึ้นครั้งแรกในบริเวณพระราชอุทยานสราญรมย์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ จากนั้นได้จัดให้มีการอบรมลูกเสืออีกหลายรุ่นกระทั่งถึงปี พ.ศ.๒๔๗๕  เป็นปีสุดท้ายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว กิจการลูกเสือได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วย สมัยนั้นได้ช่วยบำเพ็ญประโยชน์แก่ข้าราชการ ทหาร ในการปราบจราจล รัฐบาลจึงจัดตั้งหน่วยยุวชนทหารฝึกวิชาทหารขึ้นโดยรับเด็กที่ได้เป็นลูกเสือมาแล้ว ส่วนกิจการลูกเสือก็ขยายให้กว้างขวางขึ้น มีการจัดตั้งกองลูกเสือเหล่าเสนาและลูกเสือเหล่าสมุทรเสนาขึ้นโดยฝึกร่วมกับยุวชนทหารการลูกเสือจึงซบเซาลงบ้างในยุคนี้

              ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ทางราชการได้ฟื้นฟูกิจการลูกเสืออีกครั้ง มีการจัดชุมนุมของลูกเสือแห่งชาติ ส่งเจ้าหน้าที่ในกองการลูกเสือไปเข้ารับการฝึกอบรมวิชาลูกเสือตามมาตรฐานสากล และตามแบบนานาประเทศตามลำดับ มีพระราชบัญญัติลูกเสือใช้บังคับโดยคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้บริหาร วัตถุประสงค์ของขบวนการลูกเสือได้รับการปรับปรุงและเน้นให้เห็นชัดเจนรัดกุมยิ่งขึ้น มีความว่า "คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ"

 

Img_0888

Img_0913

Img_0922  Img_0945

 

 

              แม้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงสวรรคตแล้วก็ตาม พระราชอนุสรณ์กิจการลูกเสือของพระองค์ท่านได้พัฒนารุ่งเรืองมาตามลำดับจนเป็นกิจการที่สร้างคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงของประเทศให้ขจรขจายเป็นที่รู้จักของนานาประเทศทั่วโลก และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์ท่าน ทางราชการจึงได้กำหนดวันที่ ๑ กรกฎาคมของทุกปีเป็น "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" หรือ "วันลูกเสือ"

            กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
             ๑. ทำบุญใส่บาตร เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านผู้ให้กำเนิดลูกเสือแห่งประเทศไทย
             ๒. จัดนิทรรศการ เผยแผ่ ประวัติความเป็นมาของลูกเสือและผลงานต่างๆ
             ๓. ร่วมกิจกรรมต่างๆในวันลูกเสือ เช่น การนำพวงมาลาไปถวายบังคมที่พระบรมรูปฯ สถานพระบรมราชานุสรณ์ หรือที่ที่ทางราชการกำหนด
             ๔. เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ

 

ข้อมูล : http://www.lib.ru.ac.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูและศิษย์ความเห็น (35)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

แม่เสือเท่มากค่ะ  เด็ก ๆ ลูกเสือสำรองที่โรงเรียนพี่คิมน่ารักมากค่ะ  อยากจะเดินสวนสนามเหมือนพี่ ๆ เรียกร้องแต่ละเรียนลูกเสือ

วันนี้พี่คิมไปถอดประสบการณ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ะ  ที่กทม.ถึงวันที่ ๕ จึงกลับ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆมากมายค่ะ

เขียนเมื่อ 

ท่าทางแม่เสือมุ่งมั่นจริงจังมาก...เท่เลย

ขอบคุณกับบันทึกร่วมรำลึกถึงวันลูกเสือแห่งชาติค่ะ

ฝันดีนะคะ    

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับครูแป๋ม

 • คิดถึงตอนผมอยู่มอต้นครับ "ข้าลูกเสือเชื้อไทยใจเคารพ ขอน้อมนบบาทบงส์๋พระทรงศรี" ผมยังจำได้มิเสื่อมคลาย
 • เป็นวันที่เหล่าลูกเสือไทยแดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในล้นเกล้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • เห็นภาพแล้ว ก็คิดเหมือนกัน ว่าอยากจะเป็นลูกเสือสามัญ อีกครั้ง แต่ตอนนี้วัย และหน้าตา คงไม่เอื้ออำวยแล้วครับครู
 • ผมขออนุญาตใช้บันทึกของครูแป๋ม แสดงความยินดี กับน้องปณาวุธ คณะแสวง ประธานคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คนที่ 25 น่าชื่นชมกับน้องๆเขาจริงๆ คนนี้เขาก็ตั้งใจไม่เบานะครับครู
 • ปล.ฝากถึงครูแป๋ม รักษาสุขภาพด้วยนะครับ ทางผมก็จะสอบกลางภาคแล้ว กำลังเร่งเรียน เร่งอ่าน กันอุดตลุด
 • ฝากความคิดถึงผ่านครูไปถึงน้องๆทีมงานด้วยนะครับ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณพี่ครูคิม ที่คิดถึง

 • ขอบพระคุณกับการมาทักทายน้อง
 • น่ารักจริงๆ ลูกเสือสำรองตัวน้อย
 • อยากจะเดินสวนสนามเหมือนพี่ๆ
 • แค่เขาคิดอยากทำแค่นี้ก็ชื่นใจมากนะคะ
 • อยากฟังเรื่องเล่าของพี่คิมมากๆ
 • เกี่ยวกับการถอดประสบการณ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • รออ่านอยู่นะคะพี่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมมากเลยค่ะ.
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณพี่krugui Chutima

 • พวกเราลูกเสือเนตรนารีและผู้บำเพ็ญฯสุรธรรม
 • ต่างมีหัวใจเดียวกันในการมีความมุ่งมั่นดำเนินกิจการลูกเสือไทย
 • เช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ
 • พี่สาวสบายดีนะคะ.. คิดถึงค่ะ.
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณก้าวนี้เพราะมีครู

 • แหม.. ถ้าหนุ่ยกลับมาเป็นลูกเสืออีก
 • คงจะน่ารักพิลึกนะ.. อิอิ
 • สำหรับนายปณาวุธ คณะแสวง
 • ประธานคณะกรรมการนักเรียน
 • โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ คนที่ 25
 • ครูยินดีด้วยพร้อมกับหนุ่ย
 • จากการพูดคุยกันน้องต้าวิสัยทัศน์สุดยอด
 • น้องอาสาอยากมาทำโครงการกับครูแป๋มเพื่อพัฒนาโรงเรียนเรา
 • เป็นนิมิตรหมายที่ดีมากๆที่ประธานนักเรียนเป็นผู้นำจิตอาสาค่ะ.
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครูแป๋ม

สบายดีมั้ย อ้วนท้วนสมบูรณ์เหมือนเดิมมะ

จะชวนไปหาของแปลกๆ รับประทานกันซะหน่อย

ไปมั้ย

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ครูแป๋ม

สบายดีไหมครับ

อาจามเกบขอมูลแล้วเอามาสรุปได้สุดยอด

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณเจ๊ปุ๊

 • ถามว่าสบายดีไหม?
 • ขอตอบว่าสบายดีค่ะ
 • แต่ว่าวันสองวันที่แล้ว
 • รู้สึกไม่สบายกระทันหัน
 • หลังรับโทรศัพท์บางคน
 • คลื่นแทรกมันแรงค่ะเจ๊ปุ๊
 • ของแปลกที่จะชวนไปทาน
 • ขอเป็นลาบฉลามมีไหมคะ..อิอิ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณราชนิสา

 • ครูแป๋มสบายดีค่ะ
 • วันนี้สอนห้องแปด
 • สนุกดีเนอะ..ขำขำดี
 • พลังของห้องนี้แจ่มค่ะ
 • รอชมผลงานนะคะ.
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาเยี่ยมเยียนกันค่ะ  และมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ "วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ" ด้วยค่ะ
 • ขอบคุณข้อมูลดี ๆ ที่นำมาแบ่งปันกันค่ะ

                       

เขียนเมื่อ 

ที่นำหน้าคือแม่เสือนะครับ

ครูแป๋มครับ ผมสนใจเรื่องลูกเสือ เนตรนารี การฝีกวิชาทหาร (ร.ด.)มาก เพราะผมเชื่อว่านอกเหนือจากเรื่องระเบียบวินัยแล้ว การเสียสละ ความเมตตา จะได้จากการที่เด็กๆ สัมผัสกับวิชาเหล่านี้ครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณบุษรา

 • ขอบพระคุณที่แวะมาเยี่ยมเยียนนะคะ
 • "วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ"
 • เป็นอีกวันสำคัญของชาติที่ต้องจารึก
 • ไว้ในหัวใจไทยทุกคน
 • เชื่อว่าหลายท่านคงผ่านกิจกรรมนี้มาแล้วไม่มากก็น้อย
 • ขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับกำลังใจดีดีที่นำมาฝากค่ะ.
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณเบดูอิน

 • ค่ะ.. ผู้นำหรือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าแม่
 • อาทิ แม่ทัพ  แม่น้ำ  แม่พระธรณี เป็นต้น
 • คุณเบดูอินคงจะสบายดีนะคะ
 • ทางโน้นฝนตกไหมคะ. 
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณวัลลภ ตังคณานุรักษ์ (ครูหยุย)

 • แป๋มเห็นด้วยกับคุณครูหยุยเต็มๆ
 • เรื่องลูกเสือ เนตรนารี การฝีกวิชาทหาร (ร.ด.)
 • ที่จะฝึกระเบียบวินัย ให้เป็นผู้รู้จักการเสียสละ มีความเมตตา
 • เป็นการสอนให้เด็กให้เป็น"มนุษย์"ที่สมบูรณ์ค่ะ
 • ขอบพระคุณคุณครูหยุยที่แวะมาเยี่ยมที่นี่นะคะ.
เขียนเมื่อ 

พี่ครูแป๋มรู้มั้ยค่ะว่า ลูกเสืออยากได้อะไร

ติ๊กต๊อกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

เฉลย อยากได้ไม้ ไม้ไม่ธรรมดาด้วย ไม้โทร

อิอิ อยากได้เสื้อ เสือได้ไม้โทก็ดีใจได้เสื้อ

เขียนเมื่อ 

มุกนี้คิดสด ๆ เมื่อกี้เลยน่ะค่ะ

ขำหน่อยน่ะค่ะ ตลกหน่อยเถอะค่ะ

ยิ้ม ๆ หน่อยน่ะค่ะ จะได้นอนฝันดี

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณไผ่ไม่มีกอ

 • ก้ากๆๆๆๆ...
 • ขำค่ะขำ
 • คิดได้ไงเนี่ย
 • คืนนี้หลับฝันดีแน่เลยจ้า.. **^_^**
เขียนเมื่อ 

 • แวะมาทักทายก่อนนอนครับ
 • ฝันดีนะ

 

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณนายก้ามกุ้ง

 • ขอบพระคุณค่ะที่มาทักทายก่อนนอน
 • ตื่นมาแล้ว..
 • ฝันดีจริงๆด้วยจ้า.
เขียนเมื่อ 

อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่แป๋ม

ยุวกาชาดมาอ่านความรู้ใหม่ของลูกเสือค่ะ  ชอบๆ scout

 S  ย่อมาจาก  Sincerity          แปลว่า  ความจริงใจ    
                C  ย่อมาจาก  Courtesy         แปลว่า  ความสุภาพอ่อนโยน
                O  ย่อมาจาก  Obedience    แปลว่า  การเชื่อฟัง
                U  ย่อมาจาก  Unity                แปลว่า  ความเป็นใจเดียวกัน
                T  ย่อมาจาก  Thrifty               แปลว่า  ความประหยัด 

... วิชายุวกาชาด ลูกเสือ เนตรนารี ล้วนมีเป้าหมายรวมร่วมเพื่อ จิตสาธารณะ ... ชื่นชม เป็นกำลังใจให้ครูพี่ กับกิจกรรม เพื่อ อนาคตของชาติ  ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณน้องpoo

 • ค่ะ ทั้งสามวิชา รวมทั้งงร.ด.
 • ล้วนมีจุดมุ่งหมายในการฝึกผุ้เรียนให้มีวินัย
 • มีใจอาสา จิตสาธารณะ
 • ขอบพระคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้ค่ะ.

ขออวยพรวันเกิดล่วงหน้านะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณพี่ไก่ ประกาย คนหน้าตาดี

 • ขอบพระคุณที่แวะมาทักทาย
 • พร้อมอวยพรวันเกิดล่วงหน้า 5 กค. นี้
 • ขอให้พี่มีความสุขมากๆค่ะ.
ศิษย์ดีเพราะมีครู
IP: xxx.147.95.253
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ....ครูแป๋มที่เคารพ..

- ช่วงนี้ผมไม่ได้เข้าไปโรงเรียนเลยเพราะว่าผมทำงานอยู่ที่องค์การบริหารนักศึกษา เลยกลับบ้านค่ำทุกวัน

- และก็ไม่ได้เข้ามาทักทายครูและเพื่อนๆ น้องๆ นานแล้วด้วย

- เห็นภาพแล้วอดคิดถึงเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ไม่ได้ ผมยังจำวันที่น้องๆ เรียนลูกเสือได้ดีเลยคัฟ

- ผมก็ขอฝากความคิดถีงผ่านครูแป๋มไปถึงน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะคัฟ

- ถ้ามีโอกาสผมก็จะเข้าไปเยี่ยม ครูแป๋ม และ รุ่นน้องนะคัฟ

- สุดท้านนี้ ผมก็ขอให้ครูแป๋มรักษาสุขภาพด้วยนะครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณศิษย์ดีเพราะมีครู

 • เข้าใจจ๊ะ..
 • "หน้าที่ต้องมาก่อนเสมอ"
 • ขอบใจที่ส่งความคิดถึงไปยังน้องๆ
 • ว่างก็มาเยี่ยมนะคะ.

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

สุขสันต์วันเกิดนะคะน้องรัก   พี่คิมขึ้นบันทึกอวยพรวันเกิด ไม่ทันน้องครูอิงจันทร์ค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณพี่ครูคิม ที่คิดถึง

 • พี่ทั้งสองเป็นพี่ที่น่ารักของแป๋มเสมอ
 • ให้ความเมตตาเอ็นดูน้องมาตลอด
 • รักค่ะ..ทั้งพี่คิม พี่อิง. รักๆๆๆๆๆๆๆ..**^_^**
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีครับพี่แป๋ม
 • ขอบคุณกับสาระดี ๆ ของลูกเสือ
 • เรียนไปถึงไหนแล้วครับ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ   คุณครูจักรกฤษณ์

 • ขอบพระคุณกับการมาเยือนนะคะ
 • เรื่องเรียนเหรอคะ..ผลการเรียนอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
 • เหลือเพียงเสนองานวิจัยอีกด่านเท่านั้น
 • อยากจะค่อยๆทำไปไม่อยากเครียดเป็นกังวล
 • เดี๋ยวการณ์จะเสียไปซะหมด
 • บอกตัวเองต้องใจเย็นค่ะ
 • ช้าๆแต่มั่นคงดีกว่า.
น.ส.อรวรรณ บุญเกิด ชั้นม.4/7เลขที่45
IP: xxx.255.164.114
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะครูแป๋ม

หนูน.ส.อรวรรณ บุญเกิด ชั้นม.4/7เลขที่45 หนูได้เข้ามาดูวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติของร.ร.เรา ทำให้หนูได้รู้ความเป็นมาของวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติมากขึ้นค่ะ หนูเลยต้องขอขอบคุณครูนะค่ะที่ทำให้หนูรู้เรื่องมากขึ้นค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ น.ส.อรวรรณ บุญเกิด ชั้นม.4/7เลขที่45

 • ขอบใจที่แวะมาทักทายครูแป๋ม
 • แถมมารับความรู้วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
 • ว่างก็เข้ามาอีกได้นะคะ.

สวัสดีค่ะครูป๋อมแป๋ม

ดึกแล้วนอนได้แล้วค่ะเดี๋ยวไม่สวยๆ

หนูว่าวันสถาปนาลูกเสือดีมากๆเลยค่ะ

ทำให้เราได้รู้ประวัติความเป็นมาของลูกเสือ

ระลึกถึงบุญคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยนะค่ะ

การเข้าค่ายลูกเสือก็ดีค่ะทำให้เรารู้จักใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นสอนให้มีความอดทน

ถึงแม้มันจะเหนื่อยก็เถอะค่ะแต่ก็สนุกดี

ใช่ไหมค่ะไอดอลสุดสวย

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ หนูอีฟ นุสบา อภัย

 • จ๊ะ ใช่เลย
 • ประโยชน์ที่ได้ร่วมรำลึกถึง
 • วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
 • รวมทั้งความสำคัญของการเข้าค่าย
 • หนึ่งกิจกรรมของวิชาลูกเสือ
 • ที่เหนื่อย(บ้าง)แต่ก็สนุกจ๊ะ
 • ขอบใจนะคะที่ยกให้ครูแป๋มเป็นไอดอล..
 • เขิล..นะจะบอกให้.. อิอิ.. **^_^**