นาย วัลลภ ตังคณานุรักษ์ (ครูหยุย)


อดีตสมาชิกวุฒิสภา 2 สมัย สมาชิกสภานิติบัญญัติ 1 สมัย
ประธานคณะทำงานด้านเด็ก
Username
kru-yui
สมาชิกเลขที่
110458
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

การศึกษา

-          ประถมศึกษาตอนต้น ร.ร วานิชนุกูล จ.สุรินทร์

-          ประถมศึกษาตอนปลาย ร.ร.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์

-          มัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร สุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์

-          มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร สิรินธร  จ.สุรินทร์

-          วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ 1 ปี (เอกชีววิทยา)

-          ครุศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-          มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

-          ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง  สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.รุ่นที่ 2)

-          ประกาศนียบัตรผู้บริหาร กระบวนการยุติธรรมระดับสูง สถาบันพัฒนากระบวนการยุติธรรม ศาลยุติธรรม (บยส.รุ่นที่ 4)

-          ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารองค์กรภาครัฐและกฎหมายมหาชน  สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.รุ่นที่ 7)

-          ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า (สสสส.รุ่นที่ 1)

-          ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (พตส.2)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

-          5 ธันวาคม 2545  สายสะพายชั้นสาม มหาวชิรมงกุฎไทย (ม.ว.ม.)

-          5 ธันวาคม 2548  สายสะพายชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

ประสบการณ์       

-          ครูโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี  ปี 2523

-          หัวหน้าโครงการศูนย์เด็กก่อสร้าง มูลนิธิเด็ก ปี 2526

-          ผู้จัดการมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ปี 2527

-          ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ปี 2529   ถึงปัจจุบัน

-          ผ่านการศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา สวิสเซอร์แลนด์  เยอรมัน อิตาลี อังกฤษ ฝรั่งเศส  โครเอเชีย เชค กรีซ   ออสเตรีย ฮังการี สเปน โปแลนด์  บราซิล  อาเจนตินา  ชิลี  แอฟริกาใต้  อิหร่าน  ตุรกี อียิปต์ ญี่ปุ่น จีน  เกาหลีใต้     สิงคโปร์  ฟิลิปปินส์  อินเดีย  เนปาล  ศรีลังกา อินโดนีเซีย  เวียดนาม  มาเลเซีย  พม่า  ลาว  เขมร     

-          อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ธรรมศาสตร์  มหิดล  สุโขทัยธรรมาธิราช  เอแบค 

ผลงานทางวิชาการ 

-          อนุกรรมการร่างแผนงานสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2531-2534) 

-          อนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการศึกษา กรุงเทพมหานคร ปี 2534 

-          กรรมการวิชาการร่างแผนพัฒนาเด็กระยะที่ 5  องค์การยูนิเซฟประเทศไทย 

-          กรรมการพิจารณาสภาวะเด็กด้อยโอกาส ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 และ ฉบับที่ 8 

-          กรรมการพัฒนาการศึกษาอบรมและเลี้ยงดูเด็ก สมัยรัฐบาลนายกอานันท์

ปันยารชุน 

-          ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546 

-          ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ  พ.ศ.2546 

-          ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.2550

-          ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2550

-          ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สัญชาติ และ พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550  

ผลงานการเขียน

-          หนังสือ “ชีวิตเด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง”   ปี 2527

-          หนังสือ “เด็กที่ถูกลืมในสังคมไทย”      ปี 2531

-          หนังสือ “เด็กเร่ร่อนในสังคมไทย”        ปี 2535

-          หนังสือ “เด็ก:ปัญหาและทางออก”       ปี 2535

-          หนังสือ “การศึกษาสำหรับลูกกรรมกรก่อสร้าง” ปี 2536

-          หนังสือ “ครูหยุยกับเด็กเร่ร่อน”            ปี 2537

-          หนังสือ “ครูของครูหยุย”                    ปี 2540

-          หนังสือ “คิดเพื่อเด็ก”                        ปี 2540

-          งานวิจัย “เด็กเร่ร่อน : ปัญหาและทางออก” ปี 2541

-          หนังสือ “ลุยเพื่อเด็ก”                        ปี 2543

-          หนังสือ “กระทู้ของครูหยุย”                ปี 2545

-          บทความเกี่ยวกับเด็กและการศึกษาในสื่อมวลชนและนิตยสารทั่วไปในนาม “ครูหยุย”

เกียรติคุณ            

-          รางวัลเกียรติยศ ผู้สร้างสรรค์งานเพื่อเด็กดีเด่น จากรายการยกนิ้วให้ ปี 2531

-          รางวัล นักพัฒนาและริเริ่มงานเพื่อเด็ก จากมูลนิธิอาโชก้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2534

-          รางวัล ผู้สร้างสรรค์คุณประโยชน์เพื่อเยาวชน จากสำนักงานส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ปี 2535

-          รางวัล ครุศาสตร์ปราชญ์จุฬาฯ  สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2536

-          รางวัล คนไทยตัวอย่าง จากมูลนิธิธารน้ำใจ ปี 2536

-          รางวัล นักสังคมสงเคราะห์แห่งปี จากนิตยสารหลักไทย ปี 2537

-          รางวัล นักพัฒนางานสุขภาพจิตดีเด่น จากมูลนิธินายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ปี 2538

-          รางวัล  ครุศาสตร์ปราชญ์จุฬาฯ สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2539

-          รางวัล นักพัฒนาเด็กดีเด่น จากมูลนิธิท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ ปี 2543

-          รางวัล นักพิทักษ์สิทธิเด็กแห่งปี  สาขานักการเมือง จากคณะทำงานด้านเด็ก ปี 2545

-          รางวัล นักรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี   จากองค์กรยูนิเฟรม  ปี 2546

-          รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนสิรินธร สุรินทร์ ปี 2546

-          รางวัล ศิษย์เก่าเกียรติยศ คณะครุศาสตร์ จุฬา,งกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2550

-          ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นสมาชิกวุฒิสภา ปี 2539 – 2543

-          ได้รับเลือกตั้งจากชาวกรุงเทพมหานครให้เป็น สมาชิกวุฒิสภา ปี 2543 – 2548

-          ประธานคณะกรรมาธิการกิจกรรมสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ วุฒิสภา ปี 2545 – 2548

-          ได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ (ตุลาคม 2549 – 2 มีนาคม 2551)

 ตำแหน่งในปัจจุบัน

-          เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

-          ประธานคณะทำงานด้านเด็ก องค์กรพัฒนาเอกชน

-          ประธานอนุกรรมการติดตามการจัดทำแผนเพื่อเด็กและเยาวชนระดับชาติ

-          ประธานอนุกรรมการติดตามการให้สถานะบุคคลแก่เด็ก

-          ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก

-          ประธานอนุกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน

-          ประธานอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

-          ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายอิสสระ สมชัย)

-          ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ

-          ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็ก

-          ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

-          ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

-          คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ

                                     ..................................................

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท