กิจกรรม 5 ส พัฒนาคน พัฒนางาน สร้างความสัมพันธ์

กิจกรรม 5ส

วันนี้เวลา 09.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ต้อนรับ คณาจารย์ และบุคลากรจากคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ซึ่งทางคณะทันตแพทย์ได้เลือกสำนักหอสมุด เป็นแม่แบบในการที่พัฒนาหน่วยงานของคณะให้เป็นไปตาม 5ส ที่จะช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันของบุคลากร ให้มีแนวคิดในการพัฒนางานด้านกิจกรรม 5 ส มา ช่วยปรับปรุงแก้ไขสถานที่ทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ช่วยให้ผู้ที่มารับบริการมีความเชื่อมั่นและสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน  

โดยมี รองศาสตราจารย์วนิดา  บำรุงไทย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการของสำนักหอสมุดเข้าร่วม

รองศาสตราจารย์วนิดา บำรุงไทย ได้กล่าวถึงแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบแผน ตามที่คณะกรรมการได้ประชุมกันไว้ ทางสำนักหอสมุดกับคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ได้ร่วมกันซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งที่จะนำไปพัฒนาหน่วยงานของตนเอง

 

 

 

ทางสำนักหอสมุดหวังว่า ทางคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คงได้รับประโยชน์จากการเยี่ยมชมงานกิจกรรม 5ส ในครั้งนี้ ไม่มากก็น้อยนะคะ และสำนักหอสมุดขอขอบคุณที่ทางคณะทันตแพทย์ศาสตร์เป็นอย่างมาก ที่ให้ความเชื่อมั่นในการทำกิจกรรม 5ส ทางเราประทับใจมาก

ขอขอบคุณคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PR.Libraryความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

 Raking Leaves ยินดีกับชาว มน ครับ

เข้มแข็ง และ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างของพวกเราชาว UKM ครับ

 

 เขียนเมื่อ 
  • ตามอาจารย์หมอJJมา
  • เยี่ยมเลยครับ