การสัมมนาDW เดือนมิถุนายน (สายที่ 1 : วันที่ 21 มิ.ย.49)

ให้ฝึกการสรุปจากเรื่องเล่าที่ได้ฟังโดยการจับประเด็น เป็นทั้งการสรุป ทบทวนข้อมูล และฝึกการนำเสนอไปพร้อมๆ ในเวลาเดียวกัน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักส่งเสริมเกษตร (DW) ประจำเดือนมิถุนายน สายที่ 1  วันที่ 21 มิถุนายน 2549 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
 

            เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน  2549   สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดการสัมมนานักส่งเสริมการเกษตรในระดับอำเภอ ของสายที่ 1 ซึ่งมีสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย , ไทรงาม,ลานกระบือ,กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร (เจ้าภาพ) ซึ่งในวันนี้ได้จัดการสัมมนา ณ ตำบลนาบ่อคำ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้

 ·       การศึกษาดูงาน

ในภาคเช้า   ได้นัดหมายพบกัน ณ ที่ทำการกำนันตำบลนาบ่อคำ โดยท่านกำนันตำบลนาบ่อคำและผู้นำท้องถิ่น เช่น นายก อบต. ปลัด อบต. ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ได้ให้การต้อนรับ และแนะนำตำบลนาบ่อคำ

49062101  49062102
กำนันและทีมงานของตำบลนาบ่อคำให้การต้อนรับ

          หลังจากนั้นได้เป็นการศึกษาดูงาน ซึ่งปรับโปรแกรมจากครั้งก่อนๆ ให้มีการศึกษาดูงานในภาคเช้า การประชุมในภาคบ่าย  เพราะเป็นข้อเสนอแนะของการระดมความคิดเห็นของผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา                 

 ·       การเล่าประสบการณ์การเลี้ยงโคขุน

เป็นประเด็นของการศึกษาดูงาน ได้มีตัวแทนของเกษตรกรได้มาเล่าประสบการณ์ในการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรในตำบลนาบ่อคำ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  นับว่าเป็นอาชีพการเกษตรที่เกษตรกรประสบความสำเร็จ สามารถสร้างรายได้และให้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ

<div class="content" style="text-align: center"></div> <div class="content" style="text-align: center">การเล่าประสบการณ์การเลี้ยงโคขุน</div> <div class="content" style="text-align: center"></div>

  •  การฝึกการจดบันทึกการนำเสนอสรุปผลการศึกษาดูงาน
          ในระหว่างการเล่าประสบการณ์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน คุณสายัณห์ ได้ฝึกการสังเกตและจับประเด็นของเรื่องเล่า โดยในวันนี้ได้ฝึกนักส่งเสริมการเกษตรมือใหม่ (คุณปรียารัตน์ สืบวงค์ คุณจุฬาภรณ์  นกสกุล และคุณนิตยา บังคมเนตร) 

ฝึกจับประเด็น / สรุป และการนำเสนอ

 

 

การฝึกสรุปและนำเสนอเพื่อตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูล

          เมื่อดำเนินการจับประเด็นจนจบเรื่องเล่าแล้ว ก็ให้ฝึกการทำการสรุปเรื่องที่ได้จับประเด็น เป็นการสรุป ทบทวนข้อมูล และฝึกการนำเสนอไปพร้อมๆ ในเวลาเดียวกัน                                         

</span><div class="content">           หลังจากการเล่าและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้ว ก็เป็นการเดินไปศึกษาดูงานการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกร  เป็นการศึกษาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเกษตรกรเจ้าของฟาร์ม  และประเมินสรุปผลการ ลปรร. ร่วมกัน

</div><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt" class="MsoNormal"><div class="content" style="text-align: center"></div></p><div class="content" align="center">  นักส่งเสริมการศึกษาดูงานและ ลปรร.กับเกษตรกรในการเลี้ยงโคขุน <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center">    </p> <div class="content" align="left">   ·       ภาคบ่าย  การประชุมชี้แจงข้อราชการ </div> <div class="content" align="left">           ในภาคบ่าย  หลังจากการศึกษาดูงาน ก็จะเป็นกิจกรรมการประชุมชี้แจงข้อราชการ โดยสถานที่ได้รับการอนุเคราะห์จากโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม ใช้เป็นที่ประชุม  </div> <div class="content" align="left"> <hr>วีรยุทธ  สมป่าสัก </div> </div>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • สนใจเรื่องโคขุน
  • อาหารสำเร็จรูปครับพี่
สิงห์ป่าสัก
IP: xxx.113.45.101
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.ขจิต

  • เกษตรกรที่ใช้เวลาว่าง หันมาเลี้ยงโคขุน พบว่ามีรายได้ดีครับ (ปัจจุบัน) โดยใช้ส่วนผสมของอาหารที่เป็นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น
  • ที่ตำบลนาบ่อคำนี้ มีเกษตรกรเลี้ยงโคเป็นจำนวนมาก ทั้งโคขุน และเลี้ยงแบบพื้นบ้าน(ไล่ทุ่ง)