เสียงจากงานคลังยาค่ะ 

งานคลังยา และ HA 

          งานของพวกเรา ต้องอ้างอิงกับระเบียบพัสดุ หากทำอะไรผิดไป เราก็คงอยู่ในกรอบของระเบียบพัสดุอยู่ดี แต่ทั้งนี้ เราก็ยังมีโอกาสพัฒนาหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความรวดเร็วการทำงาน การให้ความมั่นใจในคุณภาพของยาที่เก็บรักษาไว้ที่เรา การควบคุมยอดคงคลังให้มีประสิทธิภาพที่สุด ในแง่ของการหมุนเวียนของทรัพย์สิน และการติดต่อประสานงาน เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เบิกยาและเวชภัณฑ์จากเรา ได้ตระหนัก และให้ความสำคัญถึงอัตราการสำรองยาและเวชภัณฑ์อย่างเหมาะสม

          การทำงานของคลังยา จึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่เพียงรับเข้าและจ่ายออกให้ถูกต้องและตรงกับเอกสาร แต่มีเรื่องมากมายที่ยังท้าทายความสามารถ เราจึงพยามมุ่งเน้น การนำระบบ IT เข้ามาช่วย รวมถึงการจับการทำงานทั้งหลาย มาเข้าระบบ ให้เป็นระเบียบ สร้างจุดแข็งแสริมจุดอ่อน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

โดย ภก.อนนวัชช์  ธรรมทินนะ