รายงานสรุปผลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงภายหลัง HA งานผลิตและแบ่งบรรจุยา กลุ่มงานเภสัชกรรม

การเตรียมตัวสู่ HA โดย ภก.ปรัชญ์ ทีฆภาคย์วิศิษฏ์

อีกส่วนหนึ่งจากระบบยาค่ะ 

รายงานสรุปผลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  HA งานผลิตและแบ่งบรรจุยา  กลุ่มงานเภสัชกรรม

 

หัวข้อ

ก่อน  HA

หลัง HA

1. มุมมองของเจ้าหน้าที่ ทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เข้าใจบทบาทของหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้น 
2. การพัฒนาระบบงาน ระบบงานพัฒนาตามความคิดของหัวหน้างานเป็นหลัก แนวความคิดในการพัฒนาระบบงานกว้างขึ้น แต่มีความจำเพาะเจาะจงเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางมากขึ้น
3. การแก้ไขจุดด้อยของหน่วย หัวหน้างานเป็นผู้ค้นหาและหาแนวทางแก้ไข เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการหาจุดด้อย  และร่วมในการหาแนวทางแก้ไข
4. การเน้นจุดแข็ง หัวหน้างานเป็นผู้กำหนดและให้ความสำคัญจุดเด่นของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่เล็งเห็นความสำคัญของจุดแข็ง และพยายามรักษาจุดแข็งของหน่วยงาน
5. การสื่อสารระหว่างกัน ระบบการสื่อสารไม่ชัดเจน  อาศัยการบอกเล่ากัน  ระบบการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้น  มีการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร  เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการรับสารมากขึ้น 
6. การพัฒนาคุณภาพงาน เน้นคุณภาพในการรักษา ให้ความสำคัญในด้านการสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกมากขึ้น
7. ระบบการตรวจสอบความถูกต้อง หัวหน้าหน่วยเป็นผู้ตรวจสอบ มีการตรวจสอบความถูกต้องมากขึ้น  อาศัย computer  ในการตรวจสอบ  และเจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
8. การพัฒนาบุคลากร มีการกระตุ้น  และเสริมสร้างทักษะบางเป็นบางครั้ง มีการกระตุ้น และพัฒนาทักษะเป็นประจำ  เจ้าหน้าที่เข้าใจความสำคัญของการพัฒนาตนเองมากขึ้นเพื่อให้เท่าทันกับระบบงานที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา
 

 โดย ภก. ปรัชญ์ ทีฆภาคย์วิศิษฏ์ 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dr.Achara bamrasความเห็น (0)