รายงานสรุปผลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงภายหลัง HA งานผลิตและแบ่งบรรจุยา กลุ่มงานเภสัชกรรม

  ติดต่อ

  การเตรียมตัวสู่ HA โดย ภก.ปรัชญ์ ทีฆภาคย์วิศิษฏ์  

อีกส่วนหนึ่งจากระบบยาค่ะ 

รายงานสรุปผลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  HA งานผลิตและแบ่งบรรจุยา  กลุ่มงานเภสัชกรรม

 

หัวข้อ

ก่อน  HA

หลัง HA

1. มุมมองของเจ้าหน้าที่ ทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เข้าใจบทบาทของหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้น 
2. การพัฒนาระบบงาน ระบบงานพัฒนาตามความคิดของหัวหน้างานเป็นหลัก แนวความคิดในการพัฒนาระบบงานกว้างขึ้น แต่มีความจำเพาะเจาะจงเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางมากขึ้น
3. การแก้ไขจุดด้อยของหน่วย หัวหน้างานเป็นผู้ค้นหาและหาแนวทางแก้ไข เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการหาจุดด้อย  และร่วมในการหาแนวทางแก้ไข
4. การเน้นจุดแข็ง หัวหน้างานเป็นผู้กำหนดและให้ความสำคัญจุดเด่นของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่เล็งเห็นความสำคัญของจุดแข็ง และพยายามรักษาจุดแข็งของหน่วยงาน
5. การสื่อสารระหว่างกัน ระบบการสื่อสารไม่ชัดเจน  อาศัยการบอกเล่ากัน  ระบบการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้น  มีการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร  เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการรับสารมากขึ้น 
6. การพัฒนาคุณภาพงาน เน้นคุณภาพในการรักษา ให้ความสำคัญในด้านการสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกมากขึ้น
7. ระบบการตรวจสอบความถูกต้อง หัวหน้าหน่วยเป็นผู้ตรวจสอบ มีการตรวจสอบความถูกต้องมากขึ้น  อาศัย computer  ในการตรวจสอบ  และเจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
8. การพัฒนาบุคลากร มีการกระตุ้น  และเสริมสร้างทักษะบางเป็นบางครั้ง มีการกระตุ้น และพัฒนาทักษะเป็นประจำ  เจ้าหน้าที่เข้าใจความสำคัญของการพัฒนาตนเองมากขึ้นเพื่อให้เท่าทันกับระบบงานที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา
 

 โดย ภก. ปรัชญ์ ทีฆภาคย์วิศิษฏ์ 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dr.Achara bamras

หมายเลขบันทึก: 36676, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-20 22:37:09+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ระบบยา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)