ปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องจัดการศึกษาให้นักเรียนตามความต้องการของชุมชน ที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้พิจารณาขั้นตอนหนึ่ง

ครูผู้สอนมีหน้าที่กำกับดูแล ประสานงาน ให้ความสะดวก รวมทั้งการนิเทศติดตามการสอนให้มีประสิทธิภาพ จึงเป็นอีกงานหนึ่งที่นอกเหนือจากการสอนแล้ว

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษต้องผลัดเปลี่ยนกันดูแลการจัดการเรียนการสอนของครูจ้างชาวต่างประเทศ ซึ่งได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มิให้เสียผลประโยชน์แก่โรงเรียนอีกฝ่ายหนึ่ง

ถึงแม้ว่า การที่นักเรียนจะเกิดประสิทธิผลในการเกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนั้น จะใช้เวลานาน จากสาเหตุที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า คนไทยมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษน้อยมาก นอกจากจะมีการสนับสนุนจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานไปเรียนพิเศษเพิ่มเติม แต่ก็ยังดีกว่า ยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมขึ้นมา

การศึกษาเป็นการลงทุน มีความเชื่อมั่นว่า นักเรียนต้องได้รับผลตอบแทนแน่นอน ไม่ช้าก็เร็ว