(15) ทะเบียนรถยนต์ ชี้วัดความเจริญและเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด

ผมมี  ตัวชี้วัด  ที่จะบอกถึงความเจริญ(ใหญ่โต)ของบ้านเมือง(จังหวัด) หรือบอกถึงความเจริญทางเศรษฐกิจของเมืองหรือจังหวัดนั้นๆ  แต่ก็ไม่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเสมอไป  ตัวชี้วัด  ที่ว่านี้คืออักษรป้ายทะเบียนรถยนต์ที่จดทะเบียนวิ่งอยู่ในเมืองหรือจังหวัดนั้นๆ ผมเกิดและอยู่ภาคอีสานมานานจึงมองเห็น และขอยกตัวอย่าง ตัวชี้วัดความเจริญ(ใหญ่โต)หรือความเจริญทางเศรษฐกิจของเมืองหรือจังหวัด ดังนี้

  จำนวนป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ขึ้นทะเบียนอยู่ในแต่ละจังหวัด :

ถ้าเป็นรถนั่งส่วนบุคคล ในภาคอีสานตอนนี้ มีเพียง 4 จังหวัดคือ นครราชสีมา ขอนแก่น  อุดรธานี และ อุบลราชธานี ที่มีการจดทะเบียนรถยนต์นั่ง(ส่วนบุคคล) เป็นจำนวนมาก  จังหวัดอื่นๆในภาคอีสานยังมีน้อยมากเมื่อเทียบกับ 4 จังหวัดนี้

            โดยปกติป้ายทะเบียนรถยนต์นั่ง(ส่วนบุคคล) ที่เรียกว่ารถเกํงนั้นในสมัยก่อนจะมีตัวอักษรเพียงตัวเดียว แล้วตามด้วยตัวเลข 4 ตัว(เสมอ) โดยแถวล่างสุดจึงจะบอกชื่อของจังหวัดนั้นๆ เช่น

– 0012

นครราชสีมา

– 1208

ขอนแก่น

  

– 0008

อุบลราชธานี

– 0247

อุดรธานี

           

           

               ดังนั้นในหนึ่งป้ายตัวอักษรจะสามารถจดทะเบียนรถนั่งส่วนบุคคลได้ 9,999 คัน เมื่อเต็มแล้วก็ใช้ตัวอักษรตัวต่อไป เช่น เมื่อ

-9999 เต็มแล้ว ป้าย ทะเบียนไปต่อจะเป็น ข-0001 เป็นเช่นนี้เรื่อยไป จังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสาน นอกจาก 4 จังหวัดข้างต้น ป้ายทะเบียนหมวดอักษร . หรือ . ก็ยังไม่เต็มและ ก็จะยังไม่เต็มเช่นนี้ไปอีกหลายสิบปี

            แต่เมืองใหญ่ๆ อย่างกรุงเทพฯ เมื่อป้ายทะเบียนตัวอักษร . เต็มแล้ว ก็ไม่รู้จะเป็นตัวอะไรต่อไป(เพราะเป็นอักษรตัวสุดท้ายในพยัญชนะไทย)ทางกองทะเบียนของกรมตำรวจในขณะนั้น(ปัจจุบันโอนมาเป็นกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม)  จึงได้แก้ไขปัญหาของกรุงเทพฯ (เพียงจังหวัดเดียว ซึ่งอีก 75 จังหวัดที่เหลือผมว่าในเวลาอีก 20 ปีก็ไม่มีจังหวัดใดที่มีการจดทะเบียนรถนั่งส่วนบุคคลได้ถึงตัว ฮ – 9999 ) ด้วยการเพิ่มตัวอักษรเข้าไปอีก 1 ตัวรวมกับของเดิมแล้วเป็น 2 ตัวอักษร แล้วจึงตามด้วยตัวเลข ตั้งแต่ 1 หลัก ถึง 4 หลัก ไม่บังคับเป็นเลข 4 ตัว โดยตัดศูนย์ตัวที่ไม่มีค่าออกไป เช่น

กก – 12

นครราชสีมา

กก – 1208

ขอนแก่น

  

กก – 8

อุบลราชธานี

กก – 247

อุดรธานี

                                       และมีการข้ามบางตัวอักษร  เช่น เมื่อหมวดอักษร กช - XXXX เต็มแล้ว หมวดอักษรต่อไปเป็น กต- XXXX แทนที่จะเป็น กซ – XXXX (ข้ามอักษร ซ. ไป)               อย่างที่ผมได้กล่าวไว้ในข้างต้นที่ว่าในภาคอีสานขณะนี้ มีเพียง 4 จังหวัดคือ นครราชสีมา ขอนแก่น  อุดรธานี และ อุบลราชธานี ป้ายทะเบียนตัวอักษรมาก กว่าจังหวัดอื่นๆในภาคอีสาน กล่าวคือ

จังหวัดนครราชสีมา    

ป้ายอักษรทะเบียน   เลยหมวดอักษร  กท -XXXX ไปแล้ว

จังหวัดขอนแก่น             

ป้ายอักษรทะเบียน   หมวดอักษร  กท -XXXX  ยังไม่เต็ม

จังหวัดอุดรธานี และอุบราชธานี   

ป้ายอักษรทะเบียน   ยังไม่ถึงอักษร  กต-XXXX

                  ส่วนจังหวัดอื่นๆในภาคอีสานอย่าง กาฬสินธุ์ , สารคาม , ร้อยเอ็ด ฯลฯจะอยู่ระหว่างไม่เกินอักษร กค –XXXX               ถ้าเอาป้ายทะเบียนรถยนต์เป็นตัวชี้วัดความเจริญของจังหวัด ก็พอจะดูได้ระดับหนึ่ง  หรือท่านผู้อ่านจะมีความเห็นต่างเป็นอย่างไร ?   แต่ก็ไม่แน่เสมอไปถ้าเมืองนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยว เช่น จังหวัดกระบี่ มีรถเก๋งที่จดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ป้ายตัวอักษรมากกว่า จังหวัดนครราชสีมา , ขอนแก่น , อุดรธานี และอุบลราชธานี
ก็ไม่ได้หมายความว่าจังหวัดกระบี่ จะเจริญหรือใหญ่กว่าจังหวัดนครราชสีมา , ขอนแก่น , อุดรธานี และอุบลราชธานี แต่ประการใด
แต่จะบอกถึงกำลังซื้อของจังหวัดกระบี่ที่มีมากกว่าหรือเศรษฐกิจดีกว่า
โดยปกติแล้ว จังหวัด เท่านั้นที่จะสามารถรับจดทะเบียนยานพาหนะต่างๆ(ในจังหวัด) แล้วตามด้วยชื่อของจังหวัดนั้นๆ  ส่วน อำเภอ ไม่สามารถรับจดทะเบียนยานพาหนะต่างๆ(ในอำเภอ) แล้วตามด้วยชื่อของอำเภอนั้นๆ แม้ว่าอำเภอนั้นจะมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือมีความเจริญเติบโตทางวัตถุใหญ่กว่าจังหวัดอีกหลายจังหวัด เช่น อำเภอหาดใหญ่ ของจังหวัดสงขลา ก็ ไม่สามารถที่จะมีป้ายทะเบียนเป็นของอำเภอของตนเองได้   ในสมัยที่นานมากว่านี้ก่อนที่จะเป็นป้ายทะเบียนเป็นก่อนปัจจุบัน ป้าย ทะเบียนของแต่ละจังหวัด เช่น
ยุคก่อนปัจจุบัน    เป็นดังนี้  

– 0012

นครราชสีมา

– 1278

ขอนแก่น

   

           

         ยุคก่อนยุคปัจจุบัน(ผ่านนานมามากแล้ว) ป้ายทะเบียนรถยนต์ของแต่ละจังหวัด ชื่อของจังหวัดจะเป็น ชื่อย่อ เช่น   ยุคก่อนยุคก่อนปัจจุบัน    เป็นดังนี้

ขก – 1278

 

นม – 0012

 
 

         

           ป้ายทะเบียนแรกอักษรย่อ ขก. หมายถึงจังหวัดขอนแก่น  , ป้ายทะเบียนต่อมาอักษรย่อ นม. หมายถึงจังหวัดนครราชสีมา             ผมเคยคิดเล่นๆ ในสมัยก่อนว่าหากอำเภอหาดใหญ่สามารถรับจดทะเบียนยานพาหนะต่างๆ(ในอำเภอ)ได้ อักษรย่อของอำเภอหาดใหญ่คงพิลึก น่าดู นะครับ…. แต่มีอำเภออยู่อำเภอหนึ่งของจังหวัดยะลา คือ อำเภอเบตง ที่สามารถรับจดทะเบียนยานพาหนะต่างๆ(ในอำเภอ) แล้วตามด้วยชื่ออำเภอเบตง และเป็นอำเภอเดียวในประเทศเท่านั้นที่สามารถทำเช่นนี้ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สะเดาะข้อมูล

คำสำคัญ (Tags)#เผยแพร่ความรู้

หมายเลขบันทึก: 35014, เขียน: 22 Jun 2006 @ 07:48 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 15:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 35, อ่าน: คลิก


ความเห็น (35)

เขียนเมื่อ 

ชอบมากค่ะได้สาระและมองกว้างขึ้นจากจุดเดิม

papae
IP: xxx.174.103.184
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วมีความรู้เพี่มขึ้นมากเลยค่ะ แต่อยากจะรบกวนช่วยหาทะเบียนรถ กบ7894 นครราชสีมาหน่อยนะค่ะ สำคัยมากเลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

เรืองชัย
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

การค้นหาทะเบียนรถมหายเลข กบ 7894 นครราชสีมา สามารถเข้าไปสืบค้น

ได้ที่ ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ .... ครับhttp://www.dltkorat.go.th/uknow.php

นนท์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อยากทราบเจ้าของรถทะเบียน วต 7149 กรุงเทพฯ หาได้จากไหนคับ รบกวนด้วยคับสำคัญมาก ๆๆ

เรืองชัย
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณนนท์ การค้นหาทะเบียนรถในเขต กทม. ให้เข้าไปที่วป

ของกรมการขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) ที่เวป....

http://www.dlt.go.th/department/department.html

nat
IP: xxx.172.90.217
เขียนเมื่อ 

ต้องการค้นหาเจ้าของทะเบียน กค 5032 ลำพูน

รวิ
IP: xxx.123.110.163
เขียนเมื่อ 

ต้องการทราบชื่อจริง ของเจ้าของทะเบียนรถ ฌฎ9733 กรุงเทพ สามารถค้นหาได้ที่ไหนค่ะ

IP: xxx.12.97.115
เขียนเมื่อ 

การค้นหาทะเบียนรถในเขต กทม. ให้เข้าไปที่วปของกรมการขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) ที่เวป....

http://www.dlt.go.th/department/department.html

แต่ผมไม่แน่ใจว่า ทางเวปจะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าดูถึงชื่อเจ้าของรถหรือไม่ เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลครับ

เรืองชัย
IP: xxx.12.97.115
เขียนเมื่อ 

ส่วนการค้นหาต้องการค้นหาเจ้าของทะเบียน กค 5032 ลำพูน ให้เข้าไปที่เวป..

http://www.dlt.go.th/province/lamphun.htm

nanny
IP: xxx.24.132.97
เขียนเมื่อ 

พอจะมี แผนผังการเทียบหมวดอักษรป้ายแบบเก่า กับ แบบใหม่ ของรถเก๋ง และรถปิคอัพหรือเปล่าคะ เช่น

ของรถเก๋ง หมวด ก แบบใหม่เป็น กก

รถปิคอัพ หมวด น แบบใหม่เป็น บก

เรืองชัย
IP: xxx.12.97.115
เขียนเมื่อ 

แผนผังที่คุณแนนี่ถามถึงไม่มีครับ......

โดยหลักการถ้าเป็นรถเก๋ง ป้ายแบบเดิมจะเป็นหมวด ก ,ข , ค ฯลฯ แบบใหม่

จะเป็น กก , กข , กค ฯลฯ เข้าใจถูกต้องแล้วครับ หากเราไม่มีการซื้อ-ขาย ไม่มีการ

โอนรถ ก็ยังใช้ป้ายเดิมไปเรื่อยๆ ครับ และถ้าต้องการป้ายแบบใหม่ก็ทำป้านเดิมให้ชำรุด

(จะหัก หรือ งอ ก็ได้)แล้วแจ้งขอเปลี่ยนป้ายใหม่ ค่าแผ่นป้ายแผ่นละ 100 บาท ถ้าคำร้อง และค่าธรรมเนียมแยกต่างหากครับ

ส่วนรถปิคอัพเดิมเป็นหมวด น , บ , ป ฯลฯ ก็จะเป็นเป็น บก , บข , บค ฯลฯ จนเมื่อเต็มอักษรตัวสุดท้ายก็จะเริ่มใหม่ที่ ผก , ผข , ผค ฯลฯ

ทั้งนี้ทั้งรถเก๋ง และรถปิคอัพ จะมีการข้ามตัวอักษรในบางตัวที่คล้ายๆ กัน เช่น

ป(ปลา) กับ บ(ใบไม้) ก็จะข้าม ป(ปลา)ไปไม่มี กป แต่จะมี กบ ครับ.....

อยากรู้มาก ๆ
IP: xxx.157.144.136
เขียนเมื่อ 

เมื่อเข้าไปในเวบhttp://www.dlt.go.th/department/department.html

เหมือนจะต้องล็อกอินและต้องมีรหัสผ่าน

ต้องทำงัยคะ

เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
IP: xxx.12.97.115
เขียนเมื่อ 

ผมลองเข้าดูแล้ว....ก็เข้าได้ตามปกตินะครับ ไม่เห็นต้องมีรหัสผ่านครับ

th
IP: xxx.121.52.217
เขียนเมื่อ 

ผมมีเรื่องรบกวนท่านผู้รู้

คือผมเจอะเหตุการณ์ถูกชนเเล้วหนีจำทะเบียนรถได้คราวๆ 1ศ 9731 รถเก๋ง ฮอนด้า Accord สีดำมีสติกเกอร์คาดแดงกลางรถ แจ้งความทางตำรวจแล้วค้นหาทะเบียนปรากฏว่าไม่ตรงกับลักษณะรถ รบกวนช่วยหาทะเบียนรถที่มีข้อมูลดังกล่าวให้กระผมด้วย

ขอบคุณทางผู้ให้ข้อมูลหวังว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับผมบ้างไม่มากก็น้อย

ขอบคุณมากครับ

เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
IP: xxx.12.97.115
เขียนเมื่อ 

เข้าลองไปสืบค้นในเวปttp://www.dlt.go.th/department/department.html ลองดูนะครับ....

นิค
IP: xxx.26.139.183
เขียนเมื่อ 

ถา ผม จะ หา ชื่อ เจ้า ของ รถ พรีโน่ สี่ดำ ทะเบียน 587 ขอนแก่น

แต่ ผม ใม่มี หมวด พาภาษาไทย ผมจะสามารถ หาได้ยังไงครับ

ตอบผมเด๋ว นะครับ

ขอพระคุณมา ครับบบบบบบบ

เรืองชัย
IP: xxx.12.97.115
เขียนเมื่อ 

การจะค้นหาทะเบียนรถ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือ จักรยานยนต์ ต้องรู้องค์ประกอบอย่างน้อย 2 ตัวจาก 3 ตัวคือ

1) หมวดอักษร

2) หมายเลขทะเบียน

3) ประเภทการใช้(ป้ายเหลือง , ป้ายขาว , ป้ายฟ้า)

อย่างน้อยต้องรู้ข้อ 1 และ 2 ครับจึงจะค้นหาได้...

ณัฐกานต์
IP: xxx.123.74.83
เขียนเมื่อ 

ต้องการทราบชื่อเจ้าของรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กลธ ตร. 483

รบกวนแนะนำวิธีค้นหาหน่อยค่ะ

เรืองชัย
IP: xxx.12.97.115
เขียนเมื่อ 

ทะเบียน กลธ ตร. 483 ที่จะค้นหาเป็นของจังหวัดอะไรครับ อักษร (ตร. ที่เขียนย่อๆ มานี้หมายถึงจังหวัดตราดใช่มั๊ยครับ เพราะแผ่นป้ายทะเบียนแบบเก่นชื่อ

จังหวัดจะเป็นอักษรย่อ เช่น นม. หมายถึง นครราชสีมา , ขก. หมายถึง ขอนแก่น

เมื่อทราบชื่อจังหวัดแล้วจึงจะสืยค้นไปที่ กลธ. 483 เพราะตัวอักษร กลธ.

มีทุกจังหวัดละครับ....

tun
IP: xxx.175.144.140
เขียนเมื่อ 

มีโอกาสที่รถสองคันจะมีเลขหมวดตัวอักษร กับหมวดตัวเลขตรงกันแต่คนละจังหวัดมั๊ยค่ะ พอดีไปเจอมาตอนไปเชียงใหม่ค่ะ เลยถ่ายรูปไว้ขับตามกันเลย..

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

เรืองชัย
IP: xxx.12.97.115
เขียนเมื่อ 

มีโอกาสมากๆเลยครับ ที่จะมีเลขหมวดตัวอักษร กับหมวดตัวเลขตรงกันแต่คนละจังหวัดครับ

tun
IP: xxx.175.144.140
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคมากค่ะ

อนาวิน
IP: xxx.164.20.237
เขียนเมื่อ 

รบกวนขอวิธีการเช็คทะเบียนรถ ของชลบุรีหน่อยครัย ต้องทำอย่างไรบ้าง เข้าเวบไหน

ขอบคุณครับ

เรืองชัย
IP: xxx.12.97.122
เขียนเมื่อ 

เข้าไปค้นที่ Google พิมพ์ "ขนส่งทางบก" จะมีเวปให้เข้าไปสืบค้นได้ทุกจังหวัดครับ

แนท
IP: xxx.8.159.19
เขียนเมื่อ 

มันให้ใส่ user กับ passอ่ะคับ เซ็งเลยใครรู้บอกหน่อยคับ

เรืองชัย
IP: xxx.12.97.122
เขียนเมื่อ 

ผมไม่ได้เข้าไปที่เวปนี้มานานแล้วครับ ลองเข้าไปอีกทีคราวนี้เข้าไม่ได้แล้วครับ....

วิษณุ
IP: xxx.157.220.18
เขียนเมื่อ 

ต้องการทราบชื่อ ที่อยุ่ และเบอร์โทร จากทะเบียนรถนยต์ กช 4836 สิงห์บุรี

ปทิตญา
IP: xxx.44.14.194
เขียนเมื่อ 

อยากทราบชื่อเจ้าของรถโตโยต้า ฌฐ 6414 กรุงเทพฯ เข้าวปตามที่บอกก็เข้าไม่ได้เหมือนกันค่ะ เจ้าของรถเป็นโรคจิตชอบจอดรถโชว์ของลับให้สาว ๆ ดู เจอบ่อยมาก อยากตามหาญาติให้ช่วยพาไปรักษาตัวจะได้เลิกทำตัวเป็นสวะสังคม

ruangchai
IP: xxx.12.97.122
เขียนเมื่อ 

เรียน ทุกๆท่าน

ปัจจุบันเวปของกรมการขนส่งทางบกที่ผมเคยเข้าดูข้อมูล บัดนี้เข้าไม่ได้แล้วครับ

ต้องมี Password จึงจะเข้าได้ครับ ซึ่งผมเองก็ไม่มีครับ

นวลพัตร์
IP: xxx.144.144.165
เขียนเมื่อ 

อยากทราบ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อของรถทะเบียน ภล 1408

เรืองชัย
IP: xxx.12.97.114
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณนวลพัตร์

ต้องขอโทษด้วยครับ.... ขณะนี้เวปของกรมการขนส่งทางบกเขาได้ล๊อคไม่ให้เข้าไปดูฐาน

ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับรถนานแล้วครับ

sopa
IP: xxx.154.129.59
เขียนเมื่อ 

ปัจจุบัน เดือนก.พ.2554 เลขทะเบียนรถนั่งบุคคล ไม่เกิน 7 คน ขอนแก่น      ถึง หมวด กม 2500 โคราช ถึงหมวด กล 4000  อุดรธานี กธ7000 โดยประมาณครับ

เรืองชัย
IP: xxx.12.97.119
เขียนเมื่อ 

       ต้องขอบคุณมากท่านที่เข้ามาให้ข้อมูลป้ายทะเบียนรถยนต์ในสามจังหวัดใหญ่
ในภาคอีสาน ยังเหลือ จ.อุบลฯ ครับ.... ใครทราบบ้างว่าถึงหมวดตัวอักษรใดแล้ว?

       ผมไปเชียงใหม่เห็นป้ายทะเบียนหมวด ขก-xxx แล้วครับ น่าจะเป็นจังหวัดแรก
ที่ไม่ใช่ กทม. ที่ป้ายทะเบียนเลยหมวด กฮ-xxxx ไปแล้ว จึงขึ้น ขก-xxx

ปริวัฒน์
IP: xxx.122.149.122
เขียนเมื่อ 

ต้องการทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรเจ้าของรทะเบียน1กฒ4836

เรื่องชัย
IP: xxx.28.118.124
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณปริวัฒน์

ปัจจุบันนี้ไม่สามารถเข้าไปเช็คที่ระบบของกรมการขนส่ง ไม่ได้แล้วครับ....