GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

(15) ทะเบียนรถยนต์ ชี้วัดความเจริญและเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด

ผมมี  ตัวชี้วัด  ที่จะบอกถึงความเจริญ(ใหญ่โต)ของบ้านเมือง(จังหวัด) หรือบอกถึงความเจริญทางเศรษฐกิจของเมืองหรือจังหวัดนั้นๆ  แต่ก็ไม่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเสมอไป  ตัวชี้วัด  ที่ว่านี้คืออักษรป้ายทะเบียนรถยนต์ที่จดทะเบียนวิ่งอยู่ในเมืองหรือจังหวัดนั้นๆ ผมเกิดและอยู่ภาคอีสานมานานจึงมองเห็น และขอยกตัวอย่าง ตัวชี้วัดความเจริญ(ใหญ่โต)หรือความเจริญทางเศรษฐกิจของเมืองหรือจังหวัด ดังนี้

  จำนวนป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ขึ้นทะเบียนอยู่ในแต่ละจังหวัด :

ถ้าเป็นรถนั่งส่วนบุคคล ในภาคอีสานตอนนี้ มีเพียง 4 จังหวัดคือ นครราชสีมา ขอนแก่น  อุดรธานี และ อุบลราชธานี ที่มีการจดทะเบียนรถยนต์นั่ง(ส่วนบุคคล) เป็นจำนวนมาก  จังหวัดอื่นๆในภาคอีสานยังมีน้อยมากเมื่อเทียบกับ 4 จังหวัดนี้

            โดยปกติป้ายทะเบียนรถยนต์นั่ง(ส่วนบุคคล) ที่เรียกว่ารถเกํงนั้นในสมัยก่อนจะมีตัวอักษรเพียงตัวเดียว แล้วตามด้วยตัวเลข 4 ตัว(เสมอ) โดยแถวล่างสุดจึงจะบอกชื่อของจังหวัดนั้นๆ เช่น

– 0012

นครราชสีมา

– 1208

ขอนแก่น

  

– 0008

อุบลราชธานี

– 0247

อุดรธานี

           

           

               ดังนั้นในหนึ่งป้ายตัวอักษรจะสามารถจดทะเบียนรถนั่งส่วนบุคคลได้ 9,999 คัน เมื่อเต็มแล้วก็ใช้ตัวอักษรตัวต่อไป เช่น เมื่อ

-9999 เต็มแล้ว ป้าย ทะเบียนไปต่อจะเป็น ข-0001 เป็นเช่นนี้เรื่อยไป จังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสาน นอกจาก 4 จังหวัดข้างต้น ป้ายทะเบียนหมวดอักษร . หรือ . ก็ยังไม่เต็มและ ก็จะยังไม่เต็มเช่นนี้ไปอีกหลายสิบปี

            แต่เมืองใหญ่ๆ อย่างกรุงเทพฯ เมื่อป้ายทะเบียนตัวอักษร . เต็มแล้ว ก็ไม่รู้จะเป็นตัวอะไรต่อไป(เพราะเป็นอักษรตัวสุดท้ายในพยัญชนะไทย)ทางกองทะเบียนของกรมตำรวจในขณะนั้น(ปัจจุบันโอนมาเป็นกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม)  จึงได้แก้ไขปัญหาของกรุงเทพฯ (เพียงจังหวัดเดียว ซึ่งอีก 75 จังหวัดที่เหลือผมว่าในเวลาอีก 20 ปีก็ไม่มีจังหวัดใดที่มีการจดทะเบียนรถนั่งส่วนบุคคลได้ถึงตัว ฮ – 9999 ) ด้วยการเพิ่มตัวอักษรเข้าไปอีก 1 ตัวรวมกับของเดิมแล้วเป็น 2 ตัวอักษร แล้วจึงตามด้วยตัวเลข ตั้งแต่ 1 หลัก ถึง 4 หลัก ไม่บังคับเป็นเลข 4 ตัว โดยตัดศูนย์ตัวที่ไม่มีค่าออกไป เช่น

กก – 12

นครราชสีมา

กก – 1208

ขอนแก่น

  

กก – 8

อุบลราชธานี

กก – 247

อุดรธานี

                                       และมีการข้ามบางตัวอักษร  เช่น เมื่อหมวดอักษร กช - XXXX เต็มแล้ว หมวดอักษรต่อไปเป็น กต- XXXX แทนที่จะเป็น กซ – XXXX (ข้ามอักษร ซ. ไป)               อย่างที่ผมได้กล่าวไว้ในข้างต้นที่ว่าในภาคอีสานขณะนี้ มีเพียง 4 จังหวัดคือ นครราชสีมา ขอนแก่น  อุดรธานี และ อุบลราชธานี ป้ายทะเบียนตัวอักษรมาก กว่าจังหวัดอื่นๆในภาคอีสาน กล่าวคือ

จังหวัดนครราชสีมา    

ป้ายอักษรทะเบียน   เลยหมวดอักษร  กท -XXXX ไปแล้ว

จังหวัดขอนแก่น             

ป้ายอักษรทะเบียน   หมวดอักษร  กท -XXXX  ยังไม่เต็ม

จังหวัดอุดรธานี และอุบราชธานี   

ป้ายอักษรทะเบียน   ยังไม่ถึงอักษร  กต-XXXX

                  ส่วนจังหวัดอื่นๆในภาคอีสานอย่าง กาฬสินธุ์ , สารคาม , ร้อยเอ็ด ฯลฯจะอยู่ระหว่างไม่เกินอักษร กค –XXXX               ถ้าเอาป้ายทะเบียนรถยนต์เป็นตัวชี้วัดความเจริญของจังหวัด ก็พอจะดูได้ระดับหนึ่ง  หรือท่านผู้อ่านจะมีความเห็นต่างเป็นอย่างไร ?   แต่ก็ไม่แน่เสมอไปถ้าเมืองนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยว เช่น จังหวัดกระบี่ มีรถเก๋งที่จดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ป้ายตัวอักษรมากกว่า จังหวัดนครราชสีมา , ขอนแก่น , อุดรธานี และอุบลราชธานี
ก็ไม่ได้หมายความว่าจังหวัดกระบี่ จะเจริญหรือใหญ่กว่าจังหวัดนครราชสีมา , ขอนแก่น , อุดรธานี และอุบลราชธานี แต่ประการใด
แต่จะบอกถึงกำลังซื้อของจังหวัดกระบี่ที่มีมากกว่าหรือเศรษฐกิจดีกว่า
โดยปกติแล้ว จังหวัด เท่านั้นที่จะสามารถรับจดทะเบียนยานพาหนะต่างๆ(ในจังหวัด) แล้วตามด้วยชื่อของจังหวัดนั้นๆ  ส่วน อำเภอ ไม่สามารถรับจดทะเบียนยานพาหนะต่างๆ(ในอำเภอ) แล้วตามด้วยชื่อของอำเภอนั้นๆ แม้ว่าอำเภอนั้นจะมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือมีความเจริญเติบโตทางวัตถุใหญ่กว่าจังหวัดอีกหลายจังหวัด เช่น อำเภอหาดใหญ่ ของจังหวัดสงขลา ก็ ไม่สามารถที่จะมีป้ายทะเบียนเป็นของอำเภอของตนเองได้   ในสมัยที่นานมากว่านี้ก่อนที่จะเป็นป้ายทะเบียนเป็นก่อนปัจจุบัน ป้าย ทะเบียนของแต่ละจังหวัด เช่น
ยุคก่อนปัจจุบัน    เป็นดังนี้  

– 0012

นครราชสีมา

– 1278

ขอนแก่น

   

           

         ยุคก่อนยุคปัจจุบัน(ผ่านนานมามากแล้ว) ป้ายทะเบียนรถยนต์ของแต่ละจังหวัด ชื่อของจังหวัดจะเป็น ชื่อย่อ เช่น   ยุคก่อนยุคก่อนปัจจุบัน    เป็นดังนี้

ขก – 1278

 

นม – 0012

 
 

         

           ป้ายทะเบียนแรกอักษรย่อ ขก. หมายถึงจังหวัดขอนแก่น  , ป้ายทะเบียนต่อมาอักษรย่อ นม. หมายถึงจังหวัดนครราชสีมา             ผมเคยคิดเล่นๆ ในสมัยก่อนว่าหากอำเภอหาดใหญ่สามารถรับจดทะเบียนยานพาหนะต่างๆ(ในอำเภอ)ได้ อักษรย่อของอำเภอหาดใหญ่คงพิลึก น่าดู นะครับ…. แต่มีอำเภออยู่อำเภอหนึ่งของจังหวัดยะลา คือ อำเภอเบตง ที่สามารถรับจดทะเบียนยานพาหนะต่างๆ(ในอำเภอ) แล้วตามด้วยชื่ออำเภอเบตง และเป็นอำเภอเดียวในประเทศเท่านั้นที่สามารถทำเช่นนี้ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): เผยแพร่ความรู้
หมายเลขบันทึก: 35014
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 35
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (35)

ชอบมากค่ะได้สาระและมองกว้างขึ้นจากจุดเดิม

อ่านแล้วมีความรู้เพี่มขึ้นมากเลยค่ะ แต่อยากจะรบกวนช่วยหาทะเบียนรถ กบ7894 นครราชสีมาหน่อยนะค่ะ สำคัยมากเลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

การค้นหาทะเบียนรถมหายเลข กบ 7894 นครราชสีมา สามารถเข้าไปสืบค้น

ได้ที่ ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ .... ครับhttp://www.dltkorat.go.th/uknow.php

อยากทราบเจ้าของรถทะเบียน วต 7149 กรุงเทพฯ หาได้จากไหนคับ รบกวนด้วยคับสำคัญมาก ๆๆ

เรียน คุณนนท์ การค้นหาทะเบียนรถในเขต กทม. ให้เข้าไปที่วป

ของกรมการขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) ที่เวป....

http://www.dlt.go.th/department/department.html

ต้องการค้นหาเจ้าของทะเบียน กค 5032 ลำพูน

ต้องการทราบชื่อจริง ของเจ้าของทะเบียนรถ ฌฎ9733 กรุงเทพ สามารถค้นหาได้ที่ไหนค่ะ

การค้นหาทะเบียนรถในเขต กทม. ให้เข้าไปที่วปของกรมการขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) ที่เวป....

http://www.dlt.go.th/department/department.html

แต่ผมไม่แน่ใจว่า ทางเวปจะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าดูถึงชื่อเจ้าของรถหรือไม่ เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลครับ

ส่วนการค้นหาต้องการค้นหาเจ้าของทะเบียน กค 5032 ลำพูน ให้เข้าไปที่เวป..

http://www.dlt.go.th/province/lamphun.htm

พอจะมี แผนผังการเทียบหมวดอักษรป้ายแบบเก่า กับ แบบใหม่ ของรถเก๋ง และรถปิคอัพหรือเปล่าคะ เช่น

ของรถเก๋ง หมวด ก แบบใหม่เป็น กก

รถปิคอัพ หมวด น แบบใหม่เป็น บก

แผนผังที่คุณแนนี่ถามถึงไม่มีครับ......

โดยหลักการถ้าเป็นรถเก๋ง ป้ายแบบเดิมจะเป็นหมวด ก ,ข , ค ฯลฯ แบบใหม่

จะเป็น กก , กข , กค ฯลฯ เข้าใจถูกต้องแล้วครับ หากเราไม่มีการซื้อ-ขาย ไม่มีการ

โอนรถ ก็ยังใช้ป้ายเดิมไปเรื่อยๆ ครับ และถ้าต้องการป้ายแบบใหม่ก็ทำป้านเดิมให้ชำรุด

(จะหัก หรือ งอ ก็ได้)แล้วแจ้งขอเปลี่ยนป้ายใหม่ ค่าแผ่นป้ายแผ่นละ 100 บาท ถ้าคำร้อง และค่าธรรมเนียมแยกต่างหากครับ

ส่วนรถปิคอัพเดิมเป็นหมวด น , บ , ป ฯลฯ ก็จะเป็นเป็น บก , บข , บค ฯลฯ จนเมื่อเต็มอักษรตัวสุดท้ายก็จะเริ่มใหม่ที่ ผก , ผข , ผค ฯลฯ

ทั้งนี้ทั้งรถเก๋ง และรถปิคอัพ จะมีการข้ามตัวอักษรในบางตัวที่คล้ายๆ กัน เช่น

ป(ปลา) กับ บ(ใบไม้) ก็จะข้าม ป(ปลา)ไปไม่มี กป แต่จะมี กบ ครับ.....

เมื่อเข้าไปในเวบhttp://www.dlt.go.th/department/department.html

เหมือนจะต้องล็อกอินและต้องมีรหัสผ่าน

ต้องทำงัยคะ

ผมลองเข้าดูแล้ว....ก็เข้าได้ตามปกตินะครับ ไม่เห็นต้องมีรหัสผ่านครับ

ผมมีเรื่องรบกวนท่านผู้รู้

คือผมเจอะเหตุการณ์ถูกชนเเล้วหนีจำทะเบียนรถได้คราวๆ 1ศ 9731 รถเก๋ง ฮอนด้า Accord สีดำมีสติกเกอร์คาดแดงกลางรถ แจ้งความทางตำรวจแล้วค้นหาทะเบียนปรากฏว่าไม่ตรงกับลักษณะรถ รบกวนช่วยหาทะเบียนรถที่มีข้อมูลดังกล่าวให้กระผมด้วย

ขอบคุณทางผู้ให้ข้อมูลหวังว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับผมบ้างไม่มากก็น้อย

ขอบคุณมากครับ

เข้าลองไปสืบค้นในเวปttp://www.dlt.go.th/department/department.html ลองดูนะครับ....

ถา ผม จะ หา ชื่อ เจ้า ของ รถ พรีโน่ สี่ดำ ทะเบียน 587 ขอนแก่น

แต่ ผม ใม่มี หมวด พาภาษาไทย ผมจะสามารถ หาได้ยังไงครับ

ตอบผมเด๋ว นะครับ

ขอพระคุณมา ครับบบบบบบบ

การจะค้นหาทะเบียนรถ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือ จักรยานยนต์ ต้องรู้องค์ประกอบอย่างน้อย 2 ตัวจาก 3 ตัวคือ

1) หมวดอักษร

2) หมายเลขทะเบียน

3) ประเภทการใช้(ป้ายเหลือง , ป้ายขาว , ป้ายฟ้า)

อย่างน้อยต้องรู้ข้อ 1 และ 2 ครับจึงจะค้นหาได้...

ต้องการทราบชื่อเจ้าของรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กลธ ตร. 483

รบกวนแนะนำวิธีค้นหาหน่อยค่ะ

ทะเบียน กลธ ตร. 483 ที่จะค้นหาเป็นของจังหวัดอะไรครับ อักษร (ตร. ที่เขียนย่อๆ มานี้หมายถึงจังหวัดตราดใช่มั๊ยครับ เพราะแผ่นป้ายทะเบียนแบบเก่นชื่อ

จังหวัดจะเป็นอักษรย่อ เช่น นม. หมายถึง นครราชสีมา , ขก. หมายถึง ขอนแก่น

เมื่อทราบชื่อจังหวัดแล้วจึงจะสืยค้นไปที่ กลธ. 483 เพราะตัวอักษร กลธ.

มีทุกจังหวัดละครับ....

มีโอกาสที่รถสองคันจะมีเลขหมวดตัวอักษร กับหมวดตัวเลขตรงกันแต่คนละจังหวัดมั๊ยค่ะ พอดีไปเจอมาตอนไปเชียงใหม่ค่ะ เลยถ่ายรูปไว้ขับตามกันเลย..

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

มีโอกาสมากๆเลยครับ ที่จะมีเลขหมวดตัวอักษร กับหมวดตัวเลขตรงกันแต่คนละจังหวัดครับ

ขอบคุณคมากค่ะ

รบกวนขอวิธีการเช็คทะเบียนรถ ของชลบุรีหน่อยครัย ต้องทำอย่างไรบ้าง เข้าเวบไหน

ขอบคุณครับ

เข้าไปค้นที่ Google พิมพ์ "ขนส่งทางบก" จะมีเวปให้เข้าไปสืบค้นได้ทุกจังหวัดครับ

มันให้ใส่ user กับ passอ่ะคับ เซ็งเลยใครรู้บอกหน่อยคับ

ผมไม่ได้เข้าไปที่เวปนี้มานานแล้วครับ ลองเข้าไปอีกทีคราวนี้เข้าไม่ได้แล้วครับ....

ต้องการทราบชื่อ ที่อยุ่ และเบอร์โทร จากทะเบียนรถนยต์ กช 4836 สิงห์บุรี

อยากทราบชื่อเจ้าของรถโตโยต้า ฌฐ 6414 กรุงเทพฯ เข้าวปตามที่บอกก็เข้าไม่ได้เหมือนกันค่ะ เจ้าของรถเป็นโรคจิตชอบจอดรถโชว์ของลับให้สาว ๆ ดู เจอบ่อยมาก อยากตามหาญาติให้ช่วยพาไปรักษาตัวจะได้เลิกทำตัวเป็นสวะสังคม

เรียน ทุกๆท่าน

ปัจจุบันเวปของกรมการขนส่งทางบกที่ผมเคยเข้าดูข้อมูล บัดนี้เข้าไม่ได้แล้วครับ

ต้องมี Password จึงจะเข้าได้ครับ ซึ่งผมเองก็ไม่มีครับ

อยากทราบ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อของรถทะเบียน ภล 1408

เรียน คุณนวลพัตร์

ต้องขอโทษด้วยครับ.... ขณะนี้เวปของกรมการขนส่งทางบกเขาได้ล๊อคไม่ให้เข้าไปดูฐาน

ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับรถนานแล้วครับ

ปัจจุบัน เดือนก.พ.2554 เลขทะเบียนรถนั่งบุคคล ไม่เกิน 7 คน ขอนแก่น      ถึง หมวด กม 2500 โคราช ถึงหมวด กล 4000  อุดรธานี กธ7000 โดยประมาณครับ

       ต้องขอบคุณมากท่านที่เข้ามาให้ข้อมูลป้ายทะเบียนรถยนต์ในสามจังหวัดใหญ่
ในภาคอีสาน ยังเหลือ จ.อุบลฯ ครับ.... ใครทราบบ้างว่าถึงหมวดตัวอักษรใดแล้ว?

       ผมไปเชียงใหม่เห็นป้ายทะเบียนหมวด ขก-xxx แล้วครับ น่าจะเป็นจังหวัดแรก
ที่ไม่ใช่ กทม. ที่ป้ายทะเบียนเลยหมวด กฮ-xxxx ไปแล้ว จึงขึ้น ขก-xxx

ต้องการทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรเจ้าของรทะเบียน1กฒ4836

เรียน คุณปริวัฒน์

ปัจจุบันนี้ไม่สามารถเข้าไปเช็คที่ระบบของกรมการขนส่ง ไม่ได้แล้วครับ....