ผมมี  ตัวชี้วัด  ที่จะบอกถึงความเจริญ(ใหญ่โต)ของบ้านเมือง(จังหวัด) หรือบอกถึงความเจริญทางเศรษฐกิจของเมืองหรือจังหวัดนั้นๆ  แต่ก็ไม่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเสมอไป  ตัวชี้วัด  ที่ว่านี้คืออักษรป้ายทะเบียนรถยนต์ที่จดทะเบียนวิ่งอยู่ในเมืองหรือจังหวัดนั้นๆ ผมเกิดและอยู่ภาคอีสานมานานจึงมองเห็น และขอยกตัวอย่าง ตัวชี้วัดความเจริญ(ใหญ่โต)หรือความเจริญทางเศรษฐกิจของเมืองหรือจังหวัด ดังนี้

  จำนวนป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ขึ้นทะเบียนอยู่ในแต่ละจังหวัด :

ถ้าเป็นรถนั่งส่วนบุคคล ในภาคอีสานตอนนี้ มีเพียง 4 จังหวัดคือ นครราชสีมา ขอนแก่น  อุดรธานี และ อุบลราชธานี ที่มีการจดทะเบียนรถยนต์นั่ง(ส่วนบุคคล) เป็นจำนวนมาก  จังหวัดอื่นๆในภาคอีสานยังมีน้อยมากเมื่อเทียบกับ 4 จังหวัดนี้

            โดยปกติป้ายทะเบียนรถยนต์นั่ง(ส่วนบุคคล) ที่เรียกว่ารถเกํงนั้นในสมัยก่อนจะมีตัวอักษรเพียงตัวเดียว แล้วตามด้วยตัวเลข 4 ตัว(เสมอ) โดยแถวล่างสุดจึงจะบอกชื่อของจังหวัดนั้นๆ เช่น

– 0012

นครราชสีมา

– 1208

ขอนแก่น

  

– 0008

อุบลราชธานี

– 0247

อุดรธานี

           

           

               ดังนั้นในหนึ่งป้ายตัวอักษรจะสามารถจดทะเบียนรถนั่งส่วนบุคคลได้ 9,999 คัน เมื่อเต็มแล้วก็ใช้ตัวอักษรตัวต่อไป เช่น เมื่อ

-9999 เต็มแล้ว ป้าย ทะเบียนไปต่อจะเป็น ข-0001 เป็นเช่นนี้เรื่อยไป จังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสาน นอกจาก 4 จังหวัดข้างต้น ป้ายทะเบียนหมวดอักษร . หรือ . ก็ยังไม่เต็มและ ก็จะยังไม่เต็มเช่นนี้ไปอีกหลายสิบปี

            แต่เมืองใหญ่ๆ อย่างกรุงเทพฯ เมื่อป้ายทะเบียนตัวอักษร . เต็มแล้ว ก็ไม่รู้จะเป็นตัวอะไรต่อไป(เพราะเป็นอักษรตัวสุดท้ายในพยัญชนะไทย)ทางกองทะเบียนของกรมตำรวจในขณะนั้น(ปัจจุบันโอนมาเป็นกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม)  จึงได้แก้ไขปัญหาของกรุงเทพฯ (เพียงจังหวัดเดียว ซึ่งอีก 75 จังหวัดที่เหลือผมว่าในเวลาอีก 20 ปีก็ไม่มีจังหวัดใดที่มีการจดทะเบียนรถนั่งส่วนบุคคลได้ถึงตัว ฮ – 9999 ) ด้วยการเพิ่มตัวอักษรเข้าไปอีก 1 ตัวรวมกับของเดิมแล้วเป็น 2 ตัวอักษร แล้วจึงตามด้วยตัวเลข ตั้งแต่ 1 หลัก ถึง 4 หลัก ไม่บังคับเป็นเลข 4 ตัว โดยตัดศูนย์ตัวที่ไม่มีค่าออกไป เช่น

กก – 12

นครราชสีมา

กก – 1208

ขอนแก่น

  

กก – 8

อุบลราชธานี

กก – 247

อุดรธานี

                                       และมีการข้ามบางตัวอักษร  เช่น เมื่อหมวดอักษร กช - XXXX เต็มแล้ว หมวดอักษรต่อไปเป็น กต- XXXX แทนที่จะเป็น กซ – XXXX (ข้ามอักษร ซ. ไป)               อย่างที่ผมได้กล่าวไว้ในข้างต้นที่ว่าในภาคอีสานขณะนี้ มีเพียง 4 จังหวัดคือ นครราชสีมา ขอนแก่น  อุดรธานี และ อุบลราชธานี ป้ายทะเบียนตัวอักษรมาก กว่าจังหวัดอื่นๆในภาคอีสาน กล่าวคือ

จังหวัดนครราชสีมา    

ป้ายอักษรทะเบียน   เลยหมวดอักษร  กท -XXXX ไปแล้ว

จังหวัดขอนแก่น             

ป้ายอักษรทะเบียน   หมวดอักษร  กท -XXXX  ยังไม่เต็ม

จังหวัดอุดรธานี และอุบราชธานี   

ป้ายอักษรทะเบียน   ยังไม่ถึงอักษร  กต-XXXX

                  ส่วนจังหวัดอื่นๆในภาคอีสานอย่าง กาฬสินธุ์ , สารคาม , ร้อยเอ็ด ฯลฯจะอยู่ระหว่างไม่เกินอักษร กค –XXXX               ถ้าเอาป้ายทะเบียนรถยนต์เป็นตัวชี้วัดความเจริญของจังหวัด ก็พอจะดูได้ระดับหนึ่ง  หรือท่านผู้อ่านจะมีความเห็นต่างเป็นอย่างไร ?   แต่ก็ไม่แน่เสมอไปถ้าเมืองนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยว เช่น จังหวัดกระบี่ มีรถเก๋งที่จดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ป้ายตัวอักษรมากกว่า จังหวัดนครราชสีมา , ขอนแก่น , อุดรธานี และอุบลราชธานี
ก็ไม่ได้หมายความว่าจังหวัดกระบี่ จะเจริญหรือใหญ่กว่าจังหวัดนครราชสีมา , ขอนแก่น , อุดรธานี และอุบลราชธานี แต่ประการใด
แต่จะบอกถึงกำลังซื้อของจังหวัดกระบี่ที่มีมากกว่าหรือเศรษฐกิจดีกว่า
โดยปกติแล้ว จังหวัด เท่านั้นที่จะสามารถรับจดทะเบียนยานพาหนะต่างๆ(ในจังหวัด) แล้วตามด้วยชื่อของจังหวัดนั้นๆ  ส่วน อำเภอ ไม่สามารถรับจดทะเบียนยานพาหนะต่างๆ(ในอำเภอ) แล้วตามด้วยชื่อของอำเภอนั้นๆ แม้ว่าอำเภอนั้นจะมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือมีความเจริญเติบโตทางวัตถุใหญ่กว่าจังหวัดอีกหลายจังหวัด เช่น อำเภอหาดใหญ่ ของจังหวัดสงขลา ก็ ไม่สามารถที่จะมีป้ายทะเบียนเป็นของอำเภอของตนเองได้   ในสมัยที่นานมากว่านี้ก่อนที่จะเป็นป้ายทะเบียนเป็นก่อนปัจจุบัน ป้าย ทะเบียนของแต่ละจังหวัด เช่น
ยุคก่อนปัจจุบัน    เป็นดังนี้  

– 0012

นครราชสีมา

– 1278

ขอนแก่น

   

           

         ยุคก่อนยุคปัจจุบัน(ผ่านนานมามากแล้ว) ป้ายทะเบียนรถยนต์ของแต่ละจังหวัด ชื่อของจังหวัดจะเป็น ชื่อย่อ เช่น   ยุคก่อนยุคก่อนปัจจุบัน    เป็นดังนี้

ขก – 1278

 

นม – 0012

 
 

         

           ป้ายทะเบียนแรกอักษรย่อ ขก. หมายถึงจังหวัดขอนแก่น  , ป้ายทะเบียนต่อมาอักษรย่อ นม. หมายถึงจังหวัดนครราชสีมา             ผมเคยคิดเล่นๆ ในสมัยก่อนว่าหากอำเภอหาดใหญ่สามารถรับจดทะเบียนยานพาหนะต่างๆ(ในอำเภอ)ได้ อักษรย่อของอำเภอหาดใหญ่คงพิลึก น่าดู นะครับ…. แต่มีอำเภออยู่อำเภอหนึ่งของจังหวัดยะลา คือ อำเภอเบตง ที่สามารถรับจดทะเบียนยานพาหนะต่างๆ(ในอำเภอ) แล้วตามด้วยชื่ออำเภอเบตง และเป็นอำเภอเดียวในประเทศเท่านั้นที่สามารถทำเช่นนี้ได้