คำราชาศัพท์

ความหมาย และการใช้คำราชาศัพท์

ในบันทึกนี้เจ้าของบล็อกขอลงความรู้เรื่องคำราชาศัพท์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ผู้เขียนกำลัง สอนอยู่ได้ฝึกใช้ Internet สืบค้นข้อมูล

ราชาศัพท์

            ภาษาไทยมีคำราชาศัพท์ที่ใช้พูดกับพระราชาและเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ 

จนเกือบจะเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยเฉพาะ และมีคำสุภาพใช้กับบุคคลตามฐานะ   นับเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติ เพราะเป็นภาษาที่บรรเจิดบรรจง  แสดงให้เห็นถึงความประณีตและจิตใจอันสูงส่งของผู้ใช้  นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงความมีอารยธรรม  และมีประเพณีวัฒนธรรมอันดีของชนชาวไทย

                ความหมายและความสำคัญของราชาศัพท์

                ราชาศัพท์ หมายถึง  ถ้อยคำจำพวกหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างกว่าคำพูดในภาษาธรรมดา  เป็นคำที่ใช้สำหรับพระราชาและเจ้านาย  เช่น คำว่า  พระเนตร  พระกรรณ  พระบาท  พระหัตถ์  สรง   เสวย

                อันที่จริง  ราชาศัพท์  มิได้หมายถึงถ้อยคำที่ใช้กับพระราชาเท่านั้น  หากแต่หมายถึงถ้อยคำที่ใช้พูดถึงบุคคล  เรื่องราวและสิ่งทั้งปวงที่กล่าวหรือเขียนอย่างถูกหลักเกณฑ์  เป็นคำสุภาพไม่หยาบกระด้างน่ารังเกียจ  สมควรจะกราบบังคมทูลพระกรุณาหรือใช้เป็นภาษาทางการ  เป็นภาษาแบบแผน  เช่นใช้ว่า

เจ้านายตรัส  คนพูด  นกร้อง  สุนัขเห่า  ราชาศัพท์โดยความหมายอย่างกว้าง 

จึงหมายถึงถ้อยคำภาษาที่สุภาพถูกแบบแผน สำหรับใช้กับบุคคลทุกประเภท  ตลอดจนเทพยดา  อมนุษย์  แม้กระทั่งสัตว์จตุบาท ทวิบาท  และสรรพสิ่งเรื่องราวทั้งปวง

                ราชาศัพท์มีหลักเกณฑ์เป็นระบบเหมาะกับยุคสมัยและบริบททางสังคม  สอดคล้องกับธรรมชาติของภาษา  เป็นที่นิยมยอมรับร่วมกัน  ราชาศัพท์ประกอบด้วยคำศัพท์และสำนวนที่มีความหมายกระชับ  เหมาะสม  ถูกต้องตามหลักภาษาไทย  และมีความไพเราะน่าฟัง  สื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิผล  ฉะนั้นการใช้ราชาศัพท์  นอกจากจะเป็นการรักษาแบบแผนทางภาษาที่ดีงามไว้แล้ว  ยังเป็นการแสดงออกถึงความเคารพที่บุคคลพึงมีต่อบุคคลอื่นที่ควรเคารพ

                สรุปได้ว่า  ราชาศัพท์มีความสำคัญทั้งทางสังคมและวัฒนธรรม  รวมทั้งสุนทรียลักษณ์เชิงภาษาอีกด้วย  ดังตัวอย่างต่อไปนี้        

                ที่มาของราชาศัพท์

                ที่มาของราชาศัพท์อาจพิจารณาได้   ทาง  คือ  ที่มาทางสังคมและประวัติศาสตร์ทางหนึ่ง  กับทางภาษาอีกทางหนึ่ง

                ในทางประวัติศาสตร์  ราชาศัพท์เกิดขึ้นชั้นแรกเพื่อเทิดพระเกียรติพระราชาธิบดีหรือพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นประมุขของชาติให้สูงกว่าคน

ในชาติ

                ในทางภาษา  หากพิจารณาคำราชาศัพท์จะเห็นว่าคำศัพท์ที่ใช้เรียก

เครือญาติ  ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  สิ่งของ  กิริยาอาการและกิจกรรมต่าง ๆ ของพระเจ้าแผ่นดินและพระราชวงศ์  มีทั้งที่มาจากคำไทยดั้งเดิมและคำที่รับมาจากภาษาอื่น ที่สำคัญคือภาษาบาลี  ภาษาสันสกฤต  และภาษาเขมร  คำที่มาจากภาษาอื่นนอกจากสามภาษานี้มีไม่มากนัก

                เหตุที่ใช้คำภาษาเขมร  ภาษาสันสกฤต  และภาษาบาลีเป็นคำราชาศัพท์ของไทยนั้น  นักปราชญ์ทางประวัติศาสตร์และทางภาษากล่าวว่า  การนำคำในภาษาเขมรมาใช้นั้นเป็นการเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวไทยในฐานะทรงเป็นผู้ปกครองแผ่นดิน  ส่วนที่ใช้คำภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต  เป็นราชาศัพท์นั้น  เพราะคำทั้งสองเป็นคำทางพระศาสนาซึ่งถือว่าเป็นคำสูง  จึงนำมาใช้เป็น

ราชาศัพท์ด้วย

                ราชาศัพท์ส่วนมากเป็นศัพท์ที่มาจากภาษาบาลี  สันสกฤต  เขมร  และคำไทยรุ่นเก่าจะสังเกตได้ว่ามักเป็นคำประสม  ซึ่งประกอบขึ้นตั้งแต่คำสองคำขึ้นไป  และกำหนดให้ใช้ในที่ต่ำสูงต่างกัน ในที่นี้จะยกตัวอย่างให้เห็นวิธีตกแต่งคำในภาษาให้เป็นคำราชาศัพท์เป็นพวก ๆ ไปดังนี้  

                ราชาศัพท์ที่ตกแต่งขึ้นจากคำไทยดั้งเดิม

๑.       คำที่ใช้เรียกเครือญาติ  เช่น  พี่  น้อง  ลูก  อาจตกแต่งให้เป็น         

คำ ราชาศัพท์สำหรับพระเจ้า แผ่นดินและพระราชวงศ์  โดยมีคำอื่นเข้าประกอบ  ดังนี้

 พระเจ้าพี่นางเธอ            หมายถึง          พระองค์เจ้าที่เป็นพี่สาวของพระมหากษัตริย์

                เจ้าเจ้าน้องนางเธอ              หมายถึง                 พระองค์เจ้าที่เป็นน้องสาวของพระมหากษัตริย์

                พระเจ้าหลานเธอ                หมายถึง                 พระองค์เจ้าที่เป็นหลานชายหรือหลานสาวของ พระมหากษัตริย์

                ถ้าเป็นคำราชาศัพท์ที่สูงขึ้นไปกว่านี้  เช่นคำร่าชาศัพท์ที่ใช้สำหรับเจ้าฟ้าที่เป็นพี่สาว  น้องสาว  หลานชายหรือหลานสาวของพระเจ้าแผ่นดิน  ก็มีวิธีตกแต่งต่างกันไปอีก  ดังนี้

                สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ                    หมายถึง                 เจ้าฟ้าที่เป็นพี่สาวของพระมหากษัตริย์

                สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ               หมายถึง                 เจ้าฟ้าที่เป็นน้องสาวของพระมหากษัตริย์

                สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ                    หมายถึง                 เจ้าฟ้าที่เป็นหลานชายหรือหลานสาวของ พระมหากษัตริย์

                ข้อสังเกต  คำไทยดั้งเดิมที่เป็นชื่อเรียกเครือญาติทุกคำจะนำมาตกแต่งให้เป็นคำราชาศัพท์  โดยใช้แนวเทียบข้างต้นไม่ได้เสมอไป  เช่น  ลุง  ป้า  ราชาศัพท์ใช้คำว่า  พระปิตุลา  พระมาตุจฉา

๒.     คำที่ใช้เรียกส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับร่างกาย  เช่น  เส้นผม  กราม  เต้านม  ก้น(ที่นั่งทับ)  ฝี  มีวิธีตกแต่ง  ดังนี้

                พระจุไร           หมายถึง           ไรจุก  ไรผม     ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

                พระกราม     หมายถึง      กราม        ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

                พระเต้า    หมายถึง     เต้านม      ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

                พระที่นั่ง   หมายถึง   ก้น  ที่นั่งทับ        ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

                พระยอด   หมายถึง    ฝี  หัวฝี        ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

                คำ  เส้นพระเจ้า  และพระยอด  นั้น  ตกแต่งขึ้นใหม่โดยไม่ได้ใช้คำเดิม

ข้อน่าสังเกต    คือ  คำไทยเดิมที่เป็นคำนามซึ่งนำมาตกแต่งโดยเติม

คำ  พระ  ข้างหน้าให้สำเร็จเป็นราชาศัพท์นั้นมีน้อยคำ

๓.      คำที่ใช้เรียกกิริยาอาการ  มีวิธีตกแต่งดังนี้

ทรงระลึกถึง         หมายถึง       ระลึกถึง                 ใช้สำหรับพระราชวงศ์

ทรงเล่าเรียน         หมายถึง     เรียน  ศึกษา    ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์

ทรงยืน      หมายถึง         ยืนใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์

ทรงกระแอม         หมายถึง        กระแอม                ใช้สำหรับพระราชวงศ์

ทรงอาเจียน          หมายถึง         อาเจียน                  ใช้สำหรับพระราชวงศ์

ทรงช้าง  หมายถึง      ขี่ช้าง    ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์

๔.      คำที่ตกแต่งให้เป็นคำราชาศัพท์โดยเติมคำว่า  ทรง  ลงข้างหน้า  เช่น  ตัวอย่างในข้อ   มีมาก  แต่มิได้หมายความว่าจะทำได้แก่คำไทยทุกคำที่เป็นกริยาหรือนาม  เช่น  ไหว้  ถ้าใช้เป็นราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์  ใช้  ทรงคม  อาบน้ำ  ให้ใช้  สรงน้ำ  ดำ  ให้ใช้  ทรงคล้ำไป

๕.     คำที่ใช้เรียกเครื่องใช้ทั่วไป  ภาชนะใช้สอย  มีวิธีตกแต่งโดยใช้คำ  พระ  เข้าประกอบ  เช่น

พระแท่น               หมายถึง                 เตียง  ที่นั่ง

พระทวย                หมายถึง   คันทวยสำหรับรองรับกระโถนหรือรับพระภูษาโยง

พระอู่                     หมายถึง                 เปล

พระล่วม                หมายถึง                 กระเป๋าหมากบุหรี่

                ราชาศัพท์ที่ตกแต่งขึ้นมาจากภาษาอื่น

๑.       คำที่ใช้เรียกเครือญาติ  เช่น  ลุง  อา  พ่อ  ใช้คำที่มาจากภาษาบาลีว่า  ปิตุลา  บิดา  ตามลำดับ

คำ ปิตุลา  ตกแต่งเป็น  พระปิตุลา  สมเด็จพระปิตุลา  สมเด็จพระราชปิตุลาเจ้า  เป็นต้น  ทั้งนี้ อยู่ที่ความสูงศักดิ์เป็นกรณีไป

                       คำ  บิดา  ตกแต่งเป็น  พระบิดา  พระราชบิดา  สมเด็จพระราชบิดา  สมเด็จพระบรมราชบิดา  เป็นต้น  ทั้งนี้อยู่ที่ความสูงศักดิ์เป็นกรณีไป

๒.     คำที่ใช้เรียกส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับร่างกาย  เช่น  เส้นผม  คิ้ว 

ดวงตา หนวด  ปาก  ลิ้น  หู  บ่า  รักแร้  อก  หลัง  เมื่อทำเป็นราชาศัพท์จะใช้คำที่ไทยได้รับมาจากภาษาอื่น คือ  พระเกศา (สันสกฤต) 

พระศก  (เขมร)  พระภมู (บาลี)  พระขนง (เขมร)  พระจักษุ (สันสกฤต)  พระมัสสุ (บาลี)  พระโอษฐ์ (สันสกฤต)  พระชิวหา (บาลี)  พระกรรณ (สันสกฤต)  พระอังสา (บาลี)  พระกัจฉะ (บาลี)  พระทรวง (สันสกฤต)  พระปฤษฏางค์ (สันสกฤต)  พระขนอง (เขมร)  ตามลำดับ

๓.     คำที่เกี่ยวกับกิริยาอาการต่าง ๆ เช่น  คำสอน  ความคิด       

ความต้องการ  เดิน  หัวเราะ  สบาย  ฝัน  ความช่วยเหลือ  เมื่อทำเป็นราชาศัพท์จะใช้คำที่ไทยได้รับมาจากภาษาอื่นคือ  เสาวนีย์  (บาลี)  โอวาท (บาลี)  ดำริ (เขมร)  ประสงค์ (สันสกฤต)  เสด็จ (เขมร)  ดำเนิน (เขมร)  สรวล (เขมร)  สำราญ (เขมร)  สุบิน (บาลี)  อนุเคราะห์ (สันสกฤต)  มีวิธีตกแต่งดังต่อไปนี้

   พระเสาวนีย์     ใช้สำหรับพระบรมราชินีนาถ      สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

  สมเด็จพระบรมราชชนนี

                พระราชเสาวนีย์   ใช้สำหรับพระบรมราชินีนาถ                                       สมเด็จพระบรมราชชนนี

                พระดำริ                                 ใช้สำหรับพระราชวงศ์                    

                พระราชดำริ                         ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์

                พระประสงค์                        ใช้สำหรับพระราชวงศ์

                พระราชประสงค์                 ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

                ทรงดำเนิน                            ใช้สำหรับหม่อมเจ้า

                ทรงพระดำเนิน                   ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์

                ทรงพระสรวล                      ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์

                ทรงพระสำราญ                   ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์

                ทรงสุบิน                               ใช้สำหรับพระราชวงศ์

                ทรงพระสุบิน                       ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์

                ทรงพระสุบินนิมิต              ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์

                พระอนุเคราะห์                   ใช้สำหรับพระราชวงศ์

                พระราชานุเคราะห์             ใช้สำหรับสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศ์

                พระบรมราชานุเคราะห์     ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

คำที่ถือว่าเป็นราชาศัพท์อยู่แล้ว  ไม่จำเป็นต้องตกแต่งดังตัวอย่างข้างต้น  คำเหล่านี้มีอยู่ไม่มาก  ที่พบเห็นเสมอ ๆ เช่น

รับสั่ง,  ตรัส          หมายถึง                 พูด                          ใช้สำหรับพระราชวงศ์

โอวาท                    หมายถึง                 คำสอน                  ใช้สำหรับหม่อมเจ้า

ประทาน                หมายถึง                 ให้                          ใช้สำหรับพระราชวงศ์

รับสั่งให้หา          หมายถึง                 สั่งให้เข้าเฝ้า         ใช้สำหรับพระราชวงศ์

รับสั่งให้เข้าเฝ้า    หมายถึง                 สั่งให้เข้าเฝ้า         ใช้สำหรับพระราชวงศ์

เสด็จ                       หมายถึง                 ไป,  มา                   ใช้สำหรับพระราชวงศ์

โปรด                      หมายถึง                 ชอบ, รัก, เอ็นดู    ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์

กริ้ว                         หมายถึง                 โกรธ                      ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์

อ้างอิง  ข้อมูลจากบริษัทสำนักพิมพ์พัฒนาสื่อการเรียนการสอน จ.ชัยภูมิ

หมายเหตุ  ขอแจ้งนักเรียนนักศึกศึกษาทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม และแสดงความคิดเห็น  ในการเขียนบันทึกของผู้เขียนในเรื่อง  คำราชาศัพท์  ดังนี้

1.  ผู้เขียนต้องการลงข้อมูลเพียงบางส่วนเพื่อใช้ในการฝึกให้นักเรียนทดลองสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนต  จึงไม่ลงข้อมูลมากจนเกินไป

2.  ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านทุกคนที่ค้นข้อมูลได้ค้นข้อมูลจากแหล่งอื่นๆให้หลากหลาย  ไม่ควรค้นที่เดียวแห่งเดียว  ดังนั้นจึงไม่ลงข้อมูลให้ละเอียด

3.  ข้อเสนอแนะต่างๆที่เสนอแนะมาโดยเฉพาะขอข้อมูลคำราชาศัพท์เพิ่มเติม  ผู้เขียนจะพิจารณา  ลงให้ในเร็วๆนี้  ประมาณ  เดือนธันวาคม  2550 โดนจะเปิดเป็นบันทึกใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สารพันเรื่องน่ารู้ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
แบงค์
IP: xxx.26.72.108
เขียนเมื่อ 

มีความรู้มาก

IP: xxx.123.8.62
เขียนเมื่อ 

ชอบเวฟนี้จังเลย

บิ๊ก
IP: xxx.174.133.7
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยสุดๆ

IP: xxx.9.42.235
เขียนเมื่อ 

ใครอ่านกรุณาพิมตอบด้วยค่ะ

หมิว
IP: xxx.9.42.235
เขียนเมื่อ 

ใครกำลังอ่านค่ะพิมมานะ

แนน
IP: xxx.123.114.231
เขียนเมื่อ 

มีความรู้มากค่ะ อยากจะให้ทุก ๆ คนเข้ามาดูกันเยอะ ๆ ค่ะ เพราะจะได้เป็นความรู้รอบตัวซึ่งสามารถมีประโยชน์กับตนเองมากค่ะ

คุณหนูโซวา
IP: xxx.123.114.231
เขียนเมื่อ 

ขอคำราชาศัพท์ที่มีคำว่า ประวัติ เพื่อน เล่นดนตรี มีคำสั่ง ค่ะ

ที่รักของโอป้า
IP: xxx.121.119.195
เขียนเมื่อ 

อยากได้ราชาศัพท์ร่างกายอะค่ะ

อยากให้จัดบรรทัด

และหมวดหมู่ให้อ่านง่าย

ดูง่ายกว่านี้ค่ะ

ขอบคุนสำหรับราชาศัพท์มากๆเรยค่ะ

เพขร
IP: xxx.9.21.85
เขียนเมื่อ 

ควรให้มีคำราชาศัพท์เหมือนในพจนานุกรมเลยอ่ะ

แอม
IP: xxx.149.24.129
เขียนเมื่อ 

อยากได้คำราชาศัพท์หมวดสิ่งของค่ะเดี๋ยวนี้นะค่ะ

IP: xxx.174.215.162
เขียนเมื่อ 

อยากให้มีคำราชาศัพท์มากกว่านี้ เพราะจะได้มีข้อมูลทำรายงานส่งอาจารย์จะได้คะเเนนเยอะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

oak **
IP: xxx.174.214.43
เขียนเมื่อ 

0.3คะแนนอ่านะก้อเพราะว่าอ่า ไม่รู้สี 5555 *-*

คุขุจัง
IP: xxx.26.152.34
เขียนเมื่อ 

ชอบเว็บนี้จังเลย

ได้สาระมาหๆๆเลยค่ะ

นาคาร
IP: xxx.123.151.84
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะครับ

ยูเรีย
IP: xxx.123.209.128
เขียนเมื่อ 

- W - v มีสาระมากเลยค๊า

ขอบคุณน๊า!!

โสธร_รักมิ้น
IP: xxx.120.200.206
เขียนเมื่อ 

เว็บดี๋ดี

โสธร_รักอาย
IP: xxx.120.200.206
เขียนเมื่อ 

เว็บเข้าดีจริงๆๆๆ

หนมตาล
IP: xxx.172.198.94
เขียนเมื่อ 

ชอบเว็บนี้มากเพราะมีสาระและให้ความรู้ในเรื่องคำราชาศัพท์ที่เรายังไม่รู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและโอกาศอื่นๆได้

แอ่น
IP: xxx.173.190.168
เขียนเมื่อ 

อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับภาษาไทย

aaaa
IP: xxx.173.166.18
เขียนเมื่อ 

น้อยจัง

แต่ก้อขอบคุณ

อยากได้เยวกับสิ่งของอะ

ปิงปอง
IP: xxx.26.110.33
เขียนเมื่อ 

อยากได้หมวดเครือญาติมากกว่าอ่ะ

ป๊อบ พร.พ.
IP: xxx.175.127.102
เขียนเมื่อ 

D แล้ว

อิอิ
IP: xxx.121.126.231
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ กำหาไปทำรายงานเลย อิอิ

โมโม่
IP: xxx.174.25.96
เขียนเมื่อ 

แล้วคำว่าแขนล่ะ ( ที่เป็นส่วนไหล่ถึงศอกนะคะ )

คือ คำว่าอะไร

ใบหญ้า
IP: xxx.121.137.234
เขียนเมื่อ 

อยากได้เกี่ยวกับผลไม้เอาวันนี้อ่ะคะ

พิม
IP: xxx.26.37.191
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยคะเผอิญว่ากําลังเรียนอยู่ด้วยขอบคุณคะแล้วก้อน่าจะมีรายละเอียดมากกว่านี้หน่อยนะคะคําบางคําหาไม่เจอรบกวนด้วนนะคะ

กรรเกรียงไกร
IP: xxx.157.215.130
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับคำศัพท์ที่อยากรู้

ฝน
IP: xxx.123.237.228
เขียนเมื่อ 

ควรมีรายละเอียดตารางให้เรียบร้อย และมีความหมายให้ถูกต้องด้วย

itim
IP: xxx.172.90.195
เขียนเมื่อ 

รู้ลึกดี

555
IP: xxx.172.125.231
เขียนเมื่อ 

อยากรู้วิธีสมัคเมล

โมเม
IP: xxx.26.233.104
เขียนเมื่อ 

มีมากกว่าที่คิด

ปริญญา
IP: xxx.24.151.151
เขียนเมื่อ 

jazamzza

แอนนนนนนนนนนนนนน
IP: xxx.91.160.178
เขียนเมื่อ 

น้อยเกินไปนะค่ะ

IP: xxx.26.115.16
เขียนเมื่อ 

สร่มาร้สาดดดดดดดดดดดดดดด

IP: xxx.175.173.59
เขียนเมื่อ 

ดีมาก

ทัตต์ดนัย แวววงษ์
IP: xxx.209.96.127
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ สามารถ เอาไปใช้ทำการบ้านได้ครับ

ขอบคุณมากครับ

ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่คณะปฏิวัติเมื่อ 19 ก.ย.2549 ใช้ชื่อว่า "คณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" ก็ไม่ถูกต้องใช่ใหมครับ น่าจะเป็น "คณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข"เพราะพระมหากษัตริย์ในการระบุในระบอบการปกครองเป็นคำนาม ไม่ใช่พระมหากษัตริย์องค์องค์หนึ่งที่จะใช้คำว่า"ทรง"ในการประกอบคำกิริยา ดังนั้นคำว่า"อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" จะขยายคำว่า"ระบอบประชาธิปไตย" แต่ถ้าใช้คำว่า"อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"จะเป็นการขยายคำ "คณะปฏิรูปการปกครอง"ซึ่งจะมีความหมายที่ไม่เหมาะสม ไม่ทราบอาจารย์มีความเห็นอย่างไรครับ

*-*
IP: xxx.123.37.253
เขียนเมื่อ 

ไมไม่มีหมวด สัตว์ พืช บ้างอะคะ

oiw-4331
IP: xxx.27.255.81
เขียนเมื่อ 

อยากได้หมวดเครื่องประดับ

IP: xxx.120.225.89
เขียนเมื่อ 

ไม่มีคำราชาศัพท์อื่นๆเหรอ โถ่

ออมคร๊ะ
IP: xxx.164.28.253
เขียนเมื่อ 

ดีนะคร๊ะ

แต่เนื้อหาน้อย

ยังขาด

เรื่องผัก-ผลไม้

แต่ขอบคุณนะคร๊ะที่ทำให้นู๋

มีความรู้ติดตัว

เขียนเมื่อ 

-ขอบคุณครับ..

-เอาอีกครับ.

มิ้ว
IP: xxx.175.184.62
เขียนเมื่อ 

รักนตอบกลับด้วย

เขียนเมื่อ 

เป็นคนชอบคำราชาศัพท์อยู่แล้วค่ะ ฟังแล้วเพราะดีค่ะ

ก้องภพ เบส 2/6
IP: xxx.25.15.229
เขียนเมื่อ 

คำราชาศัพท์ที่แปลว่าป่วยมีคำอะไรบ้างครับ

อยากให้เอามาลงครับ

ขอบคุณครับ

IP: xxx.28.45.20
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะได้ความรู้เยอะเลย

คนดีคลับ
IP: xxx.173.46.116
เขียนเมื่อ 

ขอบใจครับ555

รัก
IP: xxx.173.72.248
เขียนเมื่อ 

ชอบมากเลย

งิงิ
IP: xxx.157.133.55
เขียนเมื่อ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เเปลว่าอะไรคร่ะ

ใครรู้ช่วยบอกที

คนขยันเรียน
IP: xxx.173.229.165
เขียนเมื่อ 

มีงานสงครูละโว้ย(ป. 6 / 2)

โบ๊ท
IP: xxx.67.187.214
เขียนเมื่อ 

มีความรู้ดีมากคะ

หนูชอบมาก เพราะหนูเอาไปทำเป็นรายงานคะ

kkk
IP: xxx.47.195.113
เขียนเมื่อ 

อารายหว่า

ok
IP: xxx.128.56.154
เขียนเมื่อ 

***ช่วยด้วย***

แทวอน
IP: xxx.172.234.67
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อยากทราบเรื่องเกี่ยวกับคำว่า ผักรู้นอน ที่แปลว่า ผักกระเฉด ประมาณนี้แหละค่ะ ( โปรดกรุณาบอกคำแปลพืชชนิดอื่นด้วยนะคะ ) หนูอยากทราบ

เจล
IP: xxx.25.116.197
เขียนเมื่อ 

รู้ลึกโดนใจ

เจล
IP: xxx.25.116.197
เขียนเมื่อ 

อยากทราบ พระราชเสาวนีย์ แปลว่าอะไรคะ

เจล
IP: xxx.25.116.197
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่า พานพระศรี แปลว่าอะไรคะ

ฮิโยเนะ
IP: xxx.9.105.58
เขียนเมื่อ 

คำว่า หน้าตัก

เป็นคำราชาศัพท์

ใช้ว่าอะไรคะ

ทะคุ
IP: xxx.172.93.229
เขียนเมื่อ 

หน้าตักเป็นคำราชาศัพท์

ใช้คำว่า พระเพลา

+555+
IP: xxx.121.190.165
เขียนเมื่อ 

แบร่

ออย
IP: xxx.173.21.92
เขียนเมื่อ 

กินเข้าแปลว่า อิยัง

แฟนเราเอาแต่จัย

เม้นๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

poza
IP: xxx.25.189.241
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะครับ

แต่ผมต้องการหาว่าคำราชาศัพท์นั้นแบ่งออกเปนกี่หมวด

IP: xxx.24.38.165
เขียนเมื่อ 

ดีครับ

อาร์ท
IP: xxx.24.38.165
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาดีจัง

มนตรี อริเดช
IP: xxx.26.154.87
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยครับ

ตั้ม
IP: xxx.53.66.253
เขียนเมื่อ 

จัดแบบตารางดีกว่าครับ

ปอนด์
IP: xxx.122.78.87
เขียนเมื่อ 

อยากรู้คำว่าเดิน เดินไป ได้ไหมค่ะ

แก้ว
IP: xxx.174.11.7
เขียนเมื่อ 

จัดแบบตารางดีกว่าค่ะ

IP: xxx.172.110.18
เขียนเมื่อ 

น่าจะแบ่งเปงหมวดหมู่

 

แต่ก็ดีเหมื่อนกันนะ

 

ได้ความรู้เพื่มขึ้นมากกกกกกกกกกกก

ilada
IP: xxx.128.119.239
เขียนเมื่อ 

ไม่มีคำที่ต้องการ

bhupa
IP: xxx.8.138.142
เขียนเมื่อ 

i like your idea

ฟิล์ม
IP: xxx.118.114.149
เขียนเมื่อ 

ทำไมไม่มีหมวดอาหารบ้างอะ

ปัฐกานต์
IP: xxx.89.116.77
เขียนเมื่อ 

ดีจังค่ะพี่ยอดเยี่ยมให้อันดับ1เลย

Doraemon
IP: xxx.172.175.81
เขียนเมื่อ 

ทรงพระเกษมสำราญแปลว่าอะไรค่ะใครรู้ช่วยบอกที 1.สดชื่น 2. สบายกาย 3.สบายใจ ตอบข้อไหนดี ช่วยบอกหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

อิอิ
IP: xxx.175.7.195
เขียนเมื่อ 

หน้าจะเพิ่มคำมากกว่านี้นะ

IP: xxx.114.109.114
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลย

เกีย
IP: xxx.114.109.114
เขียนเมื่อ 

ชอบมากเลยครับ

เฟิร์ส
IP: xxx.8.201.188
เขียนเมื่อ 

ดีแล้วคับได้งานที่ต้องการ

IP: xxx.142.109.52
เขียนเมื่อ 

พระโสษฐภิคินี หมายความว่าอะไร ?

IP: xxx.183.54.97
เขียนเมื่อ 

ไม่มีคำที่ต้องการเรย ขร๊ๆ

พอลล่า
IP: xxx.173.191.194
เขียนเมื่อ 

อย่าได้มากกว่านี้

เด็กเรียนคนหนึ่ง
IP: xxx.128.191.150
เขียนเมื่อ 

"พระมาตุจฉา" แปลว่าไรคะ ?

อรนภา
IP: xxx.27.106.132
เขียนเมื่อ 

ขอให้เฮงๆๆๆๆๆๆๆ

น้ำฟ้าใส
IP: xxx.89.47.62
เขียนเมื่อ 

คำว่าดูอะค่ะ_- คำราชาศัพท์=

ป.ล. ช่วยด้วยนะคะ)):

IP: xxx.27.73.81
เขียนเมื่อ 

ไม่รู้เรื่องเลย

เนย
IP: xxx.87.21.44
เขียนเมื่อ 

คำว่า อาหาร แปลเปนคำราชาศัพท์หมายถึงอะไรค่ะ

IP: xxx.9.230.154
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ

assassin
IP: xxx.172.237.122
เขียนเมื่อ 

ขอคำราชาศัพท์ที่มีคำว่า คำสั่ง

nisachon
IP: xxx.173.94.4
เขียนเมื่อ 

คำศัพท์น่ารู้เเบบนี้ควรอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปไมมีวันเลือนหาย

เสาวรส พระสุนิน
IP: xxx.24.224.74
เขียนเมื่อ 

มันดูลายตา อ่ะ ค่ะ

ขอให้จัดตำแหน่งใให้ดีก่านี้ นะคะ

พูดถึงเรื่องเนื้อ หา เนื้อหาแน่น ดีนะ คะ

แพรว
IP: xxx.164.29.52
เขียนเมื่อ 

รักโอ็ดนะ

แพรว

อิ

อิ

อิ

อิ

นวมินท์
IP: xxx.31.126.66
เขียนเมื่อ 

โง่ชิหายคำราชาศัพท์ค้นไหนว่ะ

นวมินท์
IP: xxx.31.126.66
เขียนเมื่อ 

คำศัพท์อยู่กับคนไทยน่ะดีเเล้วเเต่หายากฉิบ555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

นายดอม
IP: xxx.25.172.253
เขียนเมื่อ 

อยากได้คำศัพท์เยอะกว่านี้

 

MrZasaspor
IP: xxx.173.35.145
เขียนเมื่อ 

ผม เหนด้วยกับ 

ตั้ม [IP: 113.53.66.253]

ๆไไไ
IP: xxx.173.218.112
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ค่ะ

กฤติน
IP: xxx.204.243.57
เขียนเมื่อ 

เข้าใจมากมากเลยคร้าบบบบบบบ

ฟ้า
IP: xxx.51.98.74
เขียนเมื่อ 

น่ารัก

แบม
IP: xxx.173.222.232
เขียนเมื่อ 


ชอบ

นํ้า
IP: xxx.29.176.7
เขียนเมื่อ 

เจ่งค่ะ

 

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น