คำราชาศัพท์


ความหมาย และการใช้คำราชาศัพท์

ในบันทึกนี้เจ้าของบล็อกขอลงความรู้เรื่องคำราชาศัพท์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ผู้เขียนกำลัง สอนอยู่ได้ฝึกใช้ Internet สืบค้นข้อมูล

ราชาศัพท์

            ภาษาไทยมีคำราชาศัพท์ที่ใช้พูดกับพระราชาและเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ 

จนเกือบจะเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยเฉพาะ และมีคำสุภาพใช้กับบุคคลตามฐานะ   นับเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติ เพราะเป็นภาษาที่บรรเจิดบรรจง  แสดงให้เห็นถึงความประณีตและจิตใจอันสูงส่งของผู้ใช้  นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงความมีอารยธรรม  และมีประเพณีวัฒนธรรมอันดีของชนชาวไทย

                ความหมายและความสำคัญของราชาศัพท์

                ราชาศัพท์ หมายถึง  ถ้อยคำจำพวกหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างกว่าคำพูดในภาษาธรรมดา  เป็นคำที่ใช้สำหรับพระราชาและเจ้านาย  เช่น คำว่า  พระเนตร  พระกรรณ  พระบาท  พระหัตถ์  สรง   เสวย

                อันที่จริง  ราชาศัพท์  มิได้หมายถึงถ้อยคำที่ใช้กับพระราชาเท่านั้น  หากแต่หมายถึงถ้อยคำที่ใช้พูดถึงบุคคล  เรื่องราวและสิ่งทั้งปวงที่กล่าวหรือเขียนอย่างถูกหลักเกณฑ์  เป็นคำสุภาพไม่หยาบกระด้างน่ารังเกียจ  สมควรจะกราบบังคมทูลพระกรุณาหรือใช้เป็นภาษาทางการ  เป็นภาษาแบบแผน  เช่นใช้ว่า

เจ้านายตรัส  คนพูด  นกร้อง  สุนัขเห่า  ราชาศัพท์โดยความหมายอย่างกว้าง 

จึงหมายถึงถ้อยคำภาษาที่สุภาพถูกแบบแผน สำหรับใช้กับบุคคลทุกประเภท  ตลอดจนเทพยดา  อมนุษย์  แม้กระทั่งสัตว์จตุบาททวิบาท  และสรรพสิ่งเรื่องราวทั้งปวง

                ราชาศัพท์มีหลักเกณฑ์เป็นระบบเหมาะกับยุคสมัยและบริบททางสังคม  สอดคล้องกับธรรมชาติของภาษา  เป็นที่นิยมยอมรับร่วมกัน  ราชาศัพท์ประกอบด้วยคำศัพท์และสำนวนที่มีความหมายกระชับ  เหมาะสม  ถูกต้องตามหลักภาษาไทย  และมีความไพเราะน่าฟัง  สื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิผล  ฉะนั้นการใช้ราชาศัพท์  นอกจากจะเป็นการรักษาแบบแผนทางภาษาที่ดีงามไว้แล้ว  ยังเป็นการแสดงออกถึงความเคารพที่บุคคลพึงมีต่อบุคคลอื่นที่ควรเคารพ

                สรุปได้ว่า  ราชาศัพท์มีความสำคัญทั้งทางสังคมและวัฒนธรรม  รวมทั้งสุนทรียลักษณ์เชิงภาษาอีกด้วย  ดังตัวอย่างต่อไปนี้       

                ที่มาของราชาศัพท์

                ที่มาของราชาศัพท์อาจพิจารณาได้   ทาง  คือ  ที่มาทางสังคมและประวัติศาสตร์ทางหนึ่ง  กับทางภาษาอีกทางหนึ่ง

                ในทางประวัติศาสตร์  ราชาศัพท์เกิดขึ้นชั้นแรกเพื่อเทิดพระเกียรติพระราชาธิบดีหรือพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นประมุขของชาติให้สูงกว่าคน

ในชาติ

                ในทางภาษา  หากพิจารณาคำราชาศัพท์จะเห็นว่าคำศัพท์ที่ใช้เรียก

เครือญาติ  ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  สิ่งของ  กิริยาอาการและกิจกรรมต่าง ๆ ของพระเจ้าแผ่นดินและพระราชวงศ์  มีทั้งที่มาจากคำไทยดั้งเดิมและคำที่รับมาจากภาษาอื่น ที่สำคัญคือภาษาบาลี  ภาษาสันสกฤต  และภาษาเขมร  คำที่มาจากภาษาอื่นนอกจากสามภาษานี้มีไม่มากนัก

                เหตุที่ใช้คำภาษาเขมร  ภาษาสันสกฤต  และภาษาบาลีเป็นคำราชาศัพท์ของไทยนั้น  นักปราชญ์ทางประวัติศาสตร์และทางภาษากล่าวว่า  การนำคำในภาษาเขมรมาใช้นั้นเป็นการเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวไทยในฐานะทรงเป็นผู้ปกครองแผ่นดิน  ส่วนที่ใช้คำภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต  เป็นราชาศัพท์นั้น  เพราะคำทั้งสองเป็นคำทางพระศาสนาซึ่งถือว่าเป็นคำสูง  จึงนำมาใช้เป็น

ราชาศัพท์ด้วย

                ราชาศัพท์ส่วนมากเป็นศัพท์ที่มาจากภาษาบาลี  สันสกฤต  เขมร  และคำไทยรุ่นเก่าจะสังเกตได้ว่ามักเป็นคำประสม  ซึ่งประกอบขึ้นตั้งแต่คำสองคำขึ้นไป  และกำหนดให้ใช้ในที่ต่ำสูงต่างกัน ในที่นี้จะยกตัวอย่างให้เห็นวิธีตกแต่งคำในภาษาให้เป็นคำราชาศัพท์เป็นพวก ๆ ไปดังนี้ 

                ราชาศัพท์ที่ตกแต่งขึ้นจากคำไทยดั้งเดิม

๑.       คำที่ใช้เรียกเครือญาติ  เช่น  พี่  น้อง  ลูก  อาจตกแต่งให้เป็น         

คำราชาศัพท์สำหรับพระเจ้าแผ่นดินและพระราชวงศ์  โดยมีคำอื่นเข้าประกอบ  ดังนี้

 พระเจ้าพี่นางเธอ            หมายถึง          พระองค์เจ้าที่เป็นพี่สาวของพระมหากษัตริย์

                เจ้าเจ้าน้องนางเธอ              หมายถึง                 พระองค์เจ้าที่เป็นน้องสาวของพระมหากษัตริย์

                พระเจ้าหลานเธอ                หมายถึง                 พระองค์เจ้าที่เป็นหลานชายหรือหลานสาวของพระมหากษัตริย์

                ถ้าเป็นคำราชาศัพท์ที่สูงขึ้นไปกว่านี้  เช่นคำร่าชาศัพท์ที่ใช้สำหรับเจ้าฟ้าที่เป็นพี่สาว  น้องสาว  หลานชายหรือหลานสาวของพระเจ้าแผ่นดิน  ก็มีวิธีตกแต่งต่างกันไปอีก  ดังนี้

                สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ                    หมายถึง                 เจ้าฟ้าที่เป็นพี่สาวของพระมหากษัตริย์

                สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ               หมายถึง                 เจ้าฟ้าที่เป็นน้องสาวของพระมหากษัตริย์

                สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ                    หมายถึง                 เจ้าฟ้าที่เป็นหลานชายหรือหลานสาวของพระมหากษัตริย์

                ข้อสังเกต  คำไทยดั้งเดิมที่เป็นชื่อเรียกเครือญาติทุกคำจะนำมาตกแต่งให้เป็นคำราชาศัพท์  โดยใช้แนวเทียบข้างต้นไม่ได้เสมอไป  เช่น  ลุง  ป้า  ราชาศัพท์ใช้คำว่า  พระปิตุลา  พระมาตุจฉา

๒.     คำที่ใช้เรียกส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับร่างกาย  เช่น  เส้นผม  กราม  เต้านม  ก้น(ที่นั่งทับ)  ฝี  มีวิธีตกแต่ง  ดังนี้

                พระจุไร           หมายถึง           ไรจุก  ไรผม     ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

                พระกราม     หมายถึง      กราม        ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

                พระเต้า    หมายถึง     เต้านม      ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

                พระที่นั่ง   หมายถึง   ก้น  ที่นั่งทับ        ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

                พระยอด   หมายถึง    ฝี  หัวฝี        ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

                คำ  เส้นพระเจ้า  และพระยอด  นั้น  ตกแต่งขึ้นใหม่โดยไม่ได้ใช้คำเดิม

ข้อน่าสังเกต    คือ  คำไทยเดิมที่เป็นคำนามซึ่งนำมาตกแต่งโดยเติม

คำ  พระ  ข้างหน้าให้สำเร็จเป็นราชาศัพท์นั้นมีน้อยคำ

๓.      คำที่ใช้เรียกกิริยาอาการ  มีวิธีตกแต่งดังนี้

ทรงระลึกถึง         หมายถึง       ระลึกถึง                 ใช้สำหรับพระราชวงศ์

ทรงเล่าเรียน         หมายถึง     เรียน  ศึกษา    ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์

ทรงยืน      หมายถึง         ยืนใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์

ทรงกระแอม         หมายถึง        กระแอม                ใช้สำหรับพระราชวงศ์

ทรงอาเจียน          หมายถึง         อาเจียน                  ใช้สำหรับพระราชวงศ์

ทรงช้าง  หมายถึง      ขี่ช้าง    ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์

๔.      คำที่ตกแต่งให้เป็นคำราชาศัพท์โดยเติมคำว่า  ทรง  ลงข้างหน้า  เช่น  ตัวอย่างในข้อ   มีมาก  แต่มิได้หมายความว่าจะทำได้แก่คำไทยทุกคำที่เป็นกริยาหรือนาม  เช่น  ไหว้  ถ้าใช้เป็นราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์  ใช้  ทรงคม  อาบน้ำ  ให้ใช้  สรงน้ำ  ดำ  ให้ใช้  ทรงคล้ำไป

๕.     คำที่ใช้เรียกเครื่องใช้ทั่วไป  ภาชนะใช้สอย  มีวิธีตกแต่งโดยใช้คำ  พระ  เข้าประกอบ  เช่น

พระแท่น               หมายถึง                 เตียง  ที่นั่ง

พระทวย                หมายถึง   คันทวยสำหรับรองรับกระโถนหรือรับพระภูษาโยง

พระอู่                     หมายถึง                 เปล

พระล่วม                หมายถึง                 กระเป๋าหมากบุหรี่

                ราชาศัพท์ที่ตกแต่งขึ้นมาจากภาษาอื่น

๑.       คำที่ใช้เรียกเครือญาติ  เช่น  ลุง  อา  พ่อ  ใช้คำที่มาจากภาษาบาลีว่า  ปิตุลา  บิดา  ตามลำดับ

คำ ปิตุลา  ตกแต่งเป็น  พระปิตุลา  สมเด็จพระปิตุลา  สมเด็จพระราชปิตุลาเจ้า  เป็นต้น  ทั้งนี้อยู่ที่ความสูงศักดิ์เป็นกรณีไป

                       คำ  บิดา  ตกแต่งเป็น  พระบิดา  พระราชบิดา  สมเด็จพระราชบิดา  สมเด็จพระบรมราชบิดา  เป็นต้น  ทั้งนี้อยู่ที่ความสูงศักดิ์เป็นกรณีไป

๒.     คำที่ใช้เรียกส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับร่างกาย  เช่น  เส้นผม  คิ้ว 

ดวงตา หนวด  ปาก  ลิ้น  หู  บ่า  รักแร้  อก  หลัง  เมื่อทำเป็นราชาศัพท์จะใช้คำที่ไทยได้รับมาจากภาษาอื่น คือ  พระเกศา (สันสกฤต) 

พระศก  (เขมร)  พระภมู (บาลี)  พระขนง (เขมร)  พระจักษุ (สันสกฤต)  พระมัสสุ (บาลี)  พระโอษฐ์ (สันสกฤต)  พระชิวหา (บาลี)  พระกรรณ (สันสกฤต)  พระอังสา (บาลี)  พระกัจฉะ (บาลี)  พระทรวง (สันสกฤต)  พระปฤษฏางค์ (สันสกฤต)  พระขนอง (เขมร)  ตามลำดับ

๓.     คำที่เกี่ยวกับกิริยาอาการต่าง ๆ เช่น  คำสอน  ความคิด       

ความต้องการ  เดิน  หัวเราะ  สบาย  ฝัน  ความช่วยเหลือ  เมื่อทำเป็นราชาศัพท์จะใช้คำที่ไทยได้รับมาจากภาษาอื่นคือ  เสาวนีย์  (บาลี)  โอวาท (บาลี)  ดำริ (เขมร)  ประสงค์ (สันสกฤต)  เสด็จ (เขมร)  ดำเนิน (เขมร)  สรวล (เขมร)  สำราญ (เขมร)  สุบิน (บาลี)  อนุเคราะห์ (สันสกฤต)  มีวิธีตกแต่งดังต่อไปนี้

  พระเสาวนีย์     ใช้สำหรับพระบรมราชินีนาถ      สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

  สมเด็จพระบรมราชชนนี

                พระราชเสาวนีย์   ใช้สำหรับพระบรมราชินีนาถ                                       สมเด็จพระบรมราชชนนี

                พระดำริ                                 ใช้สำหรับพระราชวงศ์                    

                พระราชดำริ                         ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์

                พระประสงค์                        ใช้สำหรับพระราชวงศ์

                พระราชประสงค์                 ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

                ทรงดำเนิน                            ใช้สำหรับหม่อมเจ้า

                ทรงพระดำเนิน                   ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์

                ทรงพระสรวล                      ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์

                ทรงพระสำราญ                   ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์

                ทรงสุบิน                               ใช้สำหรับพระราชวงศ์

                ทรงพระสุบิน                       ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์

                ทรงพระสุบินนิมิต              ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์

                พระอนุเคราะห์                   ใช้สำหรับพระราชวงศ์

                พระราชานุเคราะห์             ใช้สำหรับสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศ์

                พระบรมราชานุเคราะห์     ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์

คำที่ถือว่าเป็นราชาศัพท์อยู่แล้ว  ไม่จำเป็นต้องตกแต่งดังตัวอย่างข้างต้น  คำเหล่านี้มีอยู่ไม่มาก  ที่พบเห็นเสมอ ๆ เช่น

รับสั่ง,  ตรัส          หมายถึง                 พูด                          ใช้สำหรับพระราชวงศ์

โอวาท                    หมายถึง                 คำสอน                  ใช้สำหรับหม่อมเจ้า

ประทาน                หมายถึง                 ให้                          ใช้สำหรับพระราชวงศ์

รับสั่งให้หา          หมายถึง                 สั่งให้เข้าเฝ้า         ใช้สำหรับพระราชวงศ์

รับสั่งให้เข้าเฝ้า    หมายถึง                 สั่งให้เข้าเฝ้า         ใช้สำหรับพระราชวงศ์

เสด็จ                       หมายถึง                 ไป,  มา                   ใช้สำหรับพระราชวงศ์

โปรด                      หมายถึง                 ชอบ, รัก, เอ็นดู    ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์

กริ้ว                         หมายถึง                 โกรธ                      ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์

อ้างอิง  ข้อมูลจากบริษัทสำนักพิมพ์พัฒนาสื่อการเรียนการสอน จ.ชัยภูมิ

หมายเหตุ  ขอแจ้งนักเรียนนักศึกศึกษาทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม และแสดงความคิดเห็น  ในการเขียนบันทึกของผู้เขียนในเรื่อง  คำราชาศัพท์  ดังนี้

1.  ผู้เขียนต้องการลงข้อมูลเพียงบางส่วนเพื่อใช้ในการฝึกให้นักเรียนทดลองสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนต  จึงไม่ลงข้อมูลมากจนเกินไป

2.  ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านทุกคนที่ค้นข้อมูลได้ค้นข้อมูลจากแหล่งอื่นๆให้หลากหลาย  ไม่ควรค้นที่เดียวแห่งเดียว  ดังนั้นจึงไม่ลงข้อมูลให้ละเอียด

3.  ข้อเสนอแนะต่างๆที่เสนอแนะมาโดยเฉพาะขอข้อมูลคำราชาศัพท์เพิ่มเติม  ผู้เขียนจะพิจารณา  ลงให้ในเร็วๆนี้  ประมาณ  เดือนธันวาคม  2550 โดนจะเปิดเป็นบันทึกใหม่

คำสำคัญ (Tags): #คำราชาศัพท์
หมายเลขบันทึก: 35009เขียนเมื่อ 22 มิถุนายน 2006 05:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 03:11 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่าน


ความเห็น (186)

อยากไห้มีแปร่อังกิดด้วยอะ

  1. อยากได้มากกว่านี้
  2. อยากให้มีเกมส์ด้วย

 

อยากให้ยกตัวอย่างคำราชาศัพท์ที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตพร้อมคำแปล

อยากได้มากกว่านี้

 

อยากทราบความหมายของคำว่า ศรีหะบันทร  และอยากทราบว่า ศรีหะบันทร เขียนถูกต้องหรือไม่

อยากได้มากกว่านี้ ค่ะ

น่าจะแยกเป็นหมวดหมู่ ค่ะ

อยากให้ทุกคนเข้ามาดูกันเยอะๆน่ะค่ะเพราะคำราชาศัพท์มีสาระมากมายเลยทีเดียว
   ยากได้มากกว่านี้

อยากให้หามาเพิ่มพร้อมด้วยความหมาย

 

ถ้าคุณอยากรู้มากกว่านี้หรือ ต้องการข้อมูลที่เกี่ยวกับคำราชาศัพท์ ที่เป็นหมวดหมู่ลองเข้าไปดูที่ web

http://theyoung.net/language_thai/diction/diction_1.2_1.htm

นะครับ

 

                  ขอขอบคุณ คุณ  akiat  ที่แนะนำ เว็บไซด์ให้น้องๆนักเรียน  นักศึกษา  ที่สนใจศึกษาและกำลังจัดทำรายงาน เรื่องคำราชาศัพท์  ส่งอาจารย์อยู่  เป็นประโยชน์มาก  นี่แหละถึงจะเรียกว่า  บุคคลแห่งการเรียนรู้  ตัวจริง

                           saisin

อยากรู้เป็นหมวดหมู่จังเลยค่ะ

  • ดีจัง.....................................................

ขอให้มีคำมากกว่านี้หน่อย

อยากได้คำราชาศัพท์ที่เกี่ยวกับอากรต่างๆ เช่น ในการปวดหัว หรือ คำราชาศัพท์ที่เกี่ยวกับอวัยวะภายใน และการป่วยต่างๆ เช่น เป็นโรคไตจะกล่าวอย่างไร

ลักษณะการใช้คำชาศัพท์มีอะไรบ้างคะ

 

อยากรู้อะไรเพิ่มเติมเข้าไปที่   www.teenteenteen.comครับ  มีเยอะมากเลยครับ

 

อยากให้มีคำศัพท์มากกว่านี้ นะค่ะ

หน้าจะแยกเป็นหมวดหมู่  ไม่รู้เรื่องเลย

ทำไมน้อยจังคะ ยังมีไม่ครบเลย

ขอเยอะๆๆหน่อยนะคะ

ดีคับ ผมกำลังทำดคงงานอยู่อยากได้อีก

มากมายได้มะ

kingอาเธ่อ อัศวินตกบันได

ความสำคัญของคำราชาศัพท์คืออะไรครับ  อยากได้เยอะๆเลยครับ    ถ้าหาได้นะครับซาทุ

ดีครับ ผมกำลังทำโครงงานอยู่อยากได้อีกเยอๆเลยครับมากมากได้ไหมคร้าบ

น่าจะมีแบบฝึกหัดนะ

    ขอบคุณและขออภัยน้องๆนักเรียน  นักศึกษา  ที่ค้นคำราชาศัพท์เพื่อทำรายงานและโครงงานทุกท่าน  มีweb ที่ คุณ akait แนะนำ  คือhttp://theyoung.net/language_thai/diction/diction_1.2_1.htm

และ web ที่นักเรียนดีเด่นแนะนำ   มาคือwww.teenteenteen.com  ส่วนweb  ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของอาจารย์จะเปลี่ยนไปที่  http://learners.in.th.  จะลงข้อมูลให้สมบูรณ์ตามที่นักเรียนนักศึกษาขอมา  แต่ต้องขอเวลาสักระยะหนึ่ง  เพราะช่วงนี้อาจารย์กำลังเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเตรียมสอบประมวลผล  ซึ่งวิทยานิพนธ์ที่ทำก็ไม่ได้ทำเรื่อง  คำราชาศัพท์

                                                       ครูสายสิน

ขอบคุณน่ะค่ะ

อยากได้แบบหมวดเฉพาะอ่ะ

อยากให้แยกเป็นหมวดหมู่
คำราชาศัพท์ หมวดสิ่งของ อยากได้จัง จาก ป.4

อยากให้แยกเป็นหมวดหมู่

และมีเนื้อหาให้มากกว่านี้

ถ้าทำให้ได้จะดีใจมาก

อยาได้แบบเครือญาติ

ถ้าจัดเป็นหมวดหมู่ก็น่าจะดีกว่านี้

คำว่า "พระจุฬามณี" อ่าค่ะ มันหมายความว่าไงค่ะ

อยากรุ้อ่าค่ะ

คือว่าผมอยากได้ประวัติของคำราชาศัพท์น่ะครับช่วยหาให้ด้วยได้ไหมครับ

ขอขอบคุณคุณเจ้าของบล็อกมากเลยนะคะหนูได้เข้ามาศึกษาเรื่องคำราชาศัพท์เพื่อจะทำโครงงานส่งคุณครู โชคดีมากที่ได้มาเจอบล็อกนี้ ตอนนี้หนูอยู่ ม.3

ได้ทำโครงงานเรื่องนี้พอดีเคยส่งครูไปแล้ว แต่ครูบอกว่ายังไม่สมบูรณ์พอก็เลยมาทำใหม่ก็มาเจอบล็อกนี้แหละค่ะ

ถ้าหนูไม่ผ่านโครงงานนี้ คงติด "ร"แน่เลยหวังว่าคาวนี้จะผ่านนะ

เนื้อหาน้อยไปนิดแต่ก้อขอบคุณค่ะ
มีนิดเดียวเอง

น้อยมากงับมีแค่นี้หลอน่าเสียดานแต่พยามหาให้มากกว่านี้นะคับ  กอล์ฟคุงเปนกามลางจายห้าย

จัดให้เป็นตารางคับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นคับ งง

มงกุฎอันที่สิบเก้า

ให้น้อยจังนะท่านนะ

 

แล้วใช้ตัวอักษรแบบไอริชรึท่าน?? ถึงได้อ่านยากเช่นนั้นน่ะ

 

ท่านจะมาเพิ่มคำหน่อยก็ดีนะท่าน  รู้สึกว่ามันน้อยซะเหลือคณนา

 

แล้วถ้าท่านแยกเป็นหมวดให้  อาจจะดูง่าย  แล สบายกว่า   นะท่านนะ

 

เอาเป็นว่า   ขอบพระคุณอย่างเหลือหลายนักนะขิรับครับกระผม

ที่โรงเรียนมีการเสนอภาษาไทย (ราชาศัพท์ - คำสุภาพ )- ภาษาอังกฤษวันละคำหน้าเสาธง  อยากได้คำราชาศัพท์พร้อมความหมายรวมทั้งแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะ  ใครมีรบกวนส่งทาง mail ให้ด้วยนะคะ    ขอบคุณค่ะ

หนูต้องการหาคำราชาศัพท์คำว่า "ไขสันหลัง" ค่ะ

ช่วยหาคำตอบให้หนูด่วนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ข้าความน้อยจังอยากให้มีมากกว่านี้อีกครับ ขอบคุณที่มีเว็ปคำราชาศัพท์ให้ผมได้ศึกษา
อยากได้คำราชาศัพท์มากกว่านี้อีก

น้อยมาก น่าจะแยกเป็นหมวดหมู่ด้วยแต่ก็ขอบคุณมากค่ะที่ให้ความรู้

ก้อขอขอบคูณมากๆๆเลยเลยนะคับ

ก้อไม่ว่ากันนะคับที่มีเนื้อหาน้อยไปหน่อยนะคับ

อยากรู้ตัวอย่างของคำราชาศัพท์คับ

ก็ดีแต่น่าจะแยกหมวดหมู่ไห่ดีกว่านี้คับ

เนื้อหาน้อยมาก  อ่านยาก  ไม่เข้าใจ  ควรใช้รูปแบบที่เข้าใจง่าย  เช่น  ตาราง  คำศัพท์ - ความหมาย  อะไรพวกนี้  ไม่ใช่แบบนี้  อ่านไปก้อไม่ได้ความรู้  แถมงงหนักกว่าเดิมอีก  ควรใช้ตัวอักษรที่ชัดเจนกว่านี้จะดี

ขอความหมายของคำว่าทองพระกร

ทองพระกร   เป็นคำราชาศัพท์  แปลว่า  กำไลมือ

จากใจเจ้าของบล็อค

         เจ้าของบล็อคเป็นครูภาษาไทย  ยินดีรับฟังคำ  ติชม  จากผู้เข้าเยี่ยมชมบล็อคทุกท่าน  ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมเยียน  หากท่านแสดงความคิดเห็นกรุณาใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่อช่วยกันอนุรักษ์ภาษาประจำชาติซึ่งถือว่าเป็นมรดกอันล้ำค่าและเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่เราทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องช่วยกันรักษาในฐานะของคนไทย

         นอกจากการใช้ภาษาไม่สุภาพติชมผู้อื่นนั้นมันเป็นการทำลายตนเอง  แสดงถึงตัวตนของผู้เขียน  การติชมต่างๆ  ควรติเพื่อก่อ  และขออภัยท่านที่ขอให้ปรับปรุงข้อมูล  ถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อย  ข้อมูลน้อยยินดีที่จะได้แลกเปลี่ยนกับแต่ถ้าข้อมูลมากๆก็ต้องขออภัยเพราะเจ้าของบล็อคมีภาระที่ยุ่งยากในระหว่างนี้จึงขออภัยมา  ณ  โอกาส  

           หากต้องการให้ตอบคำถาม  กรุณาเข้าไปเขียนถาม  จะได้ตอบอย่างรวดเร็ว

                                              ขอบคุณคะ

        

     อยากได้คศัพท์

ของ  ป.3  น่ะมีไม๊

๑.ราชาศัพท์เกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภคหรือเครื่องใช้  มีพอนำมากล่าวไว้ดังนี้    หมวก                                             พระมาลา      แว่นตา                                            ฉลองพระเนตร   เสื้อ                                                 ฉลองพระองค์,เสื้อทรง (เจ้านาย)   ผ้านุ่ง                                              พระภูษากางเกง                                            พระสนับเพลารองเท้า                                            ฉลองพระบาทถุงมือ                                               ถุงพระหัตถ์ถุงเท้า                                              ถุงพระบาทแหวน                                               พระธำมรงค์สร้อยคอ                                           พระเกยูร,สร้อยพระศอกำไลข้อมือ                                        ทองพระกรกำไลข้อเท้า                                       ทองพระบาทช้อน,ส้อม                                          ฉลองพระหัตถ์กระจก                                              พระฉายเก้าอี้                                                 พระเก้าอี้ผ้าห่ม                                               คลุมพระบรรทมหมอน,หมอนอิง                                 พระเขนย,พระขนนมุ่ง,ม่าน,ฉาก                                     พระวิสูตรฐพระสาณีเตียงนอน,ฟูก                                    พระแท่นบรรทม,พระบรรจถรณ์,                                                        พระยี่ภู่เต้าน้ำ,เต้าน้ำเย็น,น้ำชา                       พระภิงคาร,พระเต้า,พระสุธารสชากระโถนใหญ่ (เล็ก)                               พระสุพรรณราช (ศรี)ยาถ่าย                                               พระโอสถประจุปิ่น                                                    พระจุฑามณีร่ม,ฉัตร                                              พระกลดตุ้มหู                                                   พระกุณฑลผ้าเช็ดตัว                                            ซับพระองค์ผ้าเช็ดหน้า                                          ซับพระพักตร์เปล                                                     พระอู่ไม้เท้า                                                 ธารพระกรรถ,เครื่องบิน                                       รถ-เครื่องบินพระที่นั่งอาวุธมีคม                                           พระแสงโต๊ะรับประทานอาหาร                           พระสุพรรณภาชน์สำรับกับข้าว                                         พระสุพรรณภาชน์สุรา                                                     น้ำจัณฑ์กระบี่,กรรไกร                                       พระแสงกระบี่ กรรไกร                                                            พระแสงปนาดพัด                                                      พระพัชนีมีดโกน                                                 พระแสงกรรบิดพรมปูทางเดิน                                      ลาดพระบาทหม้อกรวดน้ำ                                        พระเต้าษิโณทกเครื่องหอม                                           พระสุคนธ์,พระสำอางน้ำดื่ม (ธรรมดา)                                   พระสุธารสของหวาน,คาว                                      เครื่องหวานคาวอาหาร                                                 พระกระยาหาร

อ่านไม่รู้เรื่องเลย

เรียงมั่ว

ให้ความรู้คำราชาศัพท์ได้ดี

อยากให้มีศัพท์เยอะกว่านี้

 

อยากให้มีภาพด้วย
  • ขอเนื้อหาให้มากกว่านี้ได้ไหมค่ะ
เรียงให้มีระเบียบบ้างรู้มั้ย

อยากได้มากกว่านี้ครับ

 

น่าจะมีเรื่องเป็นหมวดๆ เช่นหมวดร่างกาย ก็จะต้องมีผมจนถึงเท้า (อย่างละเอียด)

สวัสดีค่ะ...

        ดิฉันอยากเสนอให้มีการยกตัวอย่างให้ดู

โดยเฉพาะตัวอย่างของประโยคให้ได้ดูกันค่ะ

เพื่อการทำความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น  และเพื่อให้เห็น

ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ  ถ้ามีก็จะทำให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

อยากรู้มากกว่านี้อันนี้มีนิดเดียวเอง

อยากได้คำราชาศัพท์หมวดอาหารการกิน(บริโภค)

อยากได้คำ อธิบาย  ของคำราชาศัพท์ให้มากกว่าค่ะ เพราะตอนนี้หาจนงงเลยค่ะ

มีน้อยจังเลยค่ะ

อยากได้500คำค่ะ

ตอนนี้ได้ไป300แล้ว

ยังเหลืออีกตั้ง200

อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับท่มาของคำราชาศัพท์อย่างละเอียด

สวัสดีเจ้าค่ะ

น้องจิแวะมารับความรู้เกี่ยวกับคำราชาศัพท์ คิคิ รักษาสุขภาพด้วยนะเจ้าค่ะ เป็นกำลังใจให้เจ้าค่ะ --->น้องจิ ^_^

อยากได้มากกว่านี้ค่ะน้อยไป

อยากรู้คำว่าพระราชโองการ

อยากรู้คำว่า สวย

ราชาศัพท์เกิดในสมันไหนงะ

*สมัย งิงิ

น่าจะมีคำศัพท์มากกว่านี้ น่าจะแยกเป็นว่าการใช้กับบุคคลต่างๆ

ขอบคุณนะคะที่บอก แต่ก็น่าจะมีเป็นหมวดๆด้วยเพราะต้องการทำรายงาน

ไม่มีคำศัพท์ ที่เกี่ยวกับอาหารอย่างเช่น ผักบุ้ง คำราชาศัพท์เรียกว่าอะไร

อย่างนี้อ่ะค่ะมีป่ะค่ะ

ตอบหนู ใบม่อน "ผักบุ้ง" คำสุภาพ คือ ผักทอดยอด ถ้าอยากรู้หลาย ๆ ชนิด ให้หนู้เข้าไปค้นหาในหมวดคำสุภาพ นะจ๊ะ เช่น แตงโม - ผลอุลิด ผักกระเฉด-ผักสามหาว มะม่วง-อัมพวา ผลลิ้นไม้,ลิ้นฟ้า -เอกา หรือ เพกา เป็นต้น

มีเื้อหาสาระดีมากๆเลยค่ะ

มีความรู้มาก

ใครอ่านกรุณาพิมตอบด้วยค่ะ

ใครกำลังอ่านค่ะพิมมานะ

มีความรู้มากค่ะ อยากจะให้ทุก ๆ คนเข้ามาดูกันเยอะ ๆ ค่ะ เพราะจะได้เป็นความรู้รอบตัวซึ่งสามารถมีประโยชน์กับตนเองมากค่ะ

ขอคำราชาศัพท์ที่มีคำว่า ประวัติ เพื่อน เล่นดนตรี มีคำสั่ง ค่ะ

อยากได้ราชาศัพท์ร่างกายอะค่ะ

อยากให้จัดบรรทัด

และหมวดหมู่ให้อ่านง่าย

ดูง่ายกว่านี้ค่ะ

ขอบคุนสำหรับราชาศัพท์มากๆเรยค่ะ

ควรให้มีคำราชาศัพท์เหมือนในพจนานุกรมเลยอ่ะ

อยากได้คำราชาศัพท์หมวดสิ่งของค่ะเดี๋ยวนี้นะค่ะ

อยากให้มีคำราชาศัพท์มากกว่านี้ เพราะจะได้มีข้อมูลทำรายงานส่งอาจารย์จะได้คะเเนนเยอะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

0.3คะแนนอ่านะก้อเพราะว่าอ่า ไม่รู้สี 5555 *-*

ชอบเว็บนี้จังเลย

ได้สาระมาหๆๆเลยค่ะ

- W - v มีสาระมากเลยค๊า

ขอบคุณน๊า!!

เว็บดี๋ดี

เว็บเข้าดีจริงๆๆๆ

ชอบเว็บนี้มากเพราะมีสาระและให้ความรู้ในเรื่องคำราชาศัพท์ที่เรายังไม่รู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและโอกาศอื่นๆได้

อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับภาษาไทย

น้อยจัง

แต่ก้อขอบคุณ

อยากได้เยวกับสิ่งของอะ

อยากได้หมวดเครือญาติมากกว่าอ่ะ

ขอบคุณครับ กำหาไปทำรายงานเลย อิอิ

แล้วคำว่าแขนล่ะ ( ที่เป็นส่วนไหล่ถึงศอกนะคะ )

คือ คำว่าอะไร

อยากได้เกี่ยวกับผลไม้เอาวันนี้อ่ะคะ

ดีมากเลยคะเผอิญว่ากําลังเรียนอยู่ด้วยขอบคุณคะแล้วก้อน่าจะมีรายละเอียดมากกว่านี้หน่อยนะคะคําบางคําหาไม่เจอรบกวนด้วนนะคะ

ขอบคุณสำหรับคำศัพท์ที่อยากรู้

ควรมีรายละเอียดตารางให้เรียบร้อย และมีความหมายให้ถูกต้องด้วย

อยากรู้วิธีสมัคเมล

มีมากกว่าที่คิด

น้อยเกินไปนะค่ะ

สร่มาร้สาดดดดดดดดดดดดดดด

ขอบคุณมากครับ สามารถ เอาไปใช้ทำการบ้านได้ครับ

ขอบคุณมากครับ

ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่คณะปฏิวัติเมื่อ 19 ก.ย.2549 ใช้ชื่อว่า "คณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" ก็ไม่ถูกต้องใช่ใหมครับ น่าจะเป็น "คณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข"เพราะพระมหากษัตริย์ในการระบุในระบอบการปกครองเป็นคำนาม ไม่ใช่พระมหากษัตริย์องค์องค์หนึ่งที่จะใช้คำว่า"ทรง"ในการประกอบคำกิริยา ดังนั้นคำว่า"อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" จะขยายคำว่า"ระบอบประชาธิปไตย" แต่ถ้าใช้คำว่า"อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"จะเป็นการขยายคำ "คณะปฏิรูปการปกครอง"ซึ่งจะมีความหมายที่ไม่เหมาะสม ไม่ทราบอาจารย์มีความเห็นอย่างไรครับ

ไมไม่มีหมวด สัตว์ พืช บ้างอะคะ

อยากได้หมวดเครื่องประดับ

ไม่มีคำราชาศัพท์อื่นๆเหรอ โถ่

ดีนะคร๊ะ

แต่เนื้อหาน้อย

ยังขาด

เรื่องผัก-ผลไม้

แต่ขอบคุณนะคร๊ะที่ทำให้นู๋

มีความรู้ติดตัว

-ขอบคุณครับ..

-เอาอีกครับ.

รักนตอบกลับด้วย

เป็นคนชอบคำราชาศัพท์อยู่แล้วค่ะ ฟังแล้วเพราะดีค่ะ

คำราชาศัพท์ที่แปลว่าป่วยมีคำอะไรบ้างครับ

อยากให้เอามาลงครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณค่ะได้ความรู้เยอะเลย

ขอบใจครับ555

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เเปลว่าอะไรคร่ะ

ใครรู้ช่วยบอกที

มีงานสงครูละโว้ย(ป. 6 / 2)

มีความรู้ดีมากคะ

หนูชอบมาก เพราะหนูเอาไปทำเป็นรายงานคะ

ขอบคุณค่ะ อยากทราบเรื่องเกี่ยวกับคำว่า ผักรู้นอน ที่แปลว่า ผักกระเฉด ประมาณนี้แหละค่ะ ( โปรดกรุณาบอกคำแปลพืชชนิดอื่นด้วยนะคะ ) หนูอยากทราบ

อยากทราบ พระราชเสาวนีย์ แปลว่าอะไรคะ

อยากทราบว่า พานพระศรี แปลว่าอะไรคะ

คำว่า หน้าตัก

เป็นคำราชาศัพท์

ใช้ว่าอะไรคะ

หน้าตักเป็นคำราชาศัพท์

ใช้คำว่า พระเพลา

กินเข้าแปลว่า อิยัง

แฟนเราเอาแต่จัย

เม้นๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ขอบคุณมากนะครับ

แต่ผมต้องการหาว่าคำราชาศัพท์นั้นแบ่งออกเปนกี่หมวด

เนื้อหาดีจัง

ดีมากเลยครับ

จัดแบบตารางดีกว่าครับ

อยากรู้คำว่าเดิน เดินไป ได้ไหมค่ะ

จัดแบบตารางดีกว่าค่ะ

น่าจะแบ่งเปงหมวดหมู่

 

แต่ก็ดีเหมื่อนกันนะ

 

ได้ความรู้เพื่มขึ้นมากกกกกกกกกกกก

ไม่มีคำที่ต้องการ

ทำไมไม่มีหมวดอาหารบ้างอะ

ดีจังค่ะพี่ยอดเยี่ยมให้อันดับ1เลย

ทรงพระเกษมสำราญแปลว่าอะไรค่ะใครรู้ช่วยบอกที 1.สดชื่น 2. สบายกาย 3.สบายใจ ตอบข้อไหนดี ช่วยบอกหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

หน้าจะเพิ่มคำมากกว่านี้นะ

ชอบมากเลยครับ

ดีแล้วคับได้งานที่ต้องการ

พระโสษฐภิคินี หมายความว่าอะไร ?

ไม่มีคำที่ต้องการเรย ขร๊ๆ

อย่าได้มากกว่านี้

"พระมาตุจฉา" แปลว่าไรคะ ?

ขอให้เฮงๆๆๆๆๆๆๆ

คำว่าดูอะค่ะ_- คำราชาศัพท์=

ป.ล. ช่วยด้วยนะคะ)):

คำว่า อาหาร แปลเปนคำราชาศัพท์หมายถึงอะไรค่ะ

ขอคำราชาศัพท์ที่มีคำว่า คำสั่ง

คำศัพท์น่ารู้เเบบนี้ควรอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปไมมีวันเลือนหาย

มันดูลายตา อ่ะ ค่ะ

ขอให้จัดตำแหน่งใให้ดีก่านี้ นะคะ

พูดถึงเรื่องเนื้อ หา เนื้อหาแน่น ดีนะ คะ

รักโอ็ดนะ

แพรว

อิ

อิ

อิ

อิ

โง่ชิหายคำราชาศัพท์ค้นไหนว่ะ

คำศัพท์อยู่กับคนไทยน่ะดีเเล้วเเต่หายากฉิบ555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

อยากได้คำศัพท์เยอะกว่านี้

 

ผม เหนด้วยกับ 

ตั้ม [IP: 113.53.66.253]

เข้าใจมากมากเลยคร้าบบบบบบบ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท