นาย เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Username
ruangchai
สมาชิกเลขที่
7800
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

   ประสบการณ์การทำงาน

-26 สค.34  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ระดับ 4

- 1 ตค.36    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ระดับ 5

- 1 ตค.38    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ระดับ 6

- 1 ตค.41    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ระดับ 7(ชำนาญการ)

- 1 ตค.44    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ระดับ 8 (ชำนาญการ)

- 14 มิย.49  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ระดับ 9 (เชี่ยวชาญ)

  ตำแหน่งในอดีต  : 

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนโปลีเทคนิคขอนแก่น
-  หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-  ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
-  ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
-  ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
-  ที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่านวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-  ที่ปรึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-  ที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  รางวัลเกรียติคุณ  :  

             - ข้าราชการสายสนับสนุนผู้มีผลงานในวิชาชีพดีเด่น จากสภาข้าราชการและลูกจ้าง 
                มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2548

             - ศิษย์เก่าดีเด่น ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2551

  ปัจจุบัน  :   ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดี

  ผลงานวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่   : 

             1)  เทคนิคการวิจัยสถาบัน :  วิธีการวิเคราะห์

             2)  รายงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ภาวะการหางานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

                   ในช่วงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 6(พ.ศ. 2530-2534)

            3)   รายงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วง

                    แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 6(พ.ศ. 2530-2534)                                          

             4)  รายงานการวิเคราะห์ภาระงานสอนอาจารย์โรงเรียนสาธิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2534

             5)  รายงานการวิเคราะห์ การศึกษาสถานภาพทางด้านนักศึกษา งบประมาณ และบุคลากร

                    เปรียบเทียบระหว่าง 5 สถาบันในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2534

             6)  รายงานการประเมินผล งานนิทรรศการหนังสือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2536

             7)  รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบและวิธีแก้ปัญหาการลาออกโอนย้ายของบุคลากรมหาวิทยาลัย   

                    ขอนแก่น

            8)   รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการเพิ่มและเพิกถอนรายวิชานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

            9)   การวิจัยสถาบัน :  หลักการและวิธีการ

           10)   รายงานการวิเคราะห์ การกระจายการลงทะเบียนเรียน  ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

                    ขอนแก่น(ปีการศึกษา 2534 - 2536)

            11) รายงานการวิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลา(FTES)มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีการศึกษา

        2534 , 2535 , 2536 , และปีการศึกษา 2537

12)  รายงานการวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีการศึกษา

        2534 , 2535 , 2536 , และปีการศึกษา 2537

13)  รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 

         พ.ศ. 2534 , 2535 , 2536 ,และปีงบประมาณ  2537

             14)  รายงานสรุป ภาวะการหางานทำของบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่  25 , 26 ,

                     และ รุ่นที่ 27

             15)  รายงานการวิเคราะห์  วิเคราะห์งบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแก่นปีงบประมาณ 

                     พ.ศ. 2536 , 2537 , 2538 , 2539 , 2540  และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2541

             16)  รายงานการวิเคราะห์  วิเคราะห์งบประมาณ 2542 , 2543 ,2544 และ 2545 มหาวิทยาลัย

          สถาบันในทบวงมหาวิทยาลัย

             17)  รายงานการวิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้น  บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปี 2537

             18)  รายงานการวิเคราะห์ วิเคราะห์อัตรากำลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีการศึกษา2538

             19)  คู่มือการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2542 , 2543 ,2544

   2545 และปีงบประมาณ 2546

             20)  การกำหนดตำแหน่ง  ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

             21) รายงานการวิจัย เรื่อง ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย

             22) รายงานการวิเคราะห์ เกณฑ์มาตรฐานทบวงฯ : การนำไปปฏิบัติ

             23) ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการกำหนดตำแหน่ง ชำนาญการ เชี่ยวชาญ ข้าราชการ

                    สาย ข. – ค.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            24) คู่มือการจัดทำแผนกลยุทธ์   (เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัด

        ทำแผนกลยุทธ์กรมชลประทาน   สำหรับผู้บริหารกรมชลประทาน 4-7 กันยายน 2544

        ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น)

            25) แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับงบประมาณแบบเงินอุดหนุนทั่วไป

(เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนาระบบงานในการบริหารงบ   

ประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 7-9 พย.2544 ณ สถาบันราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา)

           26)  เกณฑ์และเครื่องมือวัดในการเตรียมความพร้อมสำหรับระบบงบประมาณแบบ 

  เงินอุดหนุนทั่วไป และเกณฑ์สำคัญที่ใช้ในระบบงานของสถาบันอุดมศึกษา

27) คู่มือการจัดทำแผนลงทุนและแผนงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง(MTEF)

                      สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

           28)  รายกงานการวิเคราะห์ร่างประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอ

                    กำหนดตำแหน่งชำนาญการ ระดับ 6,7-8  ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเชี่ยวชาญ ระดับ 9

                    ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ  ระดับ 10

           29)  รายงานการวิจัย เรื่องพัฒนาการงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหนึ่งทศวรรษ

        (พ.ศ.2537-2546)

           30)  รายงานการวิจัย เรื่องวิเคราะห์งบประมาณมหาวิทยาลัยของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

                    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546

           31)  รายงานการวิจัย  เรื่อง การใช้ประโยชน์จากอาคาร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2547

           32)  รายงานการวิจัย เรื่อง การใช้ประโยชน์จากอาคาร คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัย

                   ขอนแก่น ปีการศึกษา 2547

           33)  รายงานการวิจัย  เรื่อง การใช้ประโยชน์จากอาคาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

                   ขอนแก่น ปีการศึกษา 2547

           34)  รายงานการวิจัย  เรื่อง การใช้ประโยชน์จากอาคาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

                   ขอนแก่น ปีการศึกษา 2547

           35)  รายงานการวิจัย  เรื่อง การใช้ประโยชน์จากอาคาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

                   ขอนแก่น ปีการศึกษา 2547

          
36)  คู่มือ การวิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลาและภาระงานสอนอาจารย์ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

       (ภาคปฏิบัติและตัวอย่าง)

           37)  รายงานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สะเดาะข้อมูล : ศักยภาพคณะเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2547

           38)  คู่มือ การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์อาคาร สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
                   (ภาคปฏิบัติและ
ตัวอย่าง)

           39)  รายงานการวิจัย การใช้ประโยชน์จากอาคาร  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                   ปีการศึกษา 2548

           40)  คู่มือ การวิเคราะห์อัตรากำลังสายสนับสนุน สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

           41)  รายงานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สะเดาะข้อมูล : ความต้องการกำลังคน(สายผู้สอน)

                   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2550 – 2554

           42)   รายงานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สะเดาะข้อมูล : ความต้องการกำลังคน(สายผู้สอน)

                    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2550 – 2554

           43)  รายงานการศึกษา เรื่อง ความต้องการกำลังคน(สายผู้สอน)คณะพยาบาลศาสตร์

                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2550 – 2554

           44)   รายงานการศึกษา เรื่อง ความต้องการกำลังคน(สายผู้สอน)คณะศิลปกรรมศาสตร์

                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2550 – 2554

           45)   รายงานการวิจัย  เรื่อง การใช้ประโยชน์จากอาคาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

                    ขอนแก่น ปีการศึกษา 2548

           46)  รายงานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สะเดาะข้อมูล : ความต้องการกำลังคน(สายผู้สอน)

                   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2550 – 2554

           47)  รายงานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สะเดาะข้อมูล : ศักยภาพคณะศึกษาศาสตร์

ปีการศึกษา 2548

           48)  รายงานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สะเดาะข้อมูล : ความต้องการกำลังคน(สายผู้สอน)

                   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2550 – 2554

            49)  รายงานการวิจัย  เรื่อง การใช้ประโยชน์จากอาคาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

                     ขอนแก่น ปีการศึกษา 2548

             50)   รายงานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สะเดาะข้อมูล : ความต้องการกำลังคน(สายผู้สอน)

                      คณะสัตว์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2550 – 2554

             51)   รายงานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สะเดาะข้อมูล : การใช้ประโยชน์จากอาคารคณะเกษตร
                      ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2549

             52)   คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เรื่อง การวิเคราะห์
                      อัตรากำลังอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

             53)   คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เรื่อง การวิเคราะห์
                       อัตรากำลังอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

             54)   คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เรื่อง การวิเคราะห์
                      อัตรากำลังอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

             55)   การวิเคราะห์ภาระงานเพื่อกำหนดตำแหน่งกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน สังกัดภาค
                      วิชาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

             56)    คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรื่องการวิเคราะห์
                       อัตรากำลังอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
             57)    รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการดำรง
                       ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชายพิเศษ ของข้าราชการและ
                       พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา

             58)     เทคนิคการเขียน คู่มือการปฏิบัติงาน

             59)     เทคนิคเขียน ผลงานการวิเคราะห์

             60)     รายงานการวิจัย  เรื่อง การใช้ประโยชน์จากอาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                        ปีการศึกษา 2547

             61)     บทความทางวิชาการ เรื่อง “อวสานการเลื่อนขั้นเงินเดือน”

             62)     บทความทางวิชาการ เรื่อง “การเลื่อนเงินเดือนในระบบแท่ง”

             63)     บทความทางวิชาการ เรื่อง “ได้อะไร เสียอะไร กับระบบแท่ง”

             64)     บทความทางวิชาการ เรื่อง "ตำแหน่ง ชำนาญการ  และ เชี่ยวชาญ ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2550 ไม่ยากอย่างที่คิด"

             65)    บทความทางวิชาการ เรื่อง "ก.พ.อ.กับสองมาตรฐาน"

             66)    บทความทางวิชาการ เรื่อง "ปล้นกลางมหาวิทยาลัย"

             67)    บทความทางวิชาการ เรื่อง "ปล้นกลางมหาวิทยาลัย 2"

             68)    บทความทางวิชาการ เรื่อง "หลักเกณฑ์การจัดคนเข้าแท่ง ที่ยังสับสน"

 •  
 •              69)    รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์อัตรากำลังสายสนับสนุน ในสังกัดฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 •  
 •              70)   รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง วิเคราะห์งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
 •             
 •              71)   รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์งบประมาณค่าใช้จ่ายภาคบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550-2552
 •             
 •              72)   รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง โอกาสและความก้าวหน้าของสายสนับสนุน ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น พ.ศ.2553

   
 •   รางวัลที่เคยได้รับ
 •        ๏  บุคลากรสายสนับสนุน  ที่มีผลงานวิชาชีพดีเด่น  ประจำปี พ.ศ. 2548  ของสภาข้าราชการและลูกจ้าง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 •        ๏  ศิษย์เก่าดีเด่น ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2551
 •  
 •  
 • ◙  การศึกษาดูงานในต่างประเทศ
 •  
 •      1. ศึกษาดูงานการจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา ณ ประเทศ   AUSTRALIA  
            ระหว่างวันที่  25 - 31 สิงหาคม  พ.ศ. 2539  ใน 3 มหาวิทยาลัย

         ۞  Monash University     นคร Melbourne   รัฐ  Victoria    

         ۞  Deakin University       เมือง  Geelong    รัฐ  Victoria

         ۞ The Australian National University   นคร Canberra   รัฐ  New South Well

     2.   ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษา   ณ   University Sains Malaysia  ประเทศ  MALAYSIA
           เมื่อวันที่  21 สิงหาคม  พ.ศ. 2542          

 1.  ศึกษาดูงานการบริหารจัดทำงบประมาณ  ณ  Hue  University  ประเทศ  VIETNAM ระหว่าง 
   วันที่
  17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546     

     4.   ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษา  ณ  ประเทศ U.S.A. 
                 -    ระดับอุดมศึกษา ณ UNIVERSIY OF CALIFORNIA,  LOS ANGELES (UCLA)
                 -   
۞  ระดับมัธยมศึกษา ณ  JOHN BURROUGHS HIGH SCHOOL 
                 -    นครลอสแองเจลีส  ระหว่างวันที่ 19 - 29 ตุลาคม 2547

     5.    ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากร ณ  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน&n

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี