แนวคิดเรื่องพหุปัญญากับการจัดการศึกษา

เป็นที่น่าสงสัยว่า ทั้งแนวทางที่มุ่งพัฒนาความฉลาดเฉพาะทาง และแนวทางที่มุ่งพัฒนาความฉลาดอย่างรอบด้าน ต่างก็มีความเกี่ยวพันอยู่กับทฤษฎีพหุปัญญาด้วยกันทั้งคู่ แต่เหตุไฉนจึงมีความ แตกต่างกันถึงเพียงนี้

ทฤษฎีพหุปัญญา (multiple intelligence) เป็นความพยายามในการอธิบายมนุษย์ของ นักจิตวิทยาที่ชื่อ Howard Gardner ผู้ปลุกนักการศึกษาทั่วโลกให้หันไปมองในความแตกต่าง หลากหลายของเด็กมาตั้งแต่ ค.ศ.๑๙๘๓ ในปัจจุบันคำอธิบายดังกล่าวเป็นที่ยอมรับกัน ค่อนข้างแพร่หลาย แต่ในแง่ของการปฏิบัติแล้วก็มีผู้ตีความกันไปต่างๆ จึงเกิดเป็นการพัฒนาแนวคิดนี้ไปใน ๒ แนวทาง ใหญ่ๆ ที่มีความแตกต่างกัน คือแนวทางแรก เน้นไปในประเด็นที่มนุษย์แต่ละคนมีความถนัดในความฉลาดแต่ละด้าน ที่แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่า แนวทางนี้ส่งเสริมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละปัจเจกแนวทางที่สอง เน้นไปในประเด็นที่ว่ามนุษย์แต่ละคนมีโอกาส ในการพัฒนาความฉลาด ที่หลากหลายภายในตนเอง และในบรรดาความฉลาดที่มีอยู่หลายด้านนั้น ก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง กันอยู่ ดังตัวอย่างที่ ดร.เราส์เชอร์ได้นำเสนอไว้ในงานวิจัยของเธอว่า การฝึกทักษะทางดนตรี ซึ่งเป็นความฉลาด ๑ใน ๘ ด้าน จะช่วยให้ความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์ และความฉลาดด้านคณิตศาสตร์ พัฒนาขึ้นด้วย (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ฉลาดได้ด้วยดนตรี ตอน ๑,๒,๓)ความคิดเห็นที่แตกต่างกันนี้ ได้ก่อให้เกิดแนวทางการจัดการศึกษาที่มีความแตกต่างกันอย่างมากแนวทางแรกที่มุ่งพัฒนาความฉลาดเฉพาะทาง ก็จะมุ่งเน้นลักษณะเด่นของผู้เรียนแต่ละคน ให้แหลมคมมากยิ่งขึ้น โดยทำการส่งเสริมความสามารถเฉพาะของแต่ละบุคคลให้งอกงาม มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แนวทางที่สองที่เน้นการพัฒนาความฉลาดอย่างรอบด้าน ก็จัดโปรแกรมการเรียนรู้ที่มีลักษณะ ของการบูรณาการความรู้ต่างๆเข้าด้วยกัน ให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้หมดหรือใน พรบ.การศึกษา แห่งชาติ ได้กำหนดไว้ให้ผู้เรียนต้องเรียนสาระให้ครบทั้ง ๘ สาระ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ หรือชั้น ๑ จนกระทั่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือชั้น ๑๒ โดยไม่แบ่งเป็นสาย/โปรแกรมวิทย์ สาย/โปรแกรมศิลป์เหมือนแต่ก่อน หรือการที่มหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้มีโครงการปริญญาเอกที่เรียกว่า สหวิทยาการ ที่กำหนดให้ผู้เรียนต้องใช้ความรู้ ๓ สาขาขึ้นไปมาตอบคำถามที่ตั้งไว้ตั้งแต่ก่อน เข้าศึกษาต่อว่า ต้องการศึกษาค้นคว้าในเรื่องอะไร เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องใดเป็นที่น่าสงสัยว่า ทั้งแนวทางที่มุ่งพัฒนาความฉลาดเฉพาะทาง และแนวทางที่มุ่งพัฒนาความฉลาดอย่างรอบด้าน ต่างก็มีความเกี่ยวพันอยู่กับทฤษฎีพหุปัญญาด้วยกันทั้งคู่ แต่เหตุไฉนจึงมีความ แตกต่างกันถึงเพียงนี้ ดังนั้น จึงขอกลับมาทบทวนหลักการใหญ่ๆของทฤษฏีนี้สักเล็กน้อย เพื่อที่จะหาทางออกที่ไม่เหวี่ยงไปข้างใดข้างหนึ่ง แต่สามารถเก็บประโยชน์จากทั้ง ๒ แนวทาง ที่กล่าวมาแล้วได้อย่างเต็มที่


ทฤษฎีพหุปัญญา กล่าวถึงมนุษย์และความชาญฉลาดทั้ง ๘ ด้านของมนุษย์ ว่า มนุษย์มีความฉลาดอย่างน้อย ๘ ด้าน


มนุษย์มีโอกาสที่จะพัฒนาพหุปัญญาได้ครบทุกด้าน ปัญญาหรือความฉลาดทั้ง ๘ ด้าน ล้วนส่งผลถึงกันในลักษณะสนธิพลัง ความถนัดอันเนื่องจากผลสะสมของการเรียนรู้ และพันธุกรรม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มนุษย์ มีความถนัดในปัญญาด้านต่างๆที่แตกต่างกัน


การปรากฏของมนุษย์แต่ละคน เป็นผลสังเคราะห์ของโยงใย และผลที่กระทำต่อกันของปัญญาทุกๆด้านที่มีอยู่ในตัวบุคคล ซึ่งสังเคราะห์ออกมาเป็นprofile ที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ซึ่งส่วนที่เป็นจุดเด่นของ profile ของแต่ละคนก็มักแสดงออกมาให้เห็นเป็นความโดดเด่นของปัญญาในด้านใดด้านหนึ่ง หรือ ชุดใดชุดหนึ่ง


จากหลักคิดดังกล่าวอาจนำมาสู่หลักปฏิบัติที่เป็นการก้าวพอดี ที่สามารถประสานทั้ง ๒ แนวทางข้างต้นเข้าด้วยกัน คือ


การจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาปัญญาในทุกๆด้าน ตามวิถีการเรียนรู้ของแต่ละคน


ทำให้การพัฒนาปัญญาในทุกด้านมีความเชื่อมโยงถึงกัน เพื่อให้เกิดลักษณะของการสนธิพลังเข้าด้วยกัน


เมื่อผู้เรียนแต่ละคนมีความถนัด และความรักในปัญญาที่แตกต่าง ก็ควรให้เขาได้เริ่มจากด้านที่เขา มีความถนัด และมีความรัก (เริ่มจากฉันทะ)เป็นปฐม หลังจากนั้นก็ค่อยๆเชื่อมโยงไปสู่ปัญญาด้าน อื่นๆต่อไปจนครบทุกด้าน ในลักษณะของการสนธิพลังเช่นกัน


ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สังเคราะห์ปัญญาทุกๆด้านออกมาเป็น profile เฉพาะของแต่ละบุคคล ที่มีความแตกต่างกันเฉกเช่นเดียวกันกับลายนิ้วมือของแต่ละคนที่ไม่มีใครเหมือนกันเลย


เมื่อความแตกต่างเกิดขึ้นแล้วก็สร้างให้ความแตกต่างนั้นโดดเด่นยิ่งๆขึ้นไป (อย่างมีความเชื่อมโยงกับปัญญาด้านอื่นๆ) จนกระทั่งกลายเป็น ลักษณะเฉพาะที่พัฒนาขึ้น จากฐานของ ความเข้าใจในปัญญาทั้ง ๘ ด้านอย่างบูรณาการเป็นที่หวังได้ว่าผู้เรียนที่เติบโตขึ้นจากวิถีการศึกษาที่บูรณาการพหุปัญญาเข้าด้วยกัน และสามารถสังเคราะห์ออกมาเป็นลักษณะเด่นเฉพาะตนได้เช่นนี้ จะเป็นผู้ที่สามารถเข้าใจในเรื่องราว ต่างๆได้อย่างแยบคาย เพราะไม่มองอะไรแบบแยกส่วน อีกทั้งยังสามารถใช้ส่วนของปัญญา ที่โดดเด่นของตนเข้าไปจัดการกับปัญหาได้ เช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาทั้งหลาย เพราะมีทั้งความรอบรู้ ตลอดทั้งสติปัญญาที่เฉียบคม ที่เข้ามาหลอมรวมอยู่ในบุคคลคนเดียวกัน นั่นเอง

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สร้างสังคมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานความเห็น (15)

เขียนเมื่อ 
ได้ความรู้มากเลยครับ อยากอ่านต่อครับ
ครูใหม่
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเคยเขียนเรื่องพหุปัญญา ในหัวข้อฉลาดได้ด้วยดนตรีเอาไว้ ๓ ตอน ไม่ทราบว่าอาจารย์เคยอ่านหรือยังคะ

หากมีโอกาสจะเขียนเรื่องพหุปัญญาเพิ่มเติมอีก ตามคำเรียกร้องค่ะ

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณที่โฆษณาให้นะครับ เห็นฉลาก samsung ด้วย
เขียนเมื่อ 
  • ข้อมูลดีมากครับ
  • แต่อ่านยากแนะนำว่าให้พิมพ์ใน word ใช้ตัวอักษร Tahoma 14,16 points
  • อาจารย์เคยพบผมที่สานปฎิรูปไหมเอย
ครูใหม่
IP: xxx.8.75.149
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะที่แนะนำ ดิฉันเคยไปที่สานปฏิรูปและสภาการศึกษาอยู่บ้างเหมือนกันค่ะ

เห็นอาจารย์เคยตามเข้าไปอ่านบันทึกของ "คุณลิขิต"  (อินเทอร์น # ๑)  หากอยากรู้จักงานของอินเทอร์น # ๒ เชิญได้ที่ www.gotoknow.org/krumaimai นะคะ อยากจะได้การลปรร. เพิ่มเติมจากหลายๆมุมมองค่ะ

เขียนเมื่อ 
  •  ขอบพระคุณมากครับ
  • จะรีบไปอ่านทันทีครับผม
  • Thank You

เขียนเมื่อ 

แวะมาเยี่ยมครับ

วันจันทร์ไปเยี่ยมที่โรงเรียนเพลินพัฒนา ได้ฟังครูใหม่บรรยายด้วย ดีใจจัง

แอบเข้าไปอ่านประวัติครูใหม่ จบคณะวิจิตรศิลป์ที่เชียงใหม่ ใช่คณะของไข่ย้อยหรือเปล่าครับ

ถ้าใช่ ชอบหนังสือเรื่อง กล่องไปรษณีย์สีแดง มากเลยครับ

ลองอ่านที่ http://gotoknow.org/blog/preephati/130747

แล้วเคยเป็นครูที่โรงเรียนรุ่งอรุณด้วยหรือครับ เคยคุยกับอดีตนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณแล้วประทับใจมาก ลองอ่านที่

http://gotoknow.org/blog/preephati/183986

เคยไปเยี่ยมโรงเรียนสัตยาไส ดร.อาจองรับแขกดูงานโดยให้สัมภาษณ์เด็กนักเรียน ดูดีเหมือนกันนะครับ

เคยเอาวิธีนี้มารับแขกอยู่ชุดหนึ่ง ได้ผลดีมาก เหมือนเตรียมกันมาอย่างดี

เผื่อครูสนใจวิธีครับ

ดีใจที่มีโรงเรียนแบบนี้ ไม่รู้จะมีวาสนาได้ส่งลูกไปเรียนบ้างไหม แต่คงมาแอบถามหาความรู้ไปไว้เลี้ยงลูกบ้างนะครับ

ยินดีที่ได้รู้จักครับ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่สนใจโรงเรียนเพลินพัฒนานะคะ คณะวิจิตนศิลป์เป็นคณะของไข่ย้อยค่ะ

ใหม่เคยทำง่นเป็นครูที่โรงเรียนรุ่งอรุณตั้งแต่ยุคแรกๆ ค่ะ เลยกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้ว

เคยไปเยี่ยมโรงเรียนสัตยาสัยมาเหมือนกันค่ะ มีอะไรน่าศึกษามากมาย

เชิญมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใหม่นะคะ

ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะ

blogนี้เป็นบันทึกก่อนการไปฝึกงานจัดการความรู้ที่ สคส.ค่ะ บันทึกล่าสุดจะเขียนอยู่ที่ นี่ http://gotoknow.org/blog/krumaimai ค่ะ

เขียนเมื่อ 

จะตามไปคุยที่ใหม่นะครับ

เพิ่งดูหนัง ดรีมทีม สนุกดี เหมาะกับคนเป็นพ่อแม่ครับ ลองไปอ่านใน Blog นะครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ได้ความรู้มากๆขอบคุณค่ะ อยากอ่านอีกค่ะ

Thank
IP: xxx.28.52.221
เขียนเมื่อ 

ความรู้ที่ผมมีอยู่สำหรับทฤษฎีนี้ จึงได้รู้ว่ามีน้อย ก็ตอนที่ได้อ่านนี่หล่ะ ขอบคุณครับ.

Thank
IP: xxx.28.52.221
เขียนเมื่อ 

ความรู้ที่ผมมีอยู่สำหรับทฤษฎีนี้ จึงได้รู้ว่ามีน้อย ก็ตอนที่ได้อ่านนี่หล่ะ ขอบคุณครับ.

  • ขออนุญาตลิงค์มาบันทึกนี้ เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับ ที่นี่ครับ!
  • ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 

กว่าจะเขียนบรรยายออกมาเป็นเล่มๆ ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และจินตนาการมากขนาดไหนครับ น่าทึ่งมากครับ อยากเป็นนักเขียนเก่งเหมือนครูใหม่ คงต้องใช้เวลานานมากๆนะครับ ขอบคุณมากที่ให้ความรู้และแนวคิดที่หลากหลายครับ

สวัสดีค่ะคุณคำหมุน

อยากเป็นนักเขียน คงต้องเริ่มต้นจากการเป็นนักอ่าน ที่มีความสุขกับการขยันคิด ขยันเขียน และรักที่จะเรียนรู้ ไม่ยากเท่าไหร่เลยใช่ไหมคะ :)